Mycoplasma genitalium

Medicinskt område:
Hud och kön

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Primär bedömning, utredning och behandling.
 • Infektion med mycoplasma genitalium omfattas inte av Smittskyddslagen men aktuell/-a partner/-s bör provtas.

Remiss till öppenvårdsmottagning venereologi

 • Behandlingssvikt
 • Antibiotikaresistens
 • Tecken på uppåtgående infektion( endometrit, salpingit, balanit, epididymit)

Remiss till:

 • Venereologisk mottagning (via TakeCare: H Sesam hud mott Karolinska Universitetssjukhuset eller Hudkliniken med specialistcentrum sexuell hälsa, Södersjukhuset) eller
 • Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset för män som har sex men män (MSM)

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Relevant anamnes och status inklusive misstänkt smittotillfälle
 • Tidigare sexuellt överförda sjukdomar
 • Nuvarande väsentliga sjukdomar
 • Utförda utredningar och relevanta fynd inklusive mycoplasma DNA
 • Effekt av given behandling

Återremiss till husläkarmottagning

Remissinnehåll

 • Bedömning och utförd behandling
 • Förslag på lämplig uppföljning i primärvården
 • När specialiserad vård ska kontaktas på nytt

Bakgrund

Epidemiologi

 • Mycoplasma genitalium uppskattas vara ungefär lika vanlig som klamydia i Sverige men säkra siffror saknas.
 • Antibiotikaresistens är vanligt och ökande.

Etiologi

Mycoplasma genitalium är en bakterie som orsakar en sexuellt överförbar infektionssjukdom. Inkubationstiden är 10-14 dagar.

Samsjuklighet

Patienter kan ha flera sexuellt överförbara sjukdomar samtidigt, särskilt klamydia.

Utredning

Symtom

 • Majoriteten av patienterna är symtomfria
 • Sveda eller obehag – i urinrör, vagina eller ändtarm
 • Flytning – tjock eller genomskinlig från urinrör, cervix, vagina eller rektum
 • Konjunktivit – ensidigt eller bilateralt, kan förekomma även hos spädbarn efter vaginal förlossning
 • Kvinna – mellanblödning, kontaktblödning och lågt sittande buksmärta
 • Man – svullnad och värk i testikel, epidymidis eller prostata
 • Ledinflammation kan förekomma

Handläggning vid utredning

Ta prov på Mycoplasma genitalium vid:

 • symtom på uretrit eller cervicit med negativt prov på klamydia och gonorré
 • kvarstående symtom trots behandling mot konstaterad klamydia eller gonorré
 • konstaterad infektion hos aktuell partner.

Vid andra symtom och negativt klamydiatest rekommenderas provtagning i samråd med specialiserad vård.

Positivt provsvar bör föranleda bestämning av antibiotikaresistens.

Laboratorieprover

Provta för PCR från misstänkt lokal utifrån sexualanamnes eller symtom: urin, vagina, cervix, rektum eller konjunktiva.

Diagnostisering av mycoplasma genitalium inklusive resistensbedömning sker med hjälp av PCR då bakterien är svårodlad.

Differentialdiagnoser

 • Klamydia
 • Gonorré
 • Ospecifik uretrit eller cervicit
 • Akut cystit
 • Bakteriell vaginos

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Invänta svar på resistensbestämning före insättning av antibiotika, om möjligt.
 • Informera patienten att använda barriärskydd vid oral-, vaginal- och analsex från påbörjad behandling till besvärsfrihet, minst 10 dagar.
 • Rådgör med specialiserad vård om patienten har fortsatta besvär trots behandling.
 • Erbjud aktuell partner provtagning.
 • M. genitalium omfattas inte av smittskyddslagen.

Läkemedelsbehandling

 • Vid makrolidkänslighet – ge tablett azitromycin 500 mg x 1 dag 1, sedan 250 mg x 1 dag 2-5.
 • Vid makrolidresistens – kontakta specialiserad vård eller ge tablett moxifloxacin 400 mg x 1 i 7 dagar.

Observera att azitromycin och moxifloxacin:

 • behandlar en samtidig klamydiainfektion
 • kan ge förlängt QTc-intervall med risk för hjärtarrytmier och bör användas med försiktighet, särskilt vid samtidig behandling med andra läkemedel som kan förlänga QTc.

 

Komplikationer

Kunskapen om komplikationer är otillräcklig. Uppåtstigande infektion såsom salpingit och epididymit, med risk för nedsatt fertilitet och extrauterin graviditet finns beskrivet.

Klinisk uppföljning

Kontrollprov rekommenderas 4 veckor efter påbörjad behandling om patienten har kvarstående besvär eller vid påvisad makrolidresistens.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.

Har du frågor, förslag eller feedback?