Huvudvärk hos barn och ungdomar

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Migrän och huvudvärk av spänningstyp är vanligt hos barn och ungdomar och kan debutera i tidig ålder. Huvudvärk är ett av de stora hälsoproblemen hos skolbarn.

Specialist i allmänmedicin

 • Kan handlägga barn ≥6 års ålder
 • Kan ställa diagnosen migrän och huvudvärk av spänningstyp enligt IHS-kriterier och ge adekvat information om diagnosen
 • Ställningstagande till profylax över 12 år

Remiss till barnläkarspecialist

 • Vid oklar diagnos - uppfyller ej IHS-kriterier
 • Vid terapisvikt
 • Vid svåra bedömningar där andra sjukdomar eller medicinering kan komplicera bedömning och behandling
 • Behov av profylax hos barn yngre än 12 år
 • Nytillkommen beteendeförändring eller avvikelse i utvecklingen som inte bara kan förklaras av huvudvärken
 • Vid behandlingsresistent huvudvärk - trots adekvat behandlingsförsök - som ger tydlig funktionsnedsättning, kan barnet remitteras till barnläkare eller neurolog (barn äldre än 16 år) för ställningstagande till specialiserad farmakologisk behandling, behandling med botulinumtoxin (Botox)-injektioner eller remiss till: Sektionen för beteendemedicin, Smärtcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, där KBT/ACT-behandling kan erbjudas

Remissinnehåll

 • Symtombeskrivning
 • Ärftlighet
 • Övriga sjukdomar och läkemedel
 • Neurologstatus
 • Synundersökning
 • Effekt av given behandling
 • Resultat av utförda undersökningar inklusive lab-prover

Remiss till akutmottagning

 • Neurologiska bortfallssymtom som inte kan förklaras av migrän eller påtagliga avvikelser i neurologstatus
 • Progredierande huvudvärk som väcker barnet med eller utan kräkningar om man inte får tillgång till neuroradiologisk undersökning inom 2 dagar
 • Intermittent huvudvärk som ökar i frekvens och/eller intensitet. Vid förlängd aura (>1 timme)
 • Status migränosus (mer än 72 timmar trots behandling)
 • Vätskeförluster på grund av kräkningar
 • Urakut intensiv huvudvärk
 • Omtöckning
 • Feber, nackstyvhet

Vid oklarhet, ring och konsultera barnspecialist antingen i öppenvård eller barnakuten.

Spesamgruppen för barn och ungdomars hälsa

Symtom

Upp

Migrän

Kriterier för migrän utan aura hos barn och tonåringar enligt ICHD-III (International Classification of Headache Disorders).

A. Minst 5 attacker enligt B-D.

B. Huvudvärk 2-72 timmar. Om patienten somnar in under pågående migränattack och vaknar utan smärta, räknas durationen fram till uppvaknande.

C. Minst två av följande karakteristika:

 • Ensidig/bilateral
 • Pulserande
 • Måttlig/uttalad intensitet
 • Försämras vid vanlig fysisk aktivitet (t.ex. promenad, gång i trappor)

D. Minst ett av följande:

 • Illamående och/eller kräkning
 • Överkänslighet för ljus och ljud (fotofobi, fonofobi)

E. Huvudvärken orsakas inte av annan sjukdom.

Observera att migrän hos barn och ungdomar skiljer sig från vuxna eftersom den ofta är bilateral. Unilateral smärta framträder vanligtvis i slutet av tonåren eller i tidig vuxenålder. Migränhuvudvärk är oftast frontotemporal. Occipital huvudvärk hos barn kan förekomma men kräver noggrannare bedömning.

Aura

Samma kriterier som hos vuxna.

Huvudvärk av spänningstyp

Kriterier för huvudvärk av spänningstyp utan aura enligt ICHD-III. Samma som för vuxna.

A. Minst 10 episoder enligt B-D.

B. Huvudvärk från 30 minuter till 7 dagar.

C. Minst två av följande karakteristiska:

 • Bilateral
 • Tryckande/pressande
 • Mild/måttlig intensitet
 • Ingen försämring vid vanlig fysisk aktivitet

D. Båda av följande:

 • Inget illamående eller kräkning
 • Överkänslighet för antingen ljus eller ljud

Observera att barn ofta kan ha omväxlande båda migrän och huvudvärk av spänningstyp.

Epidemiologi

Upp

En studie har visat att 1 års prevalens av frekvent eller svår huvudvärk inklusive migrän hos 4-5-åringar i USA har varit 4%. Hos skolbarn 7-15 år har 1 års prevalens för migrän utan aura varit 11%, migrän med aura 7,8%, huvudvärk av spänningstyp 9,8%. Prevalensen av migrän och huvudvärk av spänningstyp ökar med åldern och är lika för pojkar och flickor upp till 11 års ålder, därefter ökar den bara hos flickor och då framförallt spänningshuvudvärk.

Differentialdiagnos

Upp

Sekundär huvudvärk

 1. Synavvikelse (myopi, strabism)
 2. Infektion/inflammation i CNS (t.ex. neuroborrelios, TBE)
 3. Tumör
 4. Idiopatisk intrakraniell hypertension (pseudotumör cerebri)
 5. Subaraknoidal blödning (ovanligt men kan förekomma)
 6. Temporomandibulär dysfunktion (TMD)

Utredning

Upp
 1. Anamnes: debut, frekvens, påverkan på vardagsaktiviteter och fysisk aktivitet, lokalisation, intensitet, associerande symtom, ärftlighet, aura.
 2. Status/neurologstatus inklusive Grassé, kontroll av blodtryck och palpation över nackmuskelfästena (indikerar muskulär komponent).
 3. Ögonundersökning (ögonläkare eller synundersökning hos optiker). Ögonläkare kan komplettera undersökningen med bedömning av ögonbotten vid alarmsymtom (enligt punkt 5).
 4. Laboratorieprover framförallt vid frekvent huvudvärk: blodstatus, ferritin. I övrigt behöver provtagning individualiseras. Kobalamin och kreatinin kan övervägas. D-vitamin kan övervägas för mörkhyade barn och ungdomar.
 5. Neuroradiologi (helst MR hjärna, alternativt DT hjärna) bör övervägas inom 2-3 veckor, eventuellt i samråd med barnläkare, i följande fall:
  • Nytillkommen beteendeförändring eller avvikelse i utvecklingen som inte bara kan förklaras av huvudvärken
  • Intermittent huvudvärk som väcker barnet eller morgonhuvudvärk med kräkningar
  • Intermittent huvudvärk som ökar i frekvens och/eller intensitet
  • Vid mycket stark oro hos föräldrarna

Behandling

Upp

Behandlingsstrategi

 1. Livsstilsåtgärder (matvanor, sömn, rökning, alkoholintag, fysisk aktivitet, stressorer)
 2. Fysioterapeutkontakt vid frekvent huvudvärk
 3. Farmakologisk behandling

Akut farmakologisk behandling

I första hand analgetika:

 • Ibuprofen: 6-12 år, dosering enligt Fass
 • Paracetamol: 20 mg/kg X 4, max 1 gram per tillfälle. Som första dos vid ett migränanfall kan man ge 40 mg/kg
 • Acetylsalicylsyra: >14 år, dosering enligt Fass

I andra hand, vid otillräcklig effekt, andra NSAID:

 • Naproxen: >12 år, dosering enligt Fass

Triptaner

I tredje hand, vid otillräcklig effekt, triptaner. Gäller behandling av migrän:

 • Zolmitriptan (Zomig Nasal): >12 år, dosering enligt Fass
 • Sumatriptan (Imigran nässpray): >12 år, dosering enligt Fass

OBS! NSAID och triptaner kan ges samtidigt mot svår migrän för att förstärka och förlänga effekten.

Profylaktisk behandling

Insättning av profylaxbehandling beror på frekvensen och svårighetsgrad av huvudvärken samt dess påverkan på patientens livskvalitet och dagliga aktiviteter. Profylax bör övervägas när patienten får 2-4 svåra huvudvärksattacker per månad och/eller huvudvärken leder till frekvent frånvaro från skolan. Gäller barn över 12 år.

Betablockerare

 • Propranolol med dosering enligt Fass
 • Enfarenhetsmässigt kan man prova metoprolol även om det saknas indikation enligt Fass. Rekommenderad dos: Seloken ZOC 25-50 mg x 1

Kloka listan 2020

Uppföljning

Upp

Planerad uppföljning av huvudvärken, behandlingseffekt.

Om dokumentet: Huvudvärk hos barn och ungdomar

Författare:
Stavroula Anastasopoulou, specialistläkare, Barnmedicin, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Granskat av:
Anders Kjellberg, specialist i allmänmedicin, Lisebergs vårdcentral, Eva Edelstam Granfors, specialist i allmänmedicin, Ektorps vårdcentral, Anne-Marie Holmen, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Ringen, Richard Seiberlich, specialist i allmänmedicin, Scania hälsocenter
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för barn- och ungdomsmedicin:
Helena Martin, ordf, juli 2018
Kloka listan 2020:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
Juli 2015
Uppdaterat:
April 2018