Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna SVF


Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd:

  • makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos individer äldre än 50 år
  • misstanke om urinblåsecancer eller tumör i övre urinvägarna vid bilddiagnostik eller cystoskopi i samband med annan utredning

Observera att bakteriuri eller blodförtunnande medicinering inte minskar sannolikheten för att individer med makroskopisk hematuri enligt definitionerna ovan har en bakomliggande urinblåsecancer.

Individer yngre än 50 år med riskfaktorer för urinblåsecancer i anamnesen, som rökning i mer än cirka 20 år bör också utredas men inte med samma prioritet (utanför SVF).

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Remissinnehåll

  • Anamnes, ange särskilt symtom som ligger till grund för den välgrundade misstanken, samsjuklighet (särskilt diabetes och allergier), tidigare sjukdomar och behandlingar, läkemedel (särskilt antikoagulantia och metformin), längd och vikt, social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
  • Kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer
  • Direktnummer till bemannad tjänstetelefon till inremitterande/vårdcentralen

Remissen skickas till

Urologiska öppenvårdsmottagningar inom vårdval urologi, se Vårdgivarguiden

Inför remiss till utredning, informera patienten om

  • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
  • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
  • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
  • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
  • samt dela ut skriftlig information till patienten: Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.

Källa: Regionalt Cancercentrum

Om innehållet

Författare: Regionalt Cancercentrum

Godkänt av: Regionalt Cancercentrum

Publicerat:

Uppdaterat: