Hiv-infektion

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Initial diagnostik, information till patienten och smittspårning.

Anmälan via SmiNet till Smittskydd Stockholm, Region Stockholm.

Remiss till specialist i infektionssjukdomar

Enbart till infektionsklinik, Karolinska Huddinge eller Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset (gäller samtliga smittvägar).

Uppföljning och behandling av hiv-infektion sker alltid på specialistklinik, det vill säga Infektionskliniken, Karolinska Huddinge och Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset.

Smittspårning utförs av kurator på dessa kliniker.

Om patienten är under 18 år, kontakta Barnkliniken B76, Karolinska Huddinge.

Remissinnehåll

  • Symtomduration
  • Klinisk undersökning
  • Serologisvar
  • Behov av uppföljning och smittspårning

Återremiss till husläkarmottagning

Remissinnehåll

  • Remissvar att behandlingsansvar för patienten har tagits över

Bakgrund

Epidemiologi

Förekommer hos män och kvinnor men vanligast hos homo- eller bisexuella män och invandrare av båda könen från länder med hög hiv-prevalens.

Hiv-infektion smittar enbart vid sexuell kontakt och vid överföring av blodprodukter. Därför smittar hiv även vid intravenöst missbruk när man delar spruta. Blod från sår kan smitta om blodet kommer i kontakt med slemhinnor, sår på huden eller eksem.

Kondom skyddar vid vaginalt och analt samlag och bör användas även vid oralt samlag. Man bör använda vattenbaserade glidmedel och ej oljebaserade glidmedel, som kan förstöra kondomen.

Djupa kyssar, saliv, vanligt umgänge med till exempel kramar överför inte hiv-smitta.

I dag (vintern 2018) är över 90 procent av alla kända hiv-bärare behandlade och av dom har >90 procent välfungerande behandling, det vill säga HIV-RNA <20 kopior/ml blod. De räknas då inte som smittsamma vid sexuella kontakter om de har haft HIV-RNA <20 kopior i minst sex månader.

Utredning

Symtom

Vid primär hiv-infektion kommer symtomen 2-3 veckor efter smittotillfället. Patienten får hög feber, ont i halsen, hudutslag (oftast småprickigt eller småfläckigt) och efter några veckor förstorade lymfkörtlar. Febern och smärtan i halsen kan pågå från 1-2 dagar till 2 veckor. Patienten får dock inte lever- eller mjältförstoring som vid mononukleos.

Efter den primära fasen har patienten vanligen inga symtom frånsett att några kan lida av en ospecifik trötthet. Patienterna får dock vanliga bakteriella infektioner och hudutslag som patienter i allmänhet, men kan också ha recidiverande herpes simplex-infektioner och herpes zoster.

När hiv-infektionen pågått längre tid (3-10 år) och patientens immunförsvar har försämrats uppträder symtom i form av trötthet, viktnedgång och symtom på opportunistiska infektioner såsom svampinfektion i hals eller matstrupe, dubbelsidig lunginflammation, Pneumocystis jirovecii carinii pneumoni (PCP), CMV-kolit eller kolit av annan organism, till exempel amöba, salmonella eller shigella. Hiv-infektionen kan även visa sig som enbart encefalit.

I detta stadium kan symtom från många olika organsystem uppträda. Därför är det viktigit att tänka på att ta hiv-serologi som led i utredningen av en patient med en oklar sjukdomsbild.

Handläggning vid utredning

Hiv-serologi vid misstanke på primär hiv-infektion eller utredning av oklara tillstånd.

OBS! Våren 2015 finns det två tester, snabb-hiv-test med svar efter 10-15 minuter (utförs när patienten är närvarande) och serologi, som skickas till lab. Hiv-test med vanlig serologi blir positiv först 6 veckor efter smittotillfället. Hiv snabbtest blir positiv först 8 veckor efter smittotillfället.

Differentialdiagnos

Vid primär hiv-infektion: mononukleos, tonsillit.

Vid längre varande hiv-infektion med nedsatt immunförsvar ska man tänka på hiv-infektion vid herpes zoster hos unga <50 år, candida i mun och matstrupe, dubbelsidig lunginflammation, malignt lymfom, oklara koliter, oklar pancytopeni, syfilis och vid recidiverande gonorré och klamydia. Trötthet och viktnedgång utan fynd av cancer kan också tyda på hiv-infektion.

Behandling

Den som har ett positivt prov avseende hiv ska informeras vid ett personligt möte och kontakt ska tas med remissmottagande klinik för att underlätta omhändertagandet av patienten. Mottagande informerar patienten om gällande föreskrifter enligt Smittskyddslagen. Behandling utförs på specialistkliniker.

Prevention

Använd kondom vid oral-, vaginal- och analsex från början av och under hela samlaget.

Postexpositionsprofylax (PEP-behandling)

Ges vid/till

  • olyckor i sjukvården (stickskador eller liknande vid provtagning på hiv-positiv patient)
  • hiv-negativ partner till hiv-positiv patient om kondomhaveri förekommit. OBS! inom 36 timmar efter händelsen
  • hiv-negativ person, som haft sex utan kondom med känd hiv-positiv person inom 36 timmer efter händelsen

Vid välbehandlad hiv-infektion (med virusnivåer <20 kopior per ml) ger man numera inte PEP-behandling (2014). Se rubrik Epidemiologi ovan.

Tag gärna kontakt med närmaste infektionsklinik.

Tag först hiv-test (=0-prov). Behandlingen består av Iseniress 400 mg x 2 och Truvada (tenofuvir i kombination med emcitrabin) 1 x 1 i en månad. Blodstatus, leverstatus och njurstatus kollas efter 14 dagar. Återbesök efter en månad i samband med utsättande av behandlingen. Tag nytt hiv-test efter 6 månader.

Handlingsprogram för att förebygga blodburen smitta och handlägga tillbud (Smittskydd Stockholm).

Smittskyddsinformation för läkare och patienter från Smittskyddsläkarföreningen.

Uppföljning

Sker alltid på specialistklinik.

Sjukskrivning

Beroende på symtom vid upptäckten av hiv-infektionen.

Rekommenderad tid för sjukskrivning

Se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Hiv/aids

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.