Psykiatri - Tvångsvård

Upp

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, Svensk författningssamling (SFS) Riksdagen

Vårdintyg och rapportblanketter, Socialstyrelsen

Handräckningsblankett vid psykiatrisk och rättspsykiatrisk tvångsvård

Överenskommelser om samarbete, psykiatrifrågor, Socialstyrelsen


För att tvångsvård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT, ska vara tillämplig ska tre förutsättningar vara uppfyllda, nämligen att:

  1. patienten lider av en allvarlig psykisk störning
  2. patientens behov av psykiatrisk vård inte kan tillgodoses på annat sätt än genom heldygnsvård
  3. patienten motsätter sig vården eller saknar förmåga till grundat ställningstagande
    Vid konvertering från vård enligt HSL till vård enligt LPT tillkommer att:
  4. patienten kan befaras allvarligt skada sig själv eller någon annan

Lagtexten definierar inte ”allvarlig psykisk störning”, men propositionen ger ett antal exempel. Det betonas att störningen ska bedömas både vad gäller art och grad. Vid en psykisk störning där t ex en påtaglig suicidrisk tillkommit, kan man hävda att graden av störning har blivit allvarligare.

Vårdintyg

Ett vårdintyg är ett intyg från en legitimerad läkare på att man har en så allvarlig psykisk störning att man måste tillfälligt tvångsvårdas.

Vårdintyg kan utfärdas av legitimerad läkare inom primärvården. Är tvångsvård indicierat, skall detta dokumenteras i journalen.

"Vårdintyget ska grundas på en särskild läkarundersökning. En undersökning för vårdintyg får företas endast om det finns skälig anledning till det". "Vårdintyget får utfärdas endast i omedelbar anslutning till undersökningen. Det skall, utöver ett uttalande enligt 4 § om förutsättningarna för tvångsvård av patienten, innehålla en redogörelse för den psykiska störningen och de omständigheter i övrigt som ger upphov till vårdbehovet."

"Om undersökningen inte kan utföras med patientens samtycke, får patienten tas om hand för undersökning. Beslut om sådant omhändertagande får fattas endast av en läkare i allmän tjänst eller av en läkare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra undersökningar för vårdintyg. Lag (2008:415).

Det är den läkare som utfärdat intyget som ska se till att patienten och vårdintyget snarast kommer till en psykiatrisk vårdinrättning, där behov av intagning prövas.

"Patienten kan därefter föras till sjukhus med polishjälp om det är nödvändigt." "Läkare i allmän tjänst eller med avtal med landstinget att utföra undersökningar för vårdintyg, kan begära polishandräckning enligt 47§ LPT för att föra patienten till psykiatrisk klinik." "Polishandräckning enligt 47 § andra stycket 1 lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård får begäras endast när det av omständigheterna framgår att den enskilde håller sig undan eller inte frivilligt går med på en undersökning för vårdintyg. Om det är möjligt och bedöms lämpligt, ska undersökningen utföras där den enskilde vistas."

"Efter inkomsten till sjukhuset görs en ny, självständig prövning av en ansvarig psykiatrisk specialist." "Frågan om intagning för sluten psykiatrisk tvångsvård ska avgöras skyndsamt efter undersökning av patienten, senast 24 timmar efter dennes ankomst till vårdinrättningen. Ett beslut om intagning får inte grundas på ett vårdintyg som är äldre än fyra dagar." "Beslut om intagning fattas av en chefsöverläkare vid en enhet för psykiatrisk vård. Beslutet får inte fattas av den läkare som har utfärdat vårdintyget. Lag (2008:415)."

"En patient får, sedan vårdintyg har utfärdats, efter beslut av läkare, hållas kvar på vårdinrättningen tills frågan om intagning har avgjorts. Om andra åtgärder inte är tillräckliga, får det tvång användas som är nödvändigt för att hindra patienten att lämna den del av vårdinrättningen där patienten skall vistas, för att upprätthålla ordningen på inrättningen eller för att tillgodose säkerheten i vården."

Tvångsvården får pågå i högst fyra veckor, och därefter måste chefsöverläkaren ansöka om fortsatt vård. Ärendet prövas då av Länsrätten.

(Text inom citattecken om är saxade ur lagtexten.)

Om dokumentet: Psykiatri - Tvångsvård

Författare:
Kersti Ejeby, Verksamhetschef, Gustavsbergs VC/red
Publicerat:
September 2010