Cholecystit, akut


Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Eventuellt uppföljning efter operation.

Remiss till kirurgisk öppenvårdsmottagning

Cholecystit är i princip alltid akutfall.

Remissinnehåll

 • Anamnes och status enligt utredning
 • Om tidigare ultraljudsverifierad sten, bör detta anges

Remiss till akutmottagning

Patient med akut cholecystit bör remitteras till sjukhus för bedömning om indikation för operation i akut skede.

Remissinnehåll

 • Anamnes och status enligt utredning
 • Om tidigare ultraljudsverifierad sten, bör detta anges

Bakgrund

Riskfaktorer

Gallsten, framförallt choledochussten.

Utredning

Diagnosen ställs på anamnes och status.

Symtom

 • Uttalad ömhet under höger arcus ibland med värk tvärs igenom mot ryggen
 • Lokal ömhet, ofta lätt subfebrilitet
 • Ibland lätt ikterus. Påverkan på leverproverna är dock måttlig
 • Smärtduration brukar överstiga 24 timmar
 • Efter några dagar brukar temperaturen gå tillbaka och smärtorna klinga av men kan ibland tillta och kräva akutoperation
 • Initialt illamående, ibland kräkningar - vänder ofta efter något dygn

Anamnes

Smärtanamnes, temperaturstegring.

Andra sjukdomar av vikt bör också anges liksom aktuella mediciner.

Status

Patientens allmäntillstånd, lokalstatus i buken.

Laboratorieprover

ASAT, ALAT, ALP, Bilirubin, S-amylas, CRP bör tas på akutmottagningen eller på vårdcentralen.

Undersökningar

Om gallstenar är kända behöver ultraljud inte utföras, men om man är tveksam om gallstenssjukdom föreligger bör ultraljud göras, om patienten inte behöver sändas akut till sjukhus.

Ultraljud kan också ge uppgift om gallblåsans storlek, väggtjocklek och de djupa gallvägarnas diameter.

Differentialdiagnoser

Andra infektiösa och inflammatoriska processer i övre högra delen av buken, till exempel:

 • Cholangit
 • Hepatit
 • Appendicit

Behandling

Läkemedelsbehandling

Antibiotika behöver inte regelmässigt insättas.

Kirurgisk behandling

Operation i akutskedet är sannolikt att föredra och ska då ske tidigt i förloppet, inom 4-5 dagar från smärtdebut. Har fler dagar förflutit görs operation efter 2-3 månader då inflammationen gått tillbaka.

I vissa fall kan avlastning med gallblåsedrän vara att föredra framför akutoperation.

Sjukskrivning

Att tänka på vid bedömning av arbetsförmåga

Comorbiditet.

Rekommenderad tid för sjukskrivning

Se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Gallstenssjukdom

Uppföljning

 • Akut opererade patienter följs upp som andra cholecystektomier, det vill säga i okomplicerade fall ingen uppföljning hos specialist
 • Uppföljning hos husläkare om förloppet är förlängt eller lättare komplikation inträffat
 • Patienter som handlagts konservativt eller med drän följs upp på specialistmottagning för eventuell senare operativ åtgärd. Likaså följs patient, som drabbats av svårare komplikation till gallkirurgi, upp på specialistnivå

Komplikationer

 • En cholecystit kan övergå till ett septiskt tillstånd och måste i så fall antibiotikabehandlas och opereras akut
 • Perforation och peritonit/abscess

Om innehållet

Författare: Claes Söderlund, överläkare, Kirurgkliniken, Södersjukhuset, Lennart Engström, överläkare, Kirurgkliniken, Södersjukhuset

Reviderat: Tora Campbell-Chiru, överläkare, Kirurgklinken, Södersjukhuset, 2017
Granskat av: Eva Karlsson Holm, specialist i allmänmedicin, Ektorps vårdcentral

Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för kirurgi: Inga-Lena Nilsson, ordf, februari 2018

Publicerat:

Uppdaterat: