LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Upp

Lag om psykiatrisk tvångsvård, LPT (1991:1128).

För att tvångsvård enligt Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård (LPT) ska bli aktuell krävs att personen lider av en allvarlig psykisk störning. Med ”allvarlig psykisk störning” avses i första hand akut psykos eller behandlingskrävande psykotiska symtom. Grunden för bedömningen måste dokumenteras tydligt i journalen. Det räcker inte med att personen har psykotiska symtom för att bli intagen enligt LPT. Behovet av omhändertagande för sluten vård måste vara ”oundgängligt”. Dessutom måste patienten motsätta sig vården alternativt att det finns en välgrundad anledning att tro att vården inte kan komma till stånd i samtycke.

Tre förutsättningar ska vara uppfyllda:

 • Patienten lider av en allvarlig psykisk störning
 • Patientens behov av psykiatrisk vård inte kan tillgodoses på annat sätt än genom sluten vård
 • Patienten motsätter sig vården eller saknar förmåga till grundat ställningstagande

Vid konvertering från vård enligt HSL till vård enligt LPT tillkommer

 • Att patienten kan befaras allvarligt skada sig själv eller någon annan

I akuta situationer är det främst LPT §§ 3-6, 11-12, 16-19, 25, 26a, 30, 41, 47, och 48 som är aktuella:

 • 4§ Vårdintyg, ange vem som skrivit. Ange även eventuellt omhändertagandebeslut
 • 6 § Kvarhållningsbeslut
 • 6 § Visitering
 • 6a § Avskiljning, bältesläggning eller tvångsmedicinering innan intagningsbeslut
 • 6b § Intagningsbeslut, eller ej intagningsbeslut
 • Vid intagningsbeslut skal även information enligt 30 (stödperson) och 48 (information) §§ ges till patienten och signeras
 • 11 § Konvertering. Vårdintyg respektive beslut
 • 17 § Tvångsbehandling, t ex medicinering
 • 18 § Områdesbegränsning
 • 19 § Fastspänning (bältesläggning)
 • 20 § Avskiljning
 • 25 § Permission
 • 26a § Återintagningsbeslut från öppen till sluten psykiatrisk tvångsvård
 • 41 § Överflyttning av LPT vård från en klinik till en annan
 • 47 § Bistånd av polis, polishandräckning (Leg läkare innan intagningsbeslut; då patienten är intagen enligt LPT, t ex ej återkommit efter permission)
 • 48 § Patientens rättigheter

Beslut enligt LPT ska dokumenteras och signeras i Beslutsjournalen i TC.

Vårdintyg
Vårdintyg får endast utfärdas av legitimerad läkare och i omedelbar anslutning till personlig undersökning. Handräckningsbegäran för bistånd av polis i sammanhanget, får endast utfärdas av läkare i allmän tjänst, eller av läkare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra undersökningar för vårdintyg.

Om en patient som lider av en allvarlig psykisk sjukdom inte medverkar till att bli undersökt kan han/hon omhändertas för undersökning. Det är då polis som utför omhändertagandet (47:1 §) efter beslut av läkare i allmän tjänst enligt 4 § andra stycket.

Om dokumentet: LPT