Hemokromatos och höga ferritinvärden

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

 • Huvuddelen av utredning av förhöjt ferritin
 • Dysmetabolt järnöverskott som inte behöver behandling med venesectio
 • Alkoholorsakad hyperferritinemi
 • Fastställd hereditär hemokromatos (HH) utan komplikationer för underhållsvenesectio på primärvårdsenhet med intresse och möjlighet till detta

Remiss till specialist i gastroenterologi

 • Suspekt hereditär hemokromatos - ferritin >500 µg/L och transferrinmättnad >0,50, se definition under rubrik Utredning
 • Dysmetabolt järnöverskott där behandling med venesectio kan övervägas, dvs med ferritin >1000 µg/L

Remissinnehåll

 • Labsvar och anamnesuppgifter enligt avsnittet "Utredning"

Spesamgruppen för gatroenterologi

Symtom

Upp
 • Oftast inga symtom
 • Vid hereditär hemokromatos (HH) kan ledbesvär förekomma främst i små leder (fötter, händer, knogar, fingrar), se vårdprogram Invärtesmedicinska sjukdomar med reumatiska symtom
 • Vid metabolt syndrom ses symtom kopplade till eventuell diabetes och/eller övervikt

Epidemiologi

Upp
 • Hereditär hemokromatos (HH) ses hos cirka 0,3% av befolkningen, vanligare i Norrlands inland
 • Dysmetabolt järnöverskott är en tio gånger vanligare orsak till ferritinstegring än HH

Riskfaktorer

Upp
 • Vid HH: Manligt kön, hög ålder och alkoholöverkonsumtion, vilket ökar risken för leverskada
 • Vid dysmetabolt järnöverskott föreligger sedvanliga riskfaktorer för diabetes (DM), hypertoni och hyperlipidemi

Differentialdiagnos

Upp

Definition

Dysmetabolt järnöverskott: Vanligt tillstånd med ferritinstegring kopplat till metabola störningar som metabolt syndrom, övervikt, DM. Alltid normal transferrinmättnad (<0,50). Samtidig icke alkoholorsakad fettlever (NAFLD)/steatohepatit (NASH) kan föreligga.

Alkoholorsakad hyperferritinemi: Alkoholkonsumtionen ska minskas. Ferritinstegring ska ses som markör som i sig inte ska behandlas. Vanligen normal transferrinmättnad (<0,50) men den kan vara stegrad (>0,50) vid pågående mycket hög alkoholkonsumtion.

Hereditär hemokromatos (HH): Ärftligt tillstånd med oreglerad hög järnabsorption från födan under hela livet. Järninlagring i parenkymatösa organ medför risk för framförallt leverskada (cirros och hos hemokromatos-cirrotiker även hepatocellulär cancer (HCC). Mindre vanligt pankreaspåverkan med DM, kardiomyopati, impotens och ledvärk (typiskt i MCP-leder dig 2 och 3).

Ökad transferrinmättnad (>0,50). I 90% föreligger homozygoti C282Y i HFE-gentest.

Myelodysplastiskt syndrom (MDS), thalassemi: Normal eller låg transferrinmättnad (<0,50). Ofta anemi.

Inflammationsbetingad ferritinstegring: Till exempel akut virushepatit/toxisk hepatit/extrahepatisk inflammation. Normal eller låg transferrinmättnad (<0,50).

Utredning

Upp

Anamnes

 • Järntillförsel? (Järntabletter, upprepade blodtransfusioner eller järninjektioner)
 • Ärftlighet för hemokromatos?
 • Föreligger alkoholöverkonsumtion? Inflammatoriskt tillstånd? Dysmetabolt syndrom?
 • Blodgivare kan få låga ferritinvärden av blodgivningen men transferrinmättnad påverkas inte

Labutredning

 • Ferritin, transferrinmättnad, leverprover – se nedanstående flödesschema
 • HFE-gentest tas hos gastro-hepatologspecialist i förekommande fall

Algoritm utredning hemokromatos

Behandling

Upp

Hereditär hemokromatos: Specialist oftast, men kan ske på primärvårdsenhet med intresse och möjlighet.

Intensivbehandling med venesectio: (400-500 ml varje vecka) tills ferritin <100 µg/L. Därefter övergång till underhållsvenesectio 2-6 ggr/år. Ferritin kontrolleras årligen och bör ligga kring 50-200 µg/L. Underhållstappning kan efter remittering ske på blodcentral hos i övrigt friska, medicinfria patienter <60 år.

Dysmetabolt järnöverskott: I första hand viktminskning 5-10% samt optimering av eventuell diabetesbehandling och hyperlipidemi.

Vid ferritin >1000 µg/L kan remiss/frågeremiss till gastro-hepatolog skickas. Hos specialist kan eventuellt järnöverskott i levern påvisas med MR eller leverbiopsi varvid venesectio kan vara indicerat.

Alkoholorsakad hyperferritinemi: Åtgärder mot alkoholöverkonsumtion.

Uppföljning

Upp

Hereditär hemokromatos: Vid underhållstappning Hb och ferritin en gång per år – förutsätter normaliserade leverprover efter avslutat intensivtappning.

Dysmetabolt järnöverskott: Om ferritin >500 µg/L årlig kontroll av ferritin. Överväg remiss till specialist om ferritin stiger >1000 µg/L.

Komplikationer

Upp

Obehandlad HH medför risk för utveckling av cirros och primär levercancer, speciellt vid ferritin >1000 µg/L.

Om dokumentet: Hemokromatos och höga ferritinvärden

Författare:
Bengt Ödman, överläkare, Internmedicin, Södersjukhuset och Per Stål, överläkare, Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Granskat av:
Filip Öberg, specialist i allmänmedicin, Hammarby Sjöstads Husläkare, Ylva Kristoferson Sandström, specialist i allmänmedicin, Boo vårdcentral, Panteha Hatefi, specialist i allmänmedicin, Gröndals vårdcentral
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för mag- och tarmsjukdomar:
Staffan Wahlin, ordf, november 2017
Referenser:
Ong SY, Nicoll AJ, Delatycki MB. How should hyperferritinaemia be investigated and managed? Eur J Intern Med. 2016 Sep;33:21-7. doi: 10.1016/j.ejim.2016.05.014. Epub 2016 Jun 23.
Publicerat:
Juli 2017
Uppdaterat:
November 2017