Bältros

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Obs! För bältros i närheten av ögon, se vårdprogram Herpes zoster oftalmicus.

Husläkarmottagning

Bedömning och behandling i de flesta fall.

Remiss till medicinakut med tillgång till specialist i infektionssjukdomar eller direktintag på geriatrisk klinik

Inläggning vid allmänpåverkan, påverkade vitalparametrar, svår smärta, kräkningar eller andra nutritionsproblem, behov av sårrevision eller mer avancerad/daglig sårvård, rörelsesvårigheter och vid komplicerad bältros samt grav immunbrist

Remiss till akutmottagning på Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus, Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Södertälje sjukhus, Norrtälje sjukhus eller barnakutmottagning (Södersjukhuset/ Karolinska Universitetssjukhuset Solna/Huddinge).

Remiss till ögonakut

Vid misstänkt Herpes zoster oftalmicus, se vårdprogram Herpes zoster oftalmicus.

Remiss till öronakut

Vid misstänkt Herpes zoster oticus: Öronakuten, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Remissinnehåll

 • Allmäntillstånd, vitala parametrar inklusive temp, blodtryck, puls, andningsfrekvens och saturation
 • Påverkan på syn eller hörsel
 • Pågående behandling
 • Sjukdom och behandling som orsakar immunsuppression

Bakgrund

Epidemiologi

Ungefär 20 procent av befolkningen drabbas någon gång av bältros. Sjukdomen och dess komplikationer är vanligare hos äldre och hos personer med nedsatt immunsvar. Enstaka personer får bältros upprepade gånger under livet. Av alla med bältros får 10–20 procent postherpetisk neuralgi, incidensen ökar med åldern.

Etiologi

Bältros orsakas av varicella zoster-virus. Första gången en person infekteras med varicella zoster-virus ger det vattkoppor. Därefter finns viruset vilande kvar i kroppens sensoriska nervceller. Det specifika immunförsvaret försämras med åldern, av annan immunsupprimerande sjukdom eller viss medicinering. Bältros uppkommer när viruset reaktiveras och angriper en nervrot/dermatom. Bältros kan uppkomma när som helst i livet, men incidensen ökar stadigt från 50 års ålder.

Generaliserad herpes zoster med blåsor som sprider sig generellt på kroppen och ibland till inre organ är en allvarlig komplikation hos patienter med grav immunbrist. Till exempel efter cytostatikabehandlingar.

Bältros är inte luftburet, men kan smitta via direktkontakt med sårvätska från blåsorna. När blåsorna läker (blir skorviga) är smittrisken obetydlig.

En person med bältros smittar endast personer som inte har haft vattkoppor. Dessa personer insjuknar då i vattkoppor och inte i bältros.

Riskfaktorer

Ålder och immunsuppression är riskfaktorer för bältros och dess komplikationer.

Utredning

Symtom

Symtom vid bältros

 • Grupper av vätskefyllda blåsor på rodnad bas på ena sidan av kroppen, ofta bålen.
 • Smärtdebut (obehag, värk, stickningar) någon till några dagar innan blåsorna blir synliga.
 • Ibland feber innan debut av blåsor.

Det kan ta flera veckor från symtomdebut tills huden har läkt.

Symtom vid komplicerad bältros

 • Allmänpåverkan
 • Akut svår smärta
 • Generaliserad bältros (spridda blåsor utanför primärt drabbat hudområde)
 • CNS-engagemang (myelit, radikulit, meningit, encefalit, cerebellit)
 • Bältros hos immunosupprimerade patienter
 • Kranialnervspåverkan

Exempel på kranialnervspåverkan är:

 • Zoster oftalmicus: utslag i pannan, övre delen av kinden eller på nästippen, ger en ökad risk för ögonengagemang
 • Zoster oticus (Ramsay Hunt syndrome): blåsor på ytteröra, i hörselgång eller gom och akut perifer facialispares, ibland hörselnedsättning och yrsel.

CNS-engagemang och kranialnervspåverkan kan förekomma utan tydlig blåsbildning.

Handläggning vid utredning

Klinisk bild räcker oftast för diagnos. Tänk på hiv.

Återkommande bältros eller spridd bältros kan bero på immunbrist eller immunsupprimerande sjukdom och bör utredas.

Laboratorieprover

I oklara fall kan blåsbottenskrap för att påvisa varicella zoster-virus vara aktuellt att ta.

Behandling

Handläggning vid behandling

De flesta patienter med bältros sköts inom primärvården.

Komplicerad bältros (se rubrik Symtom) bör handläggas i samråd med specialiserad vård.

Förebyggande åtgärder

Det finns två godkända vacciner, Zostavax och Shingrix, mot herpes zoster och dess komplikation postherpetisk neuralgi. Zostavax ges som engångsdos medan Shingrix rekommenderas i två doser med två månaders intervall.

Zostavax är ett levande försvagat vaccin och innehåller samma virusstam som vattkoppsvaccinet men i betydligt större mängd. Vaccinet är kontraindicerat för immunsupprimerande personer och vid graviditet. Graviditet ska undvikas minst en månad efter vaccination. Inga rekommendationer om påfyllnadsdos finns. Vaccinet ingår inte i högkostnadsskyddet utan måste bekostas av patienten. Zostavax kan övervägas efter en individuell bedömning till personer mellan 60 och 80 år vid avsaknad av kontraindikationer.

Kliniska studier har visat att vaccination minskade incidensen av bältros med 65 procent hos personer 60–69 år och postherpetisk neuralgi med 67 procent. Skyddseffekten mot herpes zoster minskade med ökande ålder (38 procent i åldersgruppen över 70 år), medan effekt mot postherpetisk neuralgi inte visade någon åldersskillnad.

Shingrix är ett avdödat vaccin som godkändes 2018, men inte finns tillgängligt för receptförskrivning eller upphandling för primärvård i regionerna. Kliniska studier på immunkompetenta personer har visat att vaccination minskade incidensen av bältros med över 96 procent hos personer 50–69 år och med över 91 procent hos personer över 70 år. Effekten mot postherpetisk neuralgi var 91 procent respektive 89 procent.

Läkemedelsbehandling

Okomplicerad bältros

Antiviral behandling minskar den akuta smärtan och förkortar tiden till utläkning. Antiviral behandling bör ges snarast möjligt och senast inom 72 timmar från debuten av hudutslag.

Behandla med antiviralt läkemedel enligt regional rutin.

 • Valaciklovir 500 mg 2 x 3 i 7 dygn (dosreduktion vid nedsatt njurfunktion), se Antivirala läkemedel på Kloka listan nedan.

Smärtlindring vid okomplicerad bältros:

 • Ge i första hand paracetamol
 • Vid postherpetisk neuralgi finns ofta behov av annan smärtlindring, som vid långvarig neuropatisk smärta, se Kloka listan ovan.

Komplicerad bältros

Komplicerad bältros (se rubrik under Symtom) bör alltid behandlas, oavsett patientens ålder eller duration över 72 timmar.

Sjukskrivning

Rekommenderad tid för sjukskrivning

Se Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen: Herpesinfektioner

Komplikationer

Komplikationer som kan uppkomma är:

 • Sekundära hudinfektioner med stafylokocker eller streptokocker
 • Postherpetisk neuralgi, det vill säga kvarstående neuralgisk smärta mer än 90 dagar

Relaterad information

Patientinformation

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.