Åtgärder vid anafylaxi

Behandling

  1. Lägg patienten ned - höj fotändan.
  2. GE ADRENALIN! Ska ges intramuskulärt mitt på lårets utsida.
  3. Larma 112!
  4. Följ andning, cirkulation, saturation och blodtryck. Ge eventuellt syrgas.
  5. Sätt intravenös infart, ge 1000-4000 ml Ringer-Acetat, eftersträva normalt blodtryck.
  6. Upprepa adrenalininjektionen var 5-10:e minut vid behov.

Adrenalin

Skriv tabellbeskrivning här

Förfylld injektionspenna

Dos per injektion

Vikt/ålder

EpiPen JR (eller Emerade*)

150 mikrogram

10-20 kg

EpiPen (eller Emerade*)

300 mikrogram

>20 kg-vuxna

Emerade*

500 mikrogram

Vuxna >60 kg

Jext

150 mikrogram

15-30 kg

Jext

300 mikrogram

>30 kg-vuxna

*Emerade bör bytas ut mot annat märke på grund av produktfel.

Adrenalin, injektion intramuskulärt 1 mg/ml


Barn

0,01 ml (0,01 mg)/kg kroppsvikt, max 0,5 ml (0,5 mg)

Vuxna

0,3-0,5 mg = 0,3-0,5 ml

OBS! Injektion adrenalin kan vid utebliven förbättring upprepas var 5:e-10:e minut.

Luftrörsvidgande

Skriv tabellbeskrivning här

Salbutamol, nebulisering

0-5 år: 2,5 mg


6 år-vuxen:
5 mg


Vuxen: 5-10 mg

Kan upprepas var
20:e minut.


För inhalation i Maxin
eller Aiolos, se vårdprogram
Akut astma hos barn och
ungdomar

Airomir 0,1 mg/dos via spacer

Barn 0-2 år: 4 doser


Barn >2 år: 6 doser


Vuxna: 6-10 doser

Kan upprepas var 20:e minut.

Syrgas

>5 l/min på mask vid hypoxi.

Ringer-Acetat eller NaCl 9 mg/ml

Vuxna: 1000 ml IV snabbt vid allmänpåverkan och/eller hypotension (systoliskt <90)

Barn: 20 ml/kg IV snabbt.

När patienten är cirkulatoriskt och/eller respiratoriskt stabil:

Antihistamin

Har ej indikation för anafylaxi men har effekt vid de reaktioner som kan komma efter den akuta fasen såsom klåda, angioödem, urtikaria.

Desloratadin (munsönderfallande tablett alt lösning)


Barn: 0-5 år

2,5 mg

Barn: 6-12 år

5 mg

13 år-vuxna

10 mg

Kortison

Kortison har ingen akut insättande effekt. Målsättningen med medicineringen är att blockera sena effekter av den allergiska reaktionen.

Betapred, tablett (tuggas, sväljs hela eller löses i vatten)

Skriv tabellbeskrivning här

0,5 mg

Barn: 0-5 år

3 mg = 6 tabletter


6 år-vuxna

5 mg = 10 tabletter

Alternativt

Prednisolon, tablett (tuggas eller sväljs)


5 mg

6 år-vuxna

50 mg = 10 tabletter

Alternativt

Betapred, intravenöst eller intramuskulärt (vid kräkning)


4 mg/ml

Barn: 0-5 år

1 ml


6 år-vuxna

2 ml

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.