Nyupptäckt diabetes hos barn och ungdomar

Vårdnivå och remissrutiner

Observera: Hos barn kan förloppet vid nyinsjuknande gå snabbt. Fördröjd handläggning och missad diagnos kan leda till ketoacidos och att barnet avlider!

Husläkarmottagning

 • Alla barn med diabetes tas om hand på barnklinikerna
 • Akutbehandling: Vid konstaterat högt blodsocker hos barn ska barnet samma dag hänvisas till barnakuten
 • Förse gärna barnet med EMLA-plåster på två ställen

Vid osäkerhet kring om ett blodsocker är relevant högt eller inte, kontakta barnmedicinsk primär- eller bakjour.

Remiss till akutmottagning

Kort remiss. Ring gärna till barnakuten och tala om att barnet är på väg.

Remissinnehåll

 • Blodsockervärde
 • Relevant anamnes
 • Aktuella symtom. Tecken till dehydrering? Tecken på acidos, djupa andetag? Påverkat medvetande?

Bakgrund

Epidemiologi

Den vanligaste åldern vid debut är omkring 10 år, men sjukdomen kan debutera redan under första levnadsåret och det är inte ovanligt att förskolebarn får typ 1-diabetes. I Sverige får cirka 830 patienter under 18 år diabetes varje år.

Riskfaktorer

Risken att insjukna ökar om man har nära släktingar med typ 1-diabetes eller andra autoimmuna sjukdomar såsom glutenintolerans eller sköldkörtelsjukdom. Dock har endast cirka 10 procent av barn med debut av typ 1-diabetes en nära släkting som har sjukdomen.

Utredning

Symtom

Av de barn som drabbas av diabetes får 98 procent typ 1-diabetes. Det är oftast en akut insättande sjukdom, sällan med längre anamnes än några veckor.

Beroende på ålder kan symtomen ha noterats allt ifrån några dagar till någon månad, där symtomdurationen oftast är kortare ju yngre barnet är. De vanligaste symtomen är ökad törst och diures.

Andra anamnestiska tecken som bör inge misstanke om diabetes

 • Barn som tidigare varit nattorrt som nu börjat kissa på sig igen
 • Viktnedgång
 • Trötthet
 • Kräkningar, ont i magen, UVI-symtom eller synproblem
 • Hyperventilation kan ses vid eventuell acidos och feltolkas ibland som pneumoni
 • Svampinfektion i underlivet bör föranleda kontroll av urinsticka

Mortalitet hos barn i samband med diabetesdebut beror på ketoacidos på grund av sen diagnos. Vid känd diabetes inträffar dödsfall på grund av ketoacidos eller svår hypoglykemi.

Laboratorieprover

Akut utredning: Blodsocker och/eller glukos i urin.

Differentialdiagnoser

Symtomen kan feltolkas som maginfluensa, UVI, svampinfektion, diabetes insipidus, akut buk, pneumoni mm.

Blodsockret kan temporärt bli förhöjt vid kortisonbehandling vid till exempel astma eller krupp.

Behandling

Handläggning vid behandling

Barnet ska remitteras akut till barnakuten för start av insulinbehandling, vid behov uppvätskning och korrigering av elektrolyter.

Uppföljning

Barn med diabetes följs på barnendokrinmottagning.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.