Covid-19 - länksamling för primärvården

Medicinskt område:
Infektion och smittskydd

Aktuellt om covid-19

Smittskydd Stockholm
Rekommendationer från Smittskydd Stockholm som uppdateras kontinuerligt.

Krisinformation
Samlad information från myndigheterna.

Handläggning och samverkan

Omhändertagande av luftvägsinfektion och/eller feber i öppenvård (pdf) (Vårdgivarguiden)
Information om omhändertagande, skyddsutrustning, rengöring och transport.

Kodning av covid-19 (Socialstyrelsen)
Klassifikationer och diagnoskoder vid covid-19.

Smittskyddsblad - läkarinformation (pdf)

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad infektion (Vårdhygien)

Provtagning av SARS-CoV-2

Provtagningsindikation för patienter (Vårdgivarguiden)
Region Stockholms indikation skiljer sig från Folkhälsomyndighetens på grund av lokala förutsättningar.

Covid-19 - behandlande läkares ansvar (Smittskydd Stockholm)

Läkemedel

Koagulationspåverkan och trombosbenägenhet
Trombosprofylax kan övervägas till patienter med bakomliggande riskfaktor för venös trombos (till exempel tidigare trombos, cancer, övervikt (BMI över 30) som är sängliggande större delen av dagen och/eller har verifierad pneumoni på grund av covid-19, även om sjukhusvård inte krävs. Ansvarig läkare tar ställning till om trombosprofylax ska ges baserat på individuell bedömning av risk mot nytta med trombosprofylax.

Trombosprofylax vid covid-19 på SÄBO
Behandlingsrekommendationer från Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa samt SÄBO-rådet vid covid-19 hos patienter på särskilda boenden. (Janusinfo)

Antiviralt läkemedel peroralt

Paxlovid i Region Stockholm – rekommendation för användning och praktisk hantering inom primärvård och SÄBO (Janusinfo)

Paxlovid är ett peroralt antiviralt läkemedel som kan övervägas inom 5 dygn från symtomdebut i SÄBO och primärvård. I första hand till individer som saknar immunitet; ovaccinerade patienter som inte haft covid-19 tidigare. Patienter som bedöms ha immunitet kan behandlas efter en individuell bedömning utifrån riskfaktorer. Preparatet har betydande läkemedelsinteraktioner vilket måste beaktas i värderingen av behandlingsnytta utifrån riskfaktorer.

Kortisonbehandling vid covid-19
Svenska endokrinologföreningen (SEF) har skrivit kort information om kortisonbehandling och covid-19 för att undvika risk för allvarlig binjurebarkskris.

Myndigheter om covid-19

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan användas av dig som arbetar inom vård och omsorg som ett komplement till gällande föreskrifter och lokalt utarbetade riktlinjer.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen publicerar löpande stöd, vägledning och information om covid-19 för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Smittskydd Stockholm
Rekommendationer från Smittskydd Stockholm som uppdateras kontinuerligt.

SBU
Information om covid-19 och länkar till HTA-arbete på regionala HTA-enheter och på SBU.

Sjukskrivning

Utbildning och information

Kampanjmaterial om vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa (Vårdgivarguiden)
Här finns bland annat affischer till väntrum och innehåll till väntrums-tv.

Informationsmaterial om covid-19 för sjukvården (Vårdgivarguiden)
Se under rubrik Informationsmaterial för sjukvården på sidan.

Meddelande eller fråga till patient via 1177 (pdf)
Lathund för hur man kan kommunicera med patienter via 1177 när fysiska besök ska försöka undvikas. (Vårdgivarguiden)

Samlad information om covid-19
Svenska läkaresällskapets samlingssida med information, nyheter och tips från SLS:s vetenskapliga sektioner.

Ny telefonlinje om corona för personer med migrationsbakgrund (Transkulturellt Centrum)
Hit kan man ringa för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset på sitt eget språk.

Webbutbildningar

Korta e-utbildningar (Karolinska institutet)
För personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19.

Vaccination

Vid fall av koagulationspåverkan efter vaccin, se FAQ till koagulationskonsult (Karolinska Universitetssjukhuset)
 Här finns information med uppdaterad länk till Svenska sällskapet för trombos och hemostas, SSTH:s riktlinjer om var kollegor rekommenderas vända sig vid olika koagulationsfrågeställningar inom två veckor efter covidvaccin.

Övergripande information kring vaccination mot covid-19 (Vårdgivarguiden) 

Råd kring vaccination vid allergi (Svensk förening för Allergologi)

Vetenskapliga artiklar

Kunskapsstöd och senaste forskning gällande covid-19 (Sjukhusbiblioteken i Region Stockholm)
Här hittar du senaste forskning och riktlinjer angående covid-19.

Cochrane library
Artiklar om covid-19

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.

Har du frågor, förslag eller feedback?