Knöl på halsen hos vuxna

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Bedömning och uppföljning av infektionsrelaterade knölar. Utredning med klinisk undersökning och finnålspunktion med cytologi av icke infektionsrelaterade knölar samt knölar som inte gått i regress 3 veckor efter utläkt infektion. För knölar i tyreoidea, se vårdprogram Knöl i tyreoidea.

Remiss till öppenvårdsmottagning öron-näsa-hals

 • Benign cytologi
 • Kvarstående lymfadenit >2 cm trots avklingad infektion

Remiss omgående till Huvud- och halscancer-mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer om

 • cytologpunktion visar misstänkt/verifierad malignitet och/eller förekomst av HPV
 • symtom/fynd i ÖNH-status visar misstänkt primärtumör
 • cytologi visar lateral halscysta.

Se vårdprogram Huvud- och halscancer inklusive SVF

Remiss omgående till hematologmottagning enligt standardiserat vårdförlopp för maligna lymfom och KLL

 • om cytologi visar misstänkt lymfom

Se vårdprogram Maligna lymfom och KLL inkl SVF

Remiss till infektionsklinik

Om initial utredning visar

 • Granulom
 • Ospecifik inflammation
 • Allmänsymtom, till exempel feber, viktnedgång, förhöjda inflammatoriska parametrar eller hosta och epidemiologi.

Remiss till öppenvårdsmottagning reumatologi

Om initial utredning talar för att lymfkörtelförstoring kommit i samband med annat insjuknande som talar för inflammatorisk led- eller systemsjukdom.

Bakgrund

Definition

Förstorade knölar (>1cm) längs med halsens laterala mjukdelar. Se även vårdprogram Knöl i tyreoidea.

Epidemiologi

Endemiskt finns skillnader för infektionssjukdomar som presenterar sig med knölar på halsen. Till exempel är tularemi vanligare i norra delen av Sverige. Tänk alltid på TBC om knöl på halsen upptäcks hos personer som härstammar från länder med hög TBC-prevalens.

Rådfråga gärna infektionskonsult, Karolinska Universitetssjukhuset före remiss till punktion, som helst ska undvikas vid stark misstanke om TBC (körtelextirpation att föredra för att undvika fistelbildning).

Etiologi

Man kan särskilja mellan knölar som uppkommer i samband med infektion och knölar utan föregående infektion. Om knölen uppkommit utan förgående infektion måste underliggande tumörsjukdom misstänkas till dess motsatsen bevisats. Knölar på halsen som uppkommit i samband med ÖLI (lymfadeniter) ska gå i regress. Om knölen kvarstår ska även den utredas som potentiell malignitet (lymfom eller metastas).

Cirka 25 procent av alla ÖNH-tumörer presenterar sig primärt som en knöl på halsen. Lateral halscysta hos vuxen kan vara en cystisk metastas och risken ökar med ökande ålder hos patienten.

Joniserande strålning, exponering för trädamm, skavande protes, A-vitaminbrist, liksom tobak och överkonsumtion av alkohol är predisponerande för tumörutveckling inom ÖNH-området. Dessutom finns ett samband mellan humant papillomvirus (HPV) och cancer i tungbas- och tonsill samt Epstein Barr-virus (EBV) och epifarynxcancer.

Utredning

Symtom

Knöl som uppkommit i samband med infektion är i allmänhet ömmande och går i regress efter att infektionen klingat av. Vid misstänkt lymfom efterfråga allmänsymtom som viktminskning, nattliga svettningar, feber, trötthet. Maligna knölar kan uppkomma som enda symtom eller som del i ett mer komplext sjukmönster.

Efterfråga ensidig svalgsmärta, röstpåverkan, sväljningssvårigheter (viktnedgång), ensidig hörselnedsättning, ensidig blodig/purulent snuva och ensidig nästäppa kan tala för malignitet.

Anamnes

Efterfråga symtom och epidemiologi.

Status

 • ÖNH-status inklusive inspektion och palpation i munhåla och svalg
 • Främre rinoskopi
 • Otoskopi
 • Om möjlighet finns - spegling eller fiberskopisk undersökning av epifarynx/hypofarynx/larynx
 • Palpation av halsen mjukdelar inklusive tyreoidea och glandula parotis

Undersökningar

Cytologpunktion, finnålspunktion för cytologisk diagnostik är en enkel och tillgänglig undersökning som ger god information om hur fortsatt handläggning bör ske. Ultraljudsundersökning eller datortomografi är sällan indicerad i initial utredningsfas på vårdcentral. Remissen bör akutmärkas och svar brukar då föreligga inom några dagar.

Öppettider för Stockholms två mottagningar för cytologpunktion:

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna:
Tidsbokning sker via 1177 på mottagningsnamn Mottagning Punktion Solna eller via telefon: 08-123 743 07.

Södersjukhuset:
Ring för tidsbokning på telefon: 08-123 628 90.

Differentialdiagnoser

 • Maligniteter
  • Lymfkörtelmetastas (oftast från ÖNH-området)
  • Lymfom
  • Spottkörteltumör
 • Infektioner
  • Bakteriellt eller viralt orsakad lymfadenopati (vid ÖLI eller tandinfektion)
  • Infekterad medial halscysta, lateral halscysta eller thymuscysta
  • Mononukleos
  • Tularemi
  • Tbc
  • Hiv
  • Toxoplasmos
  • Cat-scratch disease
  • Brucellos
 • Systemiska inflammationssjukdomar

Behandling

Handläggning vid behandling

Infektionsrelaterad knöl behandlas i enlighet med bakomliggande infektion. OBS! Viktigt att upplysa patienten om att knölen ska gå i regress. Om knölen inte har gått i regress 3 veckor efter utläkt infektion ska fortsatt utredning med finnålspunktion initieras.

  • Malignitet i ÖNH-området behandlas på Karolinska Universitetssjukhuset Solna, vid Huvud- och halscancer flödet, kirurgiskt och/eller onkologiskt beroende på tumörform
  • Lymfom utreds och behandlas vid Hematologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna, Södersjukhuset och Capio S:t Göran
  • Specifika infektioner behandlas vid infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset
  • Systemiskainflammationssjukdomar behandlas vid reumatologklinik

  Uppföljning

  Knöl som bedömts som infektionsrelaterad lymfadenit ska gå i regress. Patienten ska informeras att återkomma om progress (inom 1 vecka) eller utebliven regress (inom 3 veckor).

  Sidfot

  Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

  Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.