Insektsstick

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

 • Ta om möjligt specifikt IgE mot bi- och/eller getinggift om reaktionen svårighetsgrad bedöms vara anafylaxi
 • Uppföljning efter anafylaxi: förse patient med adrenalin-pennor och information samt remittera till allergolog
 • I övriga fall räcker med att förskriva enbart antihistamin och steroider

Remiss till specialistläkare

 • Vid allvarlig, livshotande reaktion i sjukhistorien
 • För bedömning om AIT - allergenspecifik immunterapi - (tidigare så kallad hyposensibilisering eller ASIT) är lämpligt
 • Vid allvarlig reaktion utan säker orsak

Remissinnehåll

 • Uppgift om sjukhistoria och symtom
 • Testresultat specifikt lgE (bi- eller getinggift)
 • Uppgifter om S-Tryptas tagits i samband med reaktionen

Återremiss till specialist i allmänmedicin

Remissinnehåll

 • Uppgift om testresultat, bedömning och rekommenderad behandling

Spesamgruppen för lung- och allergi

Symtom

Upp

Reaktionen efter insektsstick kan variera från lätt klåda och svullnad kring stickstället till anafylaxi.

Ofta kraftigare lokalreaktion vid stick i ansikte eller på halsen.

Epidemiologi

Upp

Orsaken till en anafylaxi kan vara allergisk (immunologisk) eller icke-allergisk (toxisk).

Reaktion på geting är vanligast. Biallergi förekommer framför allt hos biodlare där 15-35% av dem beräknas vara allergiska. Korsreaktion mellan geting och bi förekommer inte. Reaktion på humlestick är mer ovanlig.

Insektsallergi är inte vanligare hos atopiker.

10% får årligen ett stick. Mindre än 5% av de som förut fått lokala allergisymtom och 15-30% av de som fått lindriga allmänsymtom riskerar att få kraftig allmänsymtom vid nästa stick.

Mer än 50% av de som reagerat en gång med svåra allmänsymtom riskerar att reagera med allvarliga symtom även vid nästa stick.

Allvarlig anafylaxi efter insektsstick ses huvudsakligen hos vuxna och äldre. I Sverige förekommer 1-2 dödsfall per år av denna orsak. I 3-5% av fallen har patienterna även en mastocytos, vilket kan ge mycket svåra reaktioner med medvetslöshet.

Orsaken till allergisk reaktion av insektsstick är att det vid första sticket tillförs protein från giftet som kroppen bildar antikroppar emot. Dessa aktiveras vid förnyat stick och orsakar symtom.

Andra stickande insekter som knott, mygga, myra och broms tillför allergenhaltigt vätska vid stick/bett men i så liten mängd att allvarlig reaktion i stort sett inte uppkommer. Vid myggstick kan dock besvärande allergiska reaktioner ses med kraftig lokalreaktion och kvarstående besvär i flera timmar.

Differentialdiagnos

Upp

Kraftigt stresspåslag av smärta/rädsla vid stick kan ge allmänreaktion som påminner om anafylaxi (t.ex. ångestanfall, hyperventilation och vasovagal synkope).

Utredning

Upp

Anamnes

Tidigare kraftiga reaktioner på insektsstick. Annan tidigare anafylaxi eller kraftig allergisk reaktion.

 • Allmänt: svimningskänsla, katastrofkänsla
 • Luftvägar: Klåda eller svullnadskänsla i mun och svalg. Andningsproblem
 • Mage/tarm: Illamående, buksmärta
 • Nuvarande sjukdomar (framförallt hjärt-kärlsjukdomar och astma)
 • Aktuella läkemedel: tänk på ACE-hämmare, NSAID och opioider

Status

 • Allmäntillstånd (trötthet, rastlöshet-oro, förvirring, medvetslöshet, faeces/urinavgång)
 • Lokalstatus (gadd kvar = troligen bi)
 • Hudstatus (klåda, flush, urtikaria, angioödem, och/eller stora lokal reaktioner, dvs >10 cm i diameter)
 • Luftvägsstatus (svullnad mun/tunga, nästäppa/rinnsnuva, heshet, obstruktion, skällhosta, sväljningssvårigheter, hypoxi)
 • Hjärta/kärl (hypotoni, brady-takykardi)
 • Mage-tarm (buksmärta, kräkningar, diarre)

Laboratorieprover

Akut: Vid pågående misstänkt anafylaxi, om möjligt, ta S-Tryptas inom 3 timmar för att underlätta senare utredning.

Utredning: Bara efter kraftig allmänreaktion och anafylaxi finns anledning gå vidare med specifikt lgE (inför eventuell AIT - allergen immunterapi). Tas tidigast efter 2 veckor. Om negativt tas nytt IgE efter 4-6 veckor. Efter 3 år kan nivån IgE ha minskat med upp till 75%. Observera att Phadiatop ej kan användas här. För Unilab/Medilab beställs ”Getinggift Vespula spp”, för Karolinska lab ”Geting”.

Behandling

Upp

Behandling av enklare reaktioner

 • Ta bort giftblåsan (gadden) så snart som möjligt (nagel, nål eller pincett)
 • Lindra smärtan med kyla, t.ex. kallt vatten eller isbit insvept i tyg/papper
 • Antihistamin (desloratadin i dubbel dos) har god effekt vid kliande stickreaktioner liksom lokalbehandling som Alsolsprit, Alsolgel, kylbalsam eller Xylocain-gel
 • Eventuellt lokal steroid 2-3 gånger dagligen. Grupp 1 räcker oftast men ibland kan grupp 2-3 behövas

Erysipelas kan ibland uppstå efter stick. PcV. Sätt på plåster på kliande stick som infektionsprofylax. Det vanligaste är dock icke-infektiös rodnad/svullnad efter stick.

Anafylaxi

Det är viktigt att känna igen och snabbt behandla en akutallergisk reaktion eller hotande luftvägshinder. Misstänk anafylaxi vid en snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion från minst två olika organsystem.

Viktigt ge adrenalin!

Se vårdprogram Anafylaxi samt Åtgärder vid anafylaxi.

AIT - allergen immunterapi

Positivt specifikt lgE och anamnes som talar för allvarlig reaktion stärker indikation för AIT. Denna behandling tar 5 år. Behandlingen sköts av allergispecialist. Se vårdprogram AIT - allergen immunterapi.

Uppföljning

Upp
 • Alla med någon form av anafylaxi vid insektsstick ska utrustas med adrenalinpenna för akut behandling.
 • Skriv ut Emerade eller EpiPen. Emerade upplevs av många patienter som enklare att använda. Skriv ut 2 stycken per uttag (en andra dos kan behöva ges om den första inte räcker). Adrenalinet ska finnas lättillgängligt under hela insektssäsongen.
 • Viktigt att visa/öva med patientens adrenalinpenna. Patienten måste känna sig förtrogen med sin penna för att avdramatisera användandet (det är annars vanligt att patienter i akutsituationer inte tar adrenalinpennan även om de har den tillgänglig). Övningspennor utan aktiv substans kan beställas av tillverkaren.
 • Se instruktionsfilm för EpiPen
 • Lämna patientinformation eller annan behandlingsplan för åtgärder vid nytt stick.

Om dokumentet: Insektsstick

Författare:
Helena Almer, distriktsläkare, Gustavsbergs vårdcentral, Bo Billing, överläkare, Lungkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Olle Nyrén, distriktsläkare, Lisebergs vårdcentral, Astrid Sjöström, Capio vårdcentral Ringen i samarbete med Lars Gottberg, överläkare, Allergimottagningen, Södersjukhuset samt Eric Kussoffsky, docent, Barnläkarmottagningen, Nacka Närsjukhus
Granskat av:
Lars Gottberg, överläkare, Allergimottagningen, Södersjukhuset
Stockholms läns läkemedelskommitté, expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar :
Michael Runold, ordf, oktober 2014
Publicerat:
Maj 2005
Uppdaterat:
Oktober 2014