Livmoderkroppscancer SVF

Endometrie

Standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke, SVF

I detta vårdförlopp kan välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp inte fastställas i primärvården. Vid misstanke enligt nedan skickas remiss till gynekologisk öppenvårdsmottagning, där det avgörs om välgrundad misstanke föreligger och om standardiserat vårdförlopp ska inledas.

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

Följande inger misstanke om cancer

 • Postmenopausal blödning
 • Nytillkomna menorragier/metrorragier hos pre-/perimenopausal kvinna, som inte svarar på sedvanlig behandling
 • Pyometra/hematometra
 • Avvikande flytningar utan annan uppenbar orsak hos peri-/postmenopausal kvinna

Vid misstanke ska följande utföras

Remiss skickas till gynekologisk öppenvårdsmottagning.

Remissinnehåll

 • Frågeställning: gynekologisk cancer?
 • Anamnes, ange särskilt symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke, eventuell företagen utredning, tidigare sjukdomar och behandlingar, läkemedel (särskilt metformin, trombocythämmare eller antikoagulantia), social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • Direktnummer till bemannad tjänstetelefon till inremitterande/vårdcentralen

Remissen skickas till

Gynekologisk öppenvårdsmottagning enligt vårdval gynekologi, se Vårdgivarguiden

Remiss till gynekolog får ta högst 3 dagar och tid ska ges till patienten inom 7 dagar efter ankomst enligt SVF.

Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • samt dela ut skriftlig information till patienten: Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.

Källa: Regionalt Cancercentrum

I detta förlopp är det öppenvårdsgynekolog som kan ta beslut om välgrundad misstanke.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd:

 • Förtjockad slemhinna ≥5 mm eller omätbar slemhinna hos postmenopausal kvinna med blödning eller avvikande flytning
 • Kliniskt eller bilddiagnostiskt fynd tydligt talande för gynekologisk cancer
 • Histopatologiskt fynd visande endometriecancer eller ingivande misstanke om endometriecancer (hyperplasi med atypi)

Om innehållet

Författare: Regionalt Cancercentrum

Granskare: Charlotte Klynning, bitr. överläkare, PF Gynekologisk cancer, PO Bäckencancer, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset och CaPrim, Akademiskt primärvårdscentrum: Elinor Nemlander, specialist i allmänmedicin, Gröndals vårdcentral, Eliya Syed, specialist i allmänmedicin, Helsa vårdcentral Sundbyberg, Sarah Eklöf, specialist i allmänmedicin, Söderdoktorn

Publicerat:

Uppdaterat: