Hörselnedsättning

Medicinskt område:
Öron-näsa-hals

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Åtgärdar hinder i hörselgång som vaxpropp och hörselgångsinflammation
 • Bedömning av hörselgång och trumhinna och om möjligt trumhinnans rörlighet

Remiss till öppenvårdsmottagning öron-näsa-hals

ÖNH-specialist i vårdval – bedömning av plötslig, progredierande eller oliksidig hörselnedsättning. Plötslig hörselnedsättning ”Sudden deafness” bör bedömas inom 72 timmar med audiogram.

Hörsel- och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna eller Huddinge, Enheten för diagnostik. Utreder och behandlar barn och vuxna med hörsel-, balans- och tinnitusbesvär.

 • Enheten för Hörselhabilitering för barn och ungdom, Rosenlund provar ut hörapparater och ger pedagogisk vägledning till barn och ungdomar 0-20 år. Hörselhabilitering Barn och Ungdom, Karolinska Universitetssjukhuset, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, plan 8, Stockholm.
 • Enheten för Hörselrehabilitering för vuxna, Rosenlund har utvidgad hörselrehabilitering för vuxna. Hörselrehabilitering för vuxna, Karolinska Universitetssjukhuset, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, plan 9, Stockholm.

Primär hörselrehabilitering

För patienter där behovet av hörselrehabilitering till stor del kan tillfredställas med utprovning av hörapparat. Detta innefattar även information om hörselnedsättningen, tinnitus, om orsaker och konsekvenser samt enstaka stödsamtal. All primär hörselrehabilitering för vuxna i länet utförs av avtalad privat leverantör.

Kostnad en engångsavgift på 600 kr för utprovning av hörapparat/-er om vårdgivaren är godkänd att få bedriva verksamhet inom de områden som Stockholms läns landsting beslutat ska upphandlas enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem.

Privat vårdgivare kan vara hörcentral som ej godkänts, alternativt ej slutit avtal med Stockholms läns landsting och därför inte har skatterabatterade hörapparater. Kan vara verksam både inom avtalet med SLL - men även utanför och då helt i privat regi. I det senare fallet betyder det att patienten betalar fullt pris för utprovningen av hörapparat.

Se Releaterad information - remittering regionen och privata vårdgivare

Se 1177 för hur det fungerar vid val av hörselmottagning

Utvidgad hörselrehabilitering

För patienter med

 • stora besvär av hörselnedsättning/tinnitus där risk för långvarig sjukskrivning föreligger
 • tydliga tecken på social isolering eller reaktiv depression förorsakad av hörselnedsättning/tinnitus
 • svår hörselnedsättning, till exempel hörapparatbärare som har ett konversationsavstånd på mindre än en meter testat med hörapparat utan talavläsestöd
 • cochleaimplantat
 • ytterligare funktionsnedsättning som påverkar kommunikationen och/eller där hörselnedsättningen i kombination med ytterligare funktionshinder medför att hörselrehabiliteringen blir omfattande
 • behov av benförankrad hörapparat
 • nytillkommen/hastigt förvärrad ensidig hörselnedsättning/dövhet, till exempel patienter med sudden deafness, Ménières sjukdom eller skallbastumör

Kostnad 600 kr för hörapparatutprovning med möjlighet till ytterligare multiprofessionellt omhändertagande.

Remissinnehåll

 • Kontaktuppgifter på patient och eventuell anhörig
 • Tydlig frågeställning
 • Tydlig remissorsak, till exempel hörapparatutprovning, tinnitus, yrsel, hns
 • Bifoga eventuell hörselmätning
 • Tidigare kontakter med hörselvården
 • Hörselgångs- och trumhinnestatus
 • Övriga funktionshinder
 • Behov av tolk och på vilket språk
 • Behov av eller pågående sjukskrivning

Remiss till akutmottagning

Akutmottagning, Patientområde ÖNH, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 24/7.

Patienter med akuta hörselrubbningar (sudden deafness) och smärta eller med uttalade balansbesvär.

Bakgrund

Epidemiologi

 • 560.000 vuxna beräknas kunna ha nytta av hörapparat
 • 270.000 vuxna beräknas ha hörapparat
 • 122.000 vuxna beräknas ha svår hörselnedsättning
 • 495.000 vuxna beräknas ha måttlig hörselnedsättning
 • 1.293.000 vuxna beräknas ha lätt hörselnedsättning

SBU "Hörapparat för vuxna", 2003

Utredning

Symtom

 • Hörselnedsättning på en eller båda sidor
 • Medicinska sekundära symtom av hörselnedsättningen, som trötthet, huvudvärk, värk i nacke och axlar, stress och utmattningssyndrom samt depression
 • Psykosociala konsekvenser, som problem på arbetet eller hemma till följd av hörselnedsättning

Anamnes

 • Hereditet
 • Duration
 • Ensidig – dubbelsidig hörselnedsättning
 • Associerade symtom som tinnitus, hyperacusis etc
 • Sekundära symtom, se ovan
 • Övriga sjukdomar och medicinering

Status

Hörselgångsstatus, trumhinnestatus (inklusive rörlighet).

Undersökningar

På Hörsel- och Balanskliniken!

 • Ton- och talaudiogram
 • Andra audiologiska mätningar
 • Otoneurologiskt status
 • Magnetröntgen
 • Balansutredning
 • Bedömning av rehabiliteringsbehov

Behandling

På Hörsel- och Balanskliniken!

Medicinsk behandling på Enheten för diagnostik

 • Läkemedel
 • Remiss till ÖNH-klinik eller neurokirurgisk klinik för operation i förekommande fall
 • Sjukskrivning

Utvidgad hörselrehabilitering på Enheten för rehabilitering

 • Teknisk hörselrehabilitering inklusive hjälpmedel
 • Pedagogisk, psykosocial och medicinsk rehabilitering, se kriterier under rubrik Vårdnivå/remiss ovan
 • Rehabiliteringen sker individuellt eller i grupp för att patienten ska lära sig leva med sitt funktionshinder
 • Krisbearbetning
 • Information om hörselförbättrande insatser på arbetsplatsen eller i hemmet

Sjukskrivning

Rekommenderad tid för sjukskrivning

Se Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen: Hörselnedsättning

Vid behov av sjukskrivning >2-3 månader, remittera till Hörsel- och Balanskliniken, Enheten hörselrehabilitering för vuxna.

Uppföljning

På Hörsel- och Balanskliniken!

 • Hörapparatutprovning uppföljs med standardiserat frågeformulär. Patienten kan alltid ta kontakt med kliniken vid problem

När apparat/öroninsats "krånglar" eller om hörseln försämras:

 • Husläkare för bedömning/behandling av vaxpropp/hörselgångsinflammation etc
 • Serviceverkstad. Om problemet kvarstår ska hörapparaten kontrolleras där hörapparaten provats ut

Service av öroninsatser till hörapparat på Enheten för Hörselrehabilitering

BC Studios AB, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, plan 9, 118 95 Stockholm

Torsdag: 14.00-16.00, övriga tider bokning på telefon: 073-332 74 52

Relaterad information

Adresser till Region Stockholms hörselvård

Adresser till hörselvården i Region stockholm

Enheten för Diagnostik

Fax

Tel

Hörsel- och Balanskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
Solna, 171 76 Stockholm

08-517 740 4108-517 769 50Hörsel- och Balanskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge, 141 86 Stockholm

08-585 874 4508-585 815 60Habilitering Barn och ungdom

Hörsel- och Balanskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset

Enheten för Hörselhabilitering
Barn och Ungdom

Rosenlunds sjukhus
Tideliusgatan 12, plan 8,

118 69 Stockholm

08-616 57 5008-616 57 00Utvidgad hörselrehabilitering

Hörsel- och Balanskliniken
Karolinska Universitetssjukhuset

Enheten för Hörselrehabilitering Vuxna

Rosenlunds sjukhus
Tideliusgatan 12, plan 9,

118 69 Stockholm

horselklinikenvuxenrehab@karolinska.se

08-616 64 5108-616 64 50


Texttelefon:

08-658 21 38


SMS:

070-484 56 01

Privata vårdgivare

Se1177:s lista över godkända vårdgivare för primär hörselrehabilitering.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.