Nokturi

Vårdnivå/remiss

Upp

Nokturi är ett tillstånd då man vaknar en eller flera gånger under natten på grund av urinträngningar, där varje blåstömning föregås och efterföljs av sömn.

Specialist i allmänmedicin

Basal somatisk utredning.

Remiss till specialist i urologi/gynekologi

 • Urinretention
 • Tidigare genomgången prostatakirurgi (som kan tänkas ha givit striktur)
 • Upprepad UVI
 • Förhöjt S-kreatinin
 • Uttalade symtom
 • Övervägande lagringssymtom
 • Palpatorisk cancermisstanke
 • Avvikande PSA
 • Hematuri, alltid vid makroskopisk hematuri. Mikroskopisk hematuri utan andra symtom från urinvägarna utreds inte
 • Insättande av desmopressin

Spesamgruppen för urologi

Symtom

Upp

Miktion en till flera gånger per natt.

Nokturi är underdiagnostiserat och leder ofta till sömnbrist vilket kan bidra till kronisk trötthet med sänkt livskvalitet samt ökad morbiditet och mortalitet.

Nattlig polyuri: >1/3 av dygnets urinvolym produceras under natten

Definition enligt ICS (International Continence Society)

 • Normalt: 1,2-2,0 l urin/dygn fördelat på 4-8 miktioner
 • >2,8 l betraktas som polyuri
 • Nattlig polyuri: >1/3 av hela dygnets urinvolym produceras på natten, inklusive första morgonurinen

Epidemiologi

Upp

Prevalens

 • I ålder 20-30 år: Kvinnor 20-44% och män 11-35%
 • Ökande med ökande ålder
 • I ålder 70-80 år Kvinnor 74-77% och män 69-93%

(Metaanalys 43 artiklar, Ruud Bosch 2010)

Riskfaktorer

Upp

Differentialdiagnos

Upp

Se ovan.

Utredning

Upp

Noggrann anamnes

 • Förstoppning
 • Vätskeintag
 • Sömnapné
 • Bakomliggande sjukdom

Somatisk undersökning

 • Män: Prostatapalpation
 • Kvinnor: Gynekologisk undersökning
 • Utredning av eventuell differentialdiagnos/bakomliggande sjukdom

Egenmätning

 • Dryck- och urinmätningslista, 2 dygn
 • Tidsmiktion (män)
 • IPSS (män)

Här finns blanketter för olika mätningar att skriva ut (Nikola.nu)

Lab

 • Urinsticka, urinodling
 • Residualurinmätning
 • Elektrolytstatus inklusive kreatinin
 • Glukos

Behandling

Upp
 • Eventuell bakomliggande sjukdom behandlas
 • Nattlig polyuri: Remiss urolog/gynekolog för övervägande av desmopressinbehandling
 • Livsstilsråd: Normalisera vätskeintag, undvika att dricka på kvällen, framförallt kaffe, te och alkohol

Uppföljning

Upp

Vid insättande av ADH-analog (desmopressin) hos patient >65 år samt hos patienter som lider av andra tillstånd som kan öka deras risk för vätske- eller elektrolytrubbningar bör natrium i serum bestämmas innan samt efter 3 dagar. Mäts även vid dosökning samt efter 2 och 4 månaders behandling.

Komplikationer

Upp

Hyponatremi efter insättning av ADH-analog (desmopressin).

Kvalitetsindikatorer

Upp

Minskat antal nokturitillfällen, minskad urinproduktion nattetid alternativt förbättrad nattsömn indikerar framgångsrik behandling.

Om dokumentet: Nokturi

Författare:
Katarina Hallén Grufman, specialistläkare, Urologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Caroline Elmér, specialistläkare, Stockholms UroGynmottagning
Granskat av:
Gustaf Allerstrand, distriktsläkare, Täby Centrum Doktorn
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för urologiska sjukdomar:
Elisabeth Carlsson Farrelly, ordf, april 2017
Publicerat:
April 2017