Ögonskador

Medicinskt område:
Akuta tillståndÖgon

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Primär bedömning av patient som söker husläkarmottagning
 • Handläggning i vissa fall (se under respektive skada under rubrik Behandling)

Akut remiss till ögonakut oavsett tid på dygnet

Kontakta tjänstetelefon innan remittering kvällstid efter kl. 16.00 och helger.

 • Misstanke om penetrerande skada (bulbpenetration) – till ögonakut med operationsresurs
 • Kemisk skada (frätskada) – med bleka områden i konjunktiva som tyder på vävnadsdöd eller vid grumlig kornea
 • Misstänkt kraftig bulbkontusion – trubbigt våld med blödning, värk i öga eller påverkan på ögonmotorik, syn eller pupill

Akut remiss till ögonakut dagtid kl. 08.00-16.00

 • Brännskada – brännskada eller kraftig laser mot ögat på nära håll (inom 1-2 meter)
 • Vid svår smärta eller smärta >2 dygn efter starkt ljus
 • Vid skrapsår på hornhinnan som inte blivit bättre med behandling med salva efter 2 dygn
 • Vid främmande kropp – som ej kan tas bort på husläkarmottagning, som sitter centralt på kornea, vid kvarvarande rostring eller vid utebliven läkning inom 3 dygn

Bakgrund

Den här rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet av ögonskador.

Utredning

Symtom

 • Synpåverkan, fläckar i synfältet, dubbelseende
 • Skavkänsla, sveda, smärta
 • Ökat tårflöde
 • Ljuskänslighet

Anamnes

Be patienten detaljerat beskriva händelseförloppet och om skyddsglasögon har använts vid eventuell exponering för:

 • Huggande eller mejslande verksamhet – med metall, sten, glas, klinker eller träflisor
 • Kemikalier
 • Värme
 • Laser
 • UV-ljus – svetsning, skidåkning, solarium

Status

 • Inspektion – med lupp eller mikroskop
 • Syn – vid ökad tårfilm eller kladd överväg undersökning genom stenopeiskt hål
 • Pupiller – storlek, form, ljusreaktion
 • Ögonmotilitet
 • Synfält
 • Evertering av ögonlock – vid misstänkt främmande kropp (inte vid penetrerande skada)
 • Fluoresceinfärgning – vid misstanke om ytlig skada (inte vid penetrerande skada)
 • Ytanestesi – vid behov för att undersöka adekvat, (inte vid penetrerande skada)

Fynd som kan förekomma:

 • Ögon – ökat tårflöde, blefarospasm, kärlinjektion, blödning i konjunktiva eller främre kammaren, bleka områden, störd röd reflex, ljusväg, mjölkig kornea (vid kemisk skada)
 • Syn – nedsatt synskärpa
 • Pupiller – ojämna, olikstora, nedsatt reaktion på direkt eller indirekt ljus
 • Ögonmotilitet – dubbelseende
 • Synfält – inskränkning, fläckar

Främmande kropp

 • Ögon – ökat tårflöde, blefarospasm, kärlinjektion, blödning i konjunktiva eller främre kammaren, bleka områden, störd röd reflex, ljusväg, mjölkig kornea (vid kemisk skada)
 • Syn – nedsatt synskärpa
 • Pupiller – ojämna, olikstora, reaktioner på direkt och indirekt ljus
 • Ögonmotilitet – dubbelseende
 • Synfält – inskränkning, fläckar

Kemisk skada

 • Symtom – sveda
 • Ögon – tårflöde, blandinjektion, eventuellt kemos, korneal erosion och/eller grumling av kornea
 • Syn – eventuellt synnedsättning beroende på lokalisation
 • Svår skada – bleka ischemiska områden i konjunktiva kan tyda på allvarlig skada

Korneal erosion

 • Symtom – skavkänsla eller smärta korrelerat till blinkning
 • Ögon – tårflöde, ljuskänslighet, blefarospasm
 • Syn – eventuellt synnedsättning beroende på lokalisation

UV-ljusskada

 • Symtom – smärta
 • Ögon – tårflöde, ljuskänslighet bilateralt med debut några timmar efter exposition
 • Syn – eventuellt synnedsättning beroende på grad av påverkan
 • Svår skada – blefarospasm

Laserexposition

 • Symtom – bländning i skadeögonblicket
 • Syn – eventuellt synnedsättning beroende på grad av påverkan, exponeringstid och lokalisation
 • Synfält – icke rörlig fläck i synfältet

Bulbkontusion

 • Symtom – smärta
 • Ögon – subkonjunktival blödning och/eller uttalad kärlinjektion, patologi i främre kammare, blödning, störd röd reflex
 • Pupill – oregelbunden trögreagerande pupill
 • Syn – synpåverkan vanligt

Bulbpenetration

 • Symtom – smärta
 • Ögon – subkonjunktival blödning, deformerad ögonbulb, utplånad främre kammare, prolaps av iris eller andra intraokulära strukturer
 • Pupill – deformation
 • Syn – synpåverkan vanligt

Handläggning vid utredning

Bedöm symtom, synpåverkan och fynd vid undersökning och handlägg patienten utifrån misstänkt bakomliggande orsak. Samråd gärna med specialiserad vård.

Svår ögonskada, misstänkt bulbpenetration eller bulbkontusion bör bedömas akut inom specialiserad vård.

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandling ges utifrån bakomliggande orsak.

Främmande kropp

 • Avlägsna främmande kropp i ytanestesi, helst med främmandekroppsinstrument.
 • Ta även bort kvarvarande rost. Liten mängd kvarstående rost kan accepteras.
 • Ombesörj behandling inom specialiserad vård om behandlingen inte lyckas helt.
 • Ge topikal antibiotikasalva till besvärsfrihet.
 • Undvik behandling med ytanestetika, då det försämrar läkning.

Vid kvartstående besvär efter tre dagars behandling rekommenderas kontakt med ögonläkare.

Kemisk skada

 • Starta sköljning med natriumklorid omedelbart. Välj i andra hand kranvatten.
 • Spola kontinuerligt i minst 20 minuter och evertera ögonlocket en del av spolningstiden.
 • Ge topikal antibiotikasalva till besvärsfrihet vid okomplicerade fall med klar kornea.
 • Informera patienten om att ny undersökning rekommenderas efter ett dygn vid utebliven förbättring.

Korneal erosion

 • Ge topikal antibiotikasalva till besvärsfrihet.
 • Överväg cyklopentolat x 2 i 2–3 dagar som smärtlindring (minskar ciliarmuskelkramp).
 • Undvik behandling med ytanestetika, då det försämrar läkning.

UV-ljusskada

 • Ge neutral ögonsalva till symtomfrihet.
 • Överväg analgetika eller cyklopentolat x 2 i 2–3 dagar i smärtlindrande syfte.
 • Undvik behandling med ytanestetika, då det försämrar läkning.

Laser

 • Laser kan ge en momentan brännskada, det är dock ovanligt.
 • Anamnes och dokumentation av skadan är viktigt.
 • Brännskadan går inte att behandla.

Ge kloramfenikol salva vid behov av topikal antibiotikasalva vid ovan ögonskador.

Relaterad information

Patientinformation

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.