Författaranvisningar

Granskning och godkännande

Upp

Informationsägare till respektive text i Viss är författarna/utgivarna av materialet. När en författare inte längre finns kvar i organisationen eller väljer att inte längre arbeta med Viss, övergår författarskapet till den/de som åtar sig att uppdatera texten. Synpunkter på innehållet ska då delges dessa. Nya författare kan ange lånet/ övertagandet genom att göra tillägget: "... som bygger på ett vårdprogram av NN, datum", eller "Reviderat år xx av:...".

I varje vårdprogram och omvårdnadsprogram i Viss anges författare med namn, arbetsplats och titel, granskare, datum för publicering och senaste uppdatering.

Granskning

Vårdprogram
Ett vårdprogram producerat för Viss ska granskas av respektive Spesamgrupp/er. Vårdprogram som producerats enbart av läkare inom specialiserad vård ska granskas av kollegor från primärvården och tvärtom. Granskningens huvudsyfte är att se till att materialet motsvarar behoven i primärvården samt att kontrollera att innehållet överensstämmer med den gemensamma uppfattningen i Spesamgruppen om behandling och arbetsfördelning mellan vårdnivåerna.

Som ytterligare kvalitetssäkring ska programmen i sin helhet granskas av sakkunniga i respektive specialitetsråd, liksom av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd vad gäller rekommenderad läkemedelsbehandling.

Läs mer om granskning i Uppdateringsanvisningar för vårdprogram i Viss.

Omvårdnadsprogram
Omvårdnadsprogrammen produceras av sjuksköterskor med specialkunskaper inom respektive område, helst i samarbete med distriktssköterskor utan denna specialistkompetens. Omvårdnadsprogrammen ska granskas av läkare i respektive Spesamgrupp/er, som då kontrollerar att innehållet harmonierar med motsvarande vårdprogram eller vedertagen behandling.

Eventuella synpunkter från granskare och användare lämnas till omvårdnadskoordinatorn som vidarebefordrar dem till författarna.

Instruktion till författare av vårdprogram

Upp

Grupper för samverkan över vårdnivåerna (t.ex. Spesamgrupperna) föreslår vilka vårdprogram som ska produceras och utser författare. Det är gruppens sammankallande som ansvarar för att informationen förankras i gruppen. Material som berör flera specialiteter granskas av de olika grupper som har intresse av vårdprogrammet.

Där det finns regionala och/eller nationella riktlinjer ska vårdprogrammen i Viss harmoniera med dessa. Länkar till texterna finns under rubriken Riktlinjer till vänster på Viss startsida.

Rekommendationer om läkemedel ska överensstämma med Kloka Listan. I första hand ska generisk benämning anges. Om ett specifikt läkemedel rekommenderas, skrivs preparatnamnet inom parentes efter det generiska namnet.

Mallen - en serie rubriker

Rubriker
Vårdnivå/remiss
Utredning Sjukskrivning (denna rubrik sköts av redaktionen)
Symtom
Behandling FaR (denna rubrik sköts av redaktionen)
Epidemiologi
Uppföljning Om dokumentet
Riskfaktorer Komplikationer
Differentialdiagnos Kvalitetsindikatorer

Ett vårdprogram behöver inte innehålla alla rubriker från mallen, men de som förekommer måste presenteras i den givna ordningen. Det går inte att lägga till huvudrubriker till mallen, däremot kan författaren föreslå underrubriker.

Vårdprogramsmall för nedladdning

Finns material som inte passar in i mallen eller kringmaterial av intresse för Viss-användarna kan det t.ex. bifogas som bilaga.

Författaren ska inte lägga energi på layout. Text som publiceras på Viss förs över i webbformat, så ansträngningar att göra layout går förlorade. Viktigare är att presentera textavsnitten så att webbredaktören förstår hur författaren önskar att texten ska struktureras.

När vårdprogrammet är färdigt, granskat och godkänt, skickas det med e-post till: viss@sll.se.

Bilagor

Bilagor, patientinformation och länkar
Bilagor av olika slag, t.ex. patientinformation, blanketter eller annat kringmaterial, produceras och levereras på samma sätt som vårdprogrammen. Författare och/eller Spesamgrupp kan också föreslå andra webbplatser för länkning till vårdprogrammet. Länkarna kvalitetsgranskas av utvecklingsrådet. En grundprincip är att Viss inte länkar till kommersiella webbplatser.

Om vårdprogrammet

För varje vårdprogram anges författare, vem/vilka som granskat och vem/vilka som godkänt programmet, se Granskning och godkännande ovan.

Uppdatering

Giltigheten för ett Viss-program sätts i regel till 2 år men texterna justeras tidigare vid behov.

Två gånger per år skickas en lägesrapport över vårdprogrammen till koordinatorn för respektive Spesamgrupp, som sedan vidarebefordrar till författaren/författarna. Till rapporten bifogas listan över deltagare i Spesamgrupppen samt en lista över telefonkonsulter inom området.

Mer information om hur man praktiskt går till väga finns under rubrik Uppdatering av program nedan och i dokumentet Uppdateringsanvisningar för vårdprogram i Viss.

Upphovsrätten för kopiering av material

Delar av innehåll och/eller uppläggning i Viss får kopieras och spridas via olika medier - separat eller ingående som delar i annat material - med angivande av källan och under förutsättning att syftet inte är kommersiellt.

Instruktion till författare av omvårdnadsprogram

Upp

Omvårdnadsprogram i Viss författas efter en given mall bestående av en rad rubriker. Alla rubriker behöver inte finnas med men de som finns ska komma i den givna ordningen. Det går inte att lägga till huvudrubriker men författaren kan föreslå underrubriker. Bäst uppfattning om mallen får man om man öppnar ett befintligt omvårdnadsprogram.

Den som får i uppdrag att producera ett omvårdnadsprogram kring en viss diagnos/symtom/tillstånd bör först titta i Vårdhandboken och i vårdprogrammen i Viss. Vi ska undvika att dubblera material, finns där lämplig text länkar vi upp den från omvårdnadsblocket i Viss. Andra tänkbara länkar är Läkemedelsverket och regelverken på Socialstyrelsens webbplats, regionala och nationella riktlinjer samt SBU:s rapporter.

Mallen - en serie rubriker

Huvudrubriker
Ansvarsområde Behandling Handläggningsplan
Fakta Patientutbildning Kvalitetsindikatorer
Bedömning Problem - åtgärd FaR (denna rubrik sköts av redaktionen)

Ansvarsområde
Ett omvårdnads-/handlingsprogram inleds med en sammanfattning av vad som ingår i distrikts-/sjuksköterskans ansvar vid handläggning av det aktuella tillståndet/undersökningen/behandlingen under rubriken: "I sjuksköterskans/distriktssköterskans ansvar ingår: ..."

Fakta
Kort fakta/introduktion av området med information om tex orsaker, risk-/påverkansfaktorer, prevalens och dylikt. Kontrollera motsvarande vårdprogram i Viss för att inte dubblera information.

Bedömning
Avsnittet kan innehålla material om, och sidorubriker som: symtom/riskprofil, livskvalitet mm. Här beskrivs också vilka kontroller/tester som ska utföras, eventuellt också med ett avsnitt om hur detta ska dokumenteras (i programmet eller som bilaga).

Behandling
Avsnittet har en serie underrubriker enligt nedan, där de första rubrikerna är (så gott som) obligatoriska:

Behandling - underrubriker
Behandlingsmål
Vårdplan
Diverse behandlingar

Rubriker i kolumn två länkar till avsnitt som beskriver de olika insatser/åtgärder som ingår som en normal del av distrikts-/sjuksköterskans arbete med patienter med den aktuella diagnosen/symtomet.

Patientutbildning
Information om sjukdomen och om egenvård är en viktig del av distrikts-/sjuksköterskans uppgift. Under denna rubrik redovisas vad som ska tas upp i patientutbildningen liksom praktiska tips om hur undervisningen kan läggas upp (tex val av undervisningsmetodik). Här redovisas också om det finns material kring patientutbildning, egenvård och patientinformationsblad i Viss eller via länkning ifrån Viss.

Problem - åtgärd
Orsak (och/eller) Bedömning: Beskrivning av faktorer som kan vara orsak till, eller problem som kan uppstå, när behandlingen inte ger önskat resultat - dvs problem som kräver åtgärder utöver normalt omhändertagande vid sjukdomen/symtomet.

Åtgärd: Presenteras med rubriker i vänsterspalt enligt schemat här till vänster.

Handläggningsplan
Handläggningsplanen ska vara mycket schematisk. Helst ska den ha formen av en lista med förslag till på handläggning - tex vilka kontroller, bedömningar, behandlingar och utbildningsinsatser som bör göras vid första, andra och tredje besöket/telefonkontakt osv. För information om själva utförandet av momentet hänvisas till beskrivningar i texten ovan.

Kvalitetsindikatorer
Finns det framtagna indikatorer beskrivs de här, annars kan förslag ges på mätbara variabler/mått som ger möjlighet att utvärdera viktiga aspekter av vårdkvaliteten.

Författaren behöver inte bearbeta layout.

Materialet skickas med e-post till Viss redaktion
viss@sll.se

Framtaget material redigeras av webbredaktör och koordinator i samverkan med författarna.

Bilagor

Bilagor och länkar
Finns material som inte passar in i mallen eller kringmaterial av intresse för Viss-användarna kan det bifogas som bilaga. Författare kan också föreslå andra webbplatser för länkning till vårdprogrammet. Länkarna kvalitetsgranskas av utvecklingsrådet och en grundprincip är att Viss inte länkar till kommersiella webbplatser.

Om omvårdnadsprogrammet

Under denna rubrik anges författare, giltighetstid och granskare - se avsnittet "Granskning och godkännande".

Här listas referenslitteratur författarna önskar åberopa.

Uppdatering

Giltigheten för ett Viss-program sätts i regel till 2 år, men texterna justeras tidigare vid behov.

Mer information om hur man praktiskt går till väga finns under rubriken Uppdatering av program nedan.

Uppdatering av program

Upp

I mars och september varje år sammanställs och skickas en rapport om uppdateringsläget till dem som deltar i de organiserade specialistvisa samverkansaktiviteter som utgör basen för Viss. Grupperna ansvarar för att ta nödvändiga kontakter och se till att utgångna vårdprogram gås igenom, samt att den uppdaterade texten granskas och godkänns av alla berörda - gruppens medlemmar, andra granskare och ansvarig på sjukhusklinik för specialiteten.

För att försäkra att primärvårdsperspektivet styr innehållet i Viss kan koordinatorerna gå in som granskare i de fall primärvårdsrepresentationen i gruppen tillfälligt är tunn.

Som ett led i kvalitetssäkringen granskas vårdprogrammen också av representanter för respektive specialitetsråd inom Stockholms medicinska råd. Läkemedelsrekommendationer i vårdprogrammen granskas av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Inga ändringar

Godkänns ett program utan justeringar, ska detta meddelas Viss-redaktionen via e-post. Då sätts ett nytt utgångsdatum två år framåt - om inte annat specificeras.

Ändringar i Viss

En elektronisk kopia (i Word-format) av det program som ska uppdateras bifogas rapporten om uppdateringsläge.

Ändringar i texten markeras med färgöverstrykning

  • Text som ska tas bort markeras med grå färg
  • Ny text markeras med gul färg

Kort instruktion om tillvägagångssätt finns på de kopior som bifogas rapport om uppdateringsläget.

Texten skickas sedan med e-post till Viss: viss@sll.se

Se också Uppdateringsanvisningar för vårdprogram i Viss.

Har du frågor eller behov av att diskutera - kontakta redaktionen

Jennie Cardell
Koordinator för Spesam och Viss, specialist i allmänmedicin
Telefon: 072-468 97 65
E-post: jennie.cardell@sll.se

Carina Ekner
Redaktör och webbansvarig
Telefon: 08-123 135 61
E-post: carina.ekner@sll.se

Charlotte Ivarsson
Koordinator för omvårdnadsdelen, distriktssköterska
Telefon: 070-737 33 83
E-post: charlotte.ivarsson@sll.se

Ersättning för sakkunniga i primärvård

Upp

Ersättning för sakkunniga i primärvård som ledamöter i Regionala programområden (RPO) och som författare/granskare till kunskapsstöd i Viss respektive i Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) faktureras Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ersättning utgår till arbetsgivare och kompenserar för lönekostnader och produktionsbortfall vid klinisk tjänstgöring. Vid fortlöpande engagemang ska fakturering ske kvartalsvis, senast dag 10 i mars, juni, september respektive december. Nedanstående blankett bifogas fakturan.

Fakturan som skickas av arbetsgivaren/vårdcentralen ska specificera följande:

  • Den sakkunniges namn, yrkestitel och arbetsplats
  • Vad uppdraget avser och den sakkunniges roll
  • Vilket möte ersättningen avser
  • Ersättning utgår för faktisk mötestid inklusive 30 minuters restid till och från mötet

För författare/granskare till Viss/NKK som har sin dagliga verksamhet inom primärvården, ska arbetsgivaren/vårdcentralen fakturera till:

HSN-förvaltningen 1500
Ref. 1500705
Frikod: 8403 Viss
Box 120 81
102 23 Stockholm

Timredovisning avseende Viss- och NKK-engagemang - blankett att fylla i

För ledamöter i RPO som har sin dagliga verksamhet inom primärvården, ska arbetsgivaren/vårdcentralen fakturera till:

HSN-förvaltningen 1500
Ref. 1500705
Frikod: 8628 RPO
Box 120 81
102 23 Stockholm

Timredovisning avseende RPO-engagemang - blankett att fylla i

Ersättningsnivåer enligt överenskommelse

  • 1900 kr/tim till arbetsgivaren för läkare i primärvård
  • 1100 kr/tim till arbetsgivaren för övriga yrkeskategorier i primärvård

Om dokumentet: Författaranvisningar

Författare:
Viss redaktion