Ganglion

Medicinskt område:
Rörelseorganen

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Primär bedömning

Primärvårdsrehabilitering arbetsterapi

 • Behandling med ortos

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi eller handkirurgi

 • För ställningstagande till kirurgisk behandling vid funktionsinskränkning eller uttalade och långvariga besvär

Remissinnehåll

 • Lokalstatus
 • Symtom och symtomduration
 • Förekomst av trauma eller artrossymtom
 • Grad av besvär/arbete/ADL
 • Andra relevanta sjukdomar och hälsotillstånd
 • Läkemedel (framförallt blodförtunnande medel)
 • Resultat av eventuell bilddiagnostik

Bakgrund

Definition

Ganglion är en godartad förändring som utgår från synovialvävnaden och innehåller ledvätska.

Ett ganglion på DIP-leder benämns mukös cysta.

Epidemiologi

Ganglion är vanligast bland unga vuxna kvinnor. Tillståndet förekommer dock i alla åldrar och utgör den vanligaste mjukdelsresistensen i handen.

Etiologi

Orsaken bakom ganglion är ofullständigt känd. Följande faktorer kan inverka:

 • medfödda, svaga områden i ledkapseln – framförallt hos tonåringar och unga vuxna
 • degenerativa faktorer – främst hos vuxna.

Riskfaktorer

 • Trauma
 • Överansträngning av led/sena
 • Artros

Utredning

Symtom

Ett ganglion skiftar ofta i storlek över tid och kan försvinna spontant.

Vanliga besvär är:

 • tryck- och obehagskänsla
 • smärta – både vid aktivitet och i vila.

Parestesier och pareser kan vara tecken på tryck på nervus ulnaris eller nervus medianus.

Status

Ganglion förekommer ofta handrygg men även volart, på fingrar och fotrygg.

Typiska statusfynd är:

 • 1–3 cm stor utbuktning
 • fast konsistens, ibland mjukare, som vid tryck kan ge efter
 • ibland ömmande vid palpation.
Bilden visar vanliga lokalisationer för ganglion på hand och fingrar (volart och dorsalt)

A: Dorsalt på handledenB: Mukös cysta utgående från DIP-ledC: Volart på handledenD: Volart på fingrarna (senskideganglion)

Bild: Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Handläggning vid utredning

Diagnosen ganglion ställs oftast kliniskt. Vid behov komplettera utredningen med ultraljud. För att utesluta annan ledåkomma komplettera med röntgen.

Vid mukösa cystor och volara handledsganglier hos patienter i medelåldern och uppåt, misstänk artros.

Bilddiagnostik

Ultraljud respektive slätröntgen är standard i de fall bilddiagnostik är indicerat.

Differentialdiagnoser

 • Andra mjukdelsresistenser (till exempel fibrom, aterom eller tumör)
 • Carpal bossing (benpålagring över II-III metakarpalbenbasen) – hårdare konsistens och är mer distalt belägen
 • Synovit utgående från led eller senskida

Behandling

Handläggning vid behandling

Ge råd om vila. Informera patienten om att ganglion kan försvinna spontant efter några månader. Vid besvär kan arbetsterapeut utprova ortos, till exempel handledsstöd.

Om gangliet beror på artros behandla artrossjukdomen.

Vid funktionsinskränkning eller uttalade och långvariga besvär kan kirurgisk behandling vara indicerad.

Kirurgisk behandling

 • Punktion och kortisoninjektion vid dorsala ganglion – recidivrisk 60 %
 • Radikal exstirpation – recidivrisk 10–15 %

 

Patienter som ska genomgå operation

Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol och tobaksrökning kan påverka organen och viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol.

 • Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter.
 • Personer med lägre konsumtion bör informeras om att det inte finns någon känd gräns för riskfritt intag och att man därför rekommenderas alkoholuppehåll fyra veckor före operation.
 • Rökstopp rekommenderas 4-6 veckor före och efter operation.

Patientinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Personalinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Patientinformation

Ganglion, 1177

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.