Hematuri


Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Utredning
 • Eventuell uppföljning efter utredning som inte lett till någon diagnos eller åtgärd

Se standardiserat vårdförlopp förcancer i urinblåsan och övre urinvägarna

Remiss till öppenvårdsmottagning urologi

För cystoskopi, ska prioriteras med dubbel förtur vid urologmottagningen, det vill säga patienten bör få en tid för cystoskopi inom 2 veckor.

Remissinnehåll

 • Hematurianamnes
 • Status
 • Aktuell medicinlista
 • Resultat av utförda undersökningar och prover

Remiss till bilddiagnostik

För CT njurar/urinvägar i flera faser.

Remissinnehåll

 • Svarskopia till urologmottagningen
 • Ange tydligt makroskopisk hematuri
 • Frågeställning tumör, konkrement i övre urinvägarna
 • Aktuellt kreatininvärde
 • Eventuellt pågående Metformin-medicinering (ut- och insättning i samband med undersökningen sköts av inremitterande)

Remiss till akutmottagning

 • Vid pågående blödning
 • Vid urinstopp
 • Vid uttalade vattenkastningsbesvär och hematuri, både mikro- och makroskopisk
 • Vid nedsatt allmäntillstånd, antikogulantia eller samtidig infektion bör patienten remitteras för inläggning

Remissinnehåll

 • Hematurianamnes
 • Status inklusive blodtryck, puls och saturation
 • Aktuell medicinlista
 • Resultat av utförda undersökningar och prover

Utredning

Anamnes

 • Debut? Utlösande orsak? Förekomst av koagler? LUTS?
 • Flanksmärtor. Stensjukdom?
 • Rökning? (kraftigt ökad risk för urinblåsecancer hos rökare)
 • Blodförtunnande mediciner

Status

 • Hos män: prostatapalpation
 • Vid pågående blödning: bedöm allmäntillståndet och kontrollera blodtryck, puls och saturation

Handläggning vid utredning

Mikroskopisk hematuri

Mikroskopisk hematuri som upptäcks vid till exempel hälsoundersökning behöver som regel inte utredas med avseende på urologisk sjukdom.

Makroskopisk hematuri

 • Alla patienter >50 år med makroskopisk hematuri ska utredas med CT njurar/urinvägar i flera faser och cystoskopi
 • Skicka båda remisserna omgående!
 • Utredningen får inte fördröjas och bör vara avslutad inom 1 månad
 • Risken för bakomliggande malignitet i urinvägarna är mycket stor

Vid pågående blödning remiss till akutmottagning:

 • Vid pågående blödning med koagler
 • Vid urinstopp
 • Vid nedsatt allmäntillstånd, antikoagulantia eller samtidig infektion

Om stor vana finns vid att sätta hematurikateter på den egna mottagningen görs detta (hematurikateter Ch 18-20). Blåsan spolas upprepade gånger tills klar retur erhållits. Om returerna förblir blodfärgade trots upprepad spolning med minst 1000 ml NaCl, remitteras patienten till närmaste akutmottagning för inläggning med spoldropp.

Om blödningen upphört

Om opåverkat allmäntillstånd kan patienten skickas hem och utredningen skötas polikliniskt. Råd till patienten: undvika ansträngning, dricka mycket för att hålla igång diuresen för att minska risken för koagelbildning och urinstämma.
Informera patienten att vid feber eller urinstämma söka akutvård.

Laboratorieprover

 • Temp
 • Urinsticka, urinodling
 • Blodstatus, kreatinin, CRP
 • PSA vid misstanke om prostatacancer
  OBS! Ta ej PSA akut vid makroskopisk hematuri, särskilt inte vid urinvägsinfektion.

Bilddiagnostik

 • Cystoskopi
 • CT njurar/urinvägar i flera faser

Differentialdiagnoser

Orsaker till makroskopisk hematuri

Urinvägsinfektion

Vanligaste orsaken. Makroskopisk hematuri måste utredas även vid konstaterad urinvägsinfektion. Enda undantaget är kvinnor under 40 år med symtomatologi talande för hemorragisk cystit. Dessa ska erhålla antibiotikum enligt klinikens rutiner och följas upp avseende prompt tillfrisknande. Vid uteblivet svar på behandling ska sedvanlig utredning initieras.

Urinblåsecancer

Makroskopisk hematuri vanligt debutsymtom. Diagnos ställs med cystoskopi. Större tumörer ses ibland på CT. Cirka 2000 nya fall per år i Sverige. Rökning stark riskfaktor, typpatienten har ofta andra rökningsrelaterade sjukdomar som KOL och hjärt-kärlsjukdom.

Njurcancer

Klassisk triad: makroskopisk hematuri, flanksmärtor och palpabel tumör förekommer men är idag ovanlig vad gäller palpationsfynd. Diagnos ställs med CT.

Njurbäckentumör och uretärcancer

Diagnos ställs med DT och/eller uretäroskopi.

Prostatacancer

Diagnos ställs med prostatabiopsier. Prostatapalpation och PSA kan väcka misstanken. PSA ska inte tas akut vid makroskopisk hematuri, eller vid samtidig urinvägsinfektion. Se vårdprogram Prostatacancer.

Benign prostatahyperplasi (BPH)

En stor körtel blöder lättare och kan leda till urinretention med ökad risk för infektion och stenbildning som orsak till makroskopisk hematuri. Diagnos ställs med palpation eller ultraljud.

Urinvägskonkrement - njursten och blåssten

Diagnos ställs med CT.

Iatrogena orsaker

Exempelvis katetersättning, cystoskopi, prostatabiopsi, ESVL och trauma.

Mindre vanliga orsaker

IgA-nefrit, fysisk ansträngning och kärlmissbildningar.

Uppföljning

Makroskopisk hematuri

Hos en patient som genomgått en fullständig utredning för makroskopisk hematuri, utan att någon orsak hittats, bör man överväga en förnyad utredning vid förnyad blödning.

Framgår det inte av remissvar från urologkliniken hur man ska förfara vid en förnyad episod i det aktuella fallet, kontaktas urologmottagningen för råd.

Om innehållet

Författare: Olof Jansson, urolog, Sophiahemmet, Tomas Prenke, distriktsläkare, Gröndals vårdcentral

Uppdaterat 2015: Truls Gårdmark, överläkare, Kirurg- och Urologkliniken, Danderyds sjukhus, Gustaf Allerstrand, distriktsläkare, Täby Centrum Doktorn

Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för urologiska sjukdomar: Elisabeth Carlsson Farrelly, ordf, januari 2015

Publicerat:

Uppdaterat: