Frusen skuldra

Medicinskt område:
Rörelseorganen

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning eller primärvårdsrehabilitering

 • Primär handläggning
 • Fysioterapi

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi

 • Bedömning vid oklar diagnos
 • Ställningstagande till kirurgi, se rubrik Handläggning vid behandling
 • Postoperativ uppföljning

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Relevant information från symtom, anamnes och status enligt rubrik Utredning
 • Behandling och utvärdering av denna
 • Aktivitetsnivå och relevanta tidigare/nuvarande sjukdomar
 • Dominant hand
 • Anamnes för fysisk aktivitet, rökning och alkohol
 • Röntgenutlåtande, plats och datum för röntgen (ej äldre än 1 år)

Återremiss till primärvård

 • Sammanfattning av bedömning och behandling
 • Ändringar i läkemedelslista
 • Plan för uttrappning av insatta beroendeframkallande läkemedel
 • Förslag på lämplig uppföljning i primärvård
 • När specialiserad vård bör kontaktas på nytt

Bakgrund

Definition

Frusen skuldra (adhesiv kapsulit) är ett smärtsamt tillstånd i axeln med progressiv aktiv och passiv rörelseinskränkning.

Epidemiologi

Prevalensen är vanligast i åldern 40-60 år. Tillståndet förekommer oftare hos kvinnor än hos män.

Etiologi

Frusen skuldra innebär en tilltagande fibrotisering och kontraktur av den glenohumorala ledkapseln och kan vara:

 • primär – idiopatisk
 • sekundär – efter trauma eller immobilisering.

Riskfaktorer

 • Diabetes
 • Hypotyreos

Utredning

Symtom

Smärta och stelhet som förändras under 3 faser:

 • fas 1 (0-6 månader) – tilltagande smärta i rörelse och vila samt rörelseinskränkning
 • fas 2 (4-18 månader) – avtagande smärta med kvarstående rörelseinskränkning
 • fas 3 (8-36 månader) – ökande rörlighet och utläkning.

Anamnes

 • Smärta – lokalisation, duration, intensitet, rörelsekorrelation
 • Riskfaktorer
 • Bakomliggande orsaker

Status

Bilateralt axelstatus:

 • inspektion – asymmetri, muskelatrofi
 • rörlighet – aktiv och passiv rörelse, rörelseomfång
 • palpation
 • distalstatus – puls (radialis), sensibilitet i hand och arm.

Fynd vid frusen skuldra

 • Smärta – både vid aktiv och passiv rörelse utifrån symtomduration (särskilt fas 1-2)
 • Kapsulärt mönster – initialt inskränkning vid utåtrotation, därefter även vid abduktion och sist vid inåtrotation

Handläggning vid utredning

 • Frusen skuldra är primärt en klinisk diagnos.
 • I tidigt skede kan diagnosen vara svårbedömd, upprepa bedömningen efter 2-3 veckor vid osäkerhet.
 • Överväg slätröntgen endast vid oklar diagnos eller inför konsultation med specialiserad vård.

Laboratorieprover

Överväg glukos, CRP och TSH.

Differentialdiagnoser

 • Impingement i axelled
 • Rotatorkuffruptur
 • Luxation i axelled
 • Akromioklavikularledsskada/-artros
 • Artros i axelled
 • Artrit
 • Kalkaxel
 • Bursit
 • Nackrelaterad smärta

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Smärtlindring – COX-hämmare (NSAID) eller paracetamol peroralt kan provas vid behov.
 • Fysioterapi – rekommenderas för att bibehålla rörlighet och minska muskelatrofi.
 • Kortisoninjektion intraartikulärt – kan övervägas för att minska smärta och öka rörlighet.
 • Kirurgisk behandling – kan övervägas i sällsynta fall för mobilisering eller kapsellösning.

 

Kortisoninjektion intraartikulärt kan ha effekt tidigt i förloppet (inom 1 år) och bör kombineras med hemövningar/fysioterapi.

Patienter som ska genomgå operation

Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol och tobaksrökning kan påverka organen och viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol.

 • Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter.
 • Personer med lägre konsumtion bör informeras om att det inte finns någon känd gräns för riskfritt intag och att man därför rekommenderas alkoholuppehåll fyra veckor före operation.
 • Rökstopp rekommenderas 4-6 veckor före och efter operation.

Patientinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Personalinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Patientinformation

Frusen skuldra, 1177

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.