Hemokromatos och höga ferritinvärden

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Primär bedömning och utredning av förhöjt ferritin
 • Uppföljning av dysmetabolt järnöverskott som inte behöver behandlas med venesectio
 • Uppföljning av alkoholorsakad hyperferritemi

Remiss till specialiserad gastroenterologisk öppenvårdsmottagning

 • Vid misstänkt hereditär hemokromatos (ferritin >500 µg/L och transferrinmättnad >0,50), se rubrik Utredning
 • Vid dysmetabolt järnöverskott med ferritin >1000 µg/L för ställningstagande till behandling med venesectio

Remissinnehåll

 • Relevant anamnes och status
 • Genomförd utredning och relevanta fynd, se rubrik Utredning

Återremiss till husläkarmottagning

Remissinnehåll

 • Sammanfattning kring utredning, bedömning och behandling
 • Läkemedelsförändringar
 • Förslag på lämplig uppföljning i primärvården
 • När specialiserad vård bör kontaktas på nytt

Bakgrund

Epidemiologi

 • Hereditär hemokromatos (HH) ses hos cirka 0,3 procent av befolkningen, vanligare i Norrlands inland.
 • Dysmetabolt järnöverskott är en tio gånger vanligare orsak till ferritinstegring än HH.

Etiologi

Primär/hereditär hemokromatos (HH)

 • Ärftligt tillstånd med oreglerad hög järnabsorption från födan under hela livet. Järninlagring i parenkymatösa organ medför risk för framförallt leverskada (cirros), vilket i sin tur ökar risken för hepatocellulär cancer (HCC). Mindre vanligt pankreaspåverkan med diabetes, kardiomyopati, impotens och ledvärk (typiskt i MCP-leder dig 2 och 3).
 • Ökad transferrinmättnad (>0,50).
 • I 90 procent föreligger homozygoti C282Y i HFE-gentest.

Utredning

Symtom

Anamnes

 • Järntillförsel? (Järntabletter, upprepade blodtransfusioner eller järninjektioner)
 • Ärftlighet för hemokromatos?
 • Föreligger alkoholöverkonsumtion? Inflammatoriskt tillstånd? Dysmetabolt syndrom?
 • Blodgivare kan få låga ferritinvärden av blodgivningen men transferrinmättnad påverkas inte

Handläggning vid utredning

Laboratorieprover

 • Ferritin
 • Tranferrinmättnad
 • Eventuellt ALAT, ASAT, ALP
 • Överväg: blodstatus, CRP, blodfetter, fb-glukos, Peth

HFE-genstest tas via specialist i gastrohepatologi vid behov.

Differentialdiagnoser

Sekundära orsaker till högt ferritin

Förhöjt järntillförsel

 • Järntabletter, järninfusioner, blodtransfusioner.

Dysmetabolt järnöverskott

 • Vanligt tillstånd med ferritinstegring kopplat till metabola störningar som metabolt syndrom, övervikt/fetma, diabetes mellitus typ 2.
 • Samtidig icke alkoholorsakad fettlever (MASLD/NAFLD) eller steatohepatit (NASH) kan föreligga.
 • Alltid normal transferrinmättnad (<0,50).

Alkoholorsakad hyperferritinemi

 • Ferritinstegring ska ses som markör, men som i sig inte ska behandlas.
 • Vanligen normal transferrinmättnad (<0,50) men den kan vara stegrad (>0,50) vid pågående mycket hög alkoholkonsumtion.

Myelodysplastiskt syndrom (MDS), thalassemi (ineffektiv erytropoes med järnöverskott)

 • Normal eller låg transferrinmättnad (<0,50). Ofta anemi.

Inflammationsbetingad ferritinstegring

 • Till exempel akut virushepatit/toxisk hepatit/extrahepatisk inflammation.
 • Normal eller låg transferrinmättnad (<0,50).

Se även vårdprogram Måttligt förhöjda leverprover utan signifikanta symtom

Behandling

Handläggning vid behandling

Hereditär hemokromatos

 • Intensivbehandling med venesectio: (400-500 ml varje vecka) tills ferritin <100 µg/L. Därefter övergång till underhållsvenesectio 2-6 ggr/år.
 • Diagnos och behandling inom specialiserad vård. Kan ske på primärvårdsenhet med intresse och möjlighet.

Dysmetabolt järnöverskott

 • I första hand viktminskning 5-10 procent samt optimering av eventuell diabetesbehandling och hyperlipidemi.
 • Vid ferritin >1000 µg/L kan remiss/frågeremiss till gastrohepatolog skickas. Hos gastrohepatolog kan eventuellt järnöverskott i levern påvisas med MR eller leverbiopsi varvid venesectio kan vara indicerat.

Alkoholorsakad hyperferritinemi

Åtgärder mot alkoholöverkonsumtion, se vårdprogram Alkoholberoende

Uppföljning

 • Hereditär hemokromatos: Förutsatt att leverprover normaliserats efter avslutad intensivtappning kan Hb och ferritin kontrolleras årligen och bör ligga kring 50-200 µg/L. Vid underhållstappning kan efter remittering uppföljning ske på blodcentral hos i övrigt friska, medicinfria patienter <60 år.
 • Dysmetabolt järnöverskott: Om ferritin >500 µg/L årlig kontroll av ferritin. Överväg remiss till specialist om ferritin stiger >1000 µg/L.

Komplikationer

Obehandlad HH medför risk för utveckling av cirros och primär levercancer, speciellt vid ferritin >1000 µg/L.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.