Idiopatisk perifer facialispares

Bells pares

Medicinskt område:
Öron-näsa-hals

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Vuxna patienter med Bells pares (akut perifer facialispares utan känd bakomliggande orsak) kan behandlas primärt hos husläkare om andra orsaker till perifer facialispares har kunnat uteslutas.

Akut remiss till sjukhusklinik

 • Misstanke om bakomliggande borreliainfektion remitteras till infektionsklinik, se vårdprogram Borrelia hos vuxna och barn
 • Misstanke om traumatisk skada på facialisnerven remitteras till ÖNH-klinik
 • Misstanke om herpes zoster oticus med facialispares, blåsor på örat och yrsel med allmänpåverkan remitteras till ÖNH-klinik
 • Misstanke om neurologisk/vaskulär orsak till pares remitteras till neurologklinik

Remiss till öppenvårdsmottagning neurologi/infektion/öron-näsa-hals

 • Fall som bedömts som Bells pares och som inte läker ut på en månad trots behandling bör remitteras vidare till ÖNH-klinik för uppföljning
 • Senare uppkommen misstanke om annan bakomliggande sjukdom som orsak till perifer facialispares bör remitteras till neurolog/infektion/ÖNH-specialist beroende på sjukdom
 • Patienter med grav pares kring ögat med risk för ögonskada bör remitteras till ögonläkare.

Remissinnehåll

 • Tidpunkt för symtomdebut
 • Grad av facialispares (använd Sunnybrook- eller House-Brackman-skalan eller beskriv rörlighet i panna, öga, näsa, mun)
 • Associerade symtom (smärta, påverkan på smak och hörsel)
 • Andra sjukdomar (diabetes, hypertoni, parotissjukdom)
 • Given behandling

Remiss till akutmottagning

Barn med perifer facialispares (<18 år) ska remitteras till barnakutmottagning.

Bakgrund

Epidemiologi

Drabbar cirka 20-30/100.000 personer och år och incidensen är högst i åldrarna 15-45 år. Lika hög frekvens hos män och kvinnor. Etiologin är okänd men misstanke finns om reaktivering av herpes simplex-virus.

Riskfaktorer

Oklart, men troligtvis något ökad risk vid graviditet, diabetes och hypertoni. En liten grupp patienter återfår pares vid senare tillfälle.

Utredning

Symtom

Vid perifer facialispares uppkommer svaghet eller förlamning av den mimiska muskulaturen i hela den drabbade ansiktshalvan. Bells pares definieras som perifer facialispåverkan utan känd bakomliggande orsak. Insjuknandet är akut, oftast 2-4 dagar till maximal muskelsvaghet. Bells pares är oftast ensidig.

Andra vanliga symtom är förvrängd hörselupplevelse, smärta bakom örat, förvrängd smakupplevelse och torrt eller rinnande öga.

OBS! Vid ensidig förlamning av ansiktsmuskulatur med intakt rörlighet i pannan, misstänk central facialispares.

Anamnes

Debut, övriga sjukdomar, fästingexposition, andra symtom etc.

Status

 • Noggrann undersökning inklusive öron-näsa-halsstatus och kranialnervsstatus, vid behov neurologstatus. Utesluta andra orsaker till facialispares! Palpera parotis. Blodtryck.
 • Gradera med Sunnybrook-skala eller House-Brackmann, i annat fall beskriv funktionsbortfall detaljerat.
 • Sunnybrook Facial Grading Scale (pdf) Pdf, 42 kB. (0-100 där 0 är total förlamning och 100 normalt).
 • House-Brackmann skala (I-VI där I är normalt och VI total förlamning).
 • Provtagning: Blodglukos vid kortisoninsättning.
 • Vid förlamning kring ögat med risk för ögonskada: remiss till ögonläkare.

Differentialdiagnoser

 • Borrelia: Se vårdprogram Borrelia hos vuxna och barn
 • Trauma: Mot temporalben/hörselgång/kind (vid transversell temporalbensfraktur får cirka 50 procent facialispares)
 • Tumör i mellanöra/parotis/centralt: Sakta påkommen pares eller påverkan på andra kranialnerver. Vid parotistumör ofta metastas
 • Kronisk otit med cholesteatom
 • Herpes zoster oticus (Ramsey Hunt): facialispares, hörselnedsättning, yrsel och blåsor i ytteröra/hörselgång

Bakomliggande syndrom

Melkersson-Rosenthals syndrom: facialispares, recidiverande läpp-mun-ansiktssvullnad och typiska tungfåror
Heerfordt’s syndrom (neurosarcoidos): facialispares, parotissvullnad och irit

Behandling

Kortison i nedtrappningsschema över 10 dagar bör sättas in inom 72 timmar från symtomdebut hos alla som tolererar kortisonbehandling. Vid graviditet kontaktas obstetriker.

Prednisolon

Prednisolon 10 mg ges enligt följande per dag i 10 dagar:

Dag 1-5

6 st

Dag 6

5 st

Dag 7

4 st

Dag 8

3 st

Dag 9

2 st

Dag 10

1 st

Information att skydda ögats hornhinna, ögonkammare eller korstejpa ögonvinkeln lateralt med kirurgtejp. Vid behov ögondroppar, till exempel Viscotears dagtid och Oculentum simplex till natten.

Rekommendera patienten att återkomma vid ökade smärtor. Tillkomst av blåsor på örat som tecken på herpesinfektion kan då upptäckas.

Uppföljning

Bör ske på ÖNH-mottagning efter remiss (i första hand vårdval ÖNH) efter cirka 1 månad.

Vid återbesöket görs ny undersökning, konvalescensprov borrelia tas i serum och paresen graderas. Vid kvarvarande pares kan remiss till fysioterapi bli aktuell.

 • Gravida eller nyligen förlösta patienter med facialispares bör remitteras till Karolinska Universitetssjukhuset för uppföljning
 • Barn ≥16 år kan remitteras till Karolinska Universitetssjukhuset för uppföljning

Komplikationer

Vid inkomplett pares återfår majoriteten normal funktion inom 4-6 veckor.

Vid komplett pares blir 50 procent återställda inom 6 veckor. Resterande blir klart förbättrade inom 4-6 månader men ofta resttillstånd av olika grad såsom kvarstående pares, smärtsamma kontraktioner, medrörelser (uppkommer sent, ofta efter 4-6 mån), muskelatrofi och tårande öga.

Prognosen är sämre ju högre ålder och ju långsammare förbättring. Troligen sämre vid diabetes, hypertoni och graviditet.

Vid inkomplett läkning kan plastikkirurgiska åtgärder bli aktuella.

Relaterad information

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.