Pneumoni hos vuxna och barn

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Behandlar:

 • Lunginflammation utan andningspåverkan eller nutritionsproblem
 • Barn som har feber <39 grader med opåverkad andning och cirkulation, pO2 >95 procent

Remiss till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

 • Alla barn <6 månader med misstänkt pneumoni
 • Takypné >50 andetag/min <1 år och >40 andetag/min >1 år
 • Kvidande eller gnyemottnde andning (grunting)
 • Kraftiga indragningar mellan revbenen och/eller i jugulum
 • Cyanos eller pO2 >92 procent

Remissinnehåll

 • Allmäntillstånd och vitala parametrar inklusive blodtryck, saturation och andningsfrekvens
 • Antal sjukdomsdygn
 • Temperatur
 • Resultat CRP och lungröntgen om utfört
 • Andningsfrekvens/blodtryck/saturation
 • Given behandling

Remiss till medicinakutmottagning med tillgång till specialist i infektionssjukdomar

Akutmottagning Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Södersjukhuset, S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus.

Vid andningspåverkan, kräkningar, samtidig hjärtsvikt eller allmänpåverkan. CRB-65 1-4 poäng.

 • Immunosupprimerad patient
 • Misstanke om legionella

Remissinnehåll

 • Allmäntillstånd och vitala parametrar inklusive blodtryck, saturation och andningsfrekvens
 • Antal sjukdomsdygn
 • Temperatur
 • Resultat CRP och lungröntgen om utfört
 • Andningsfrekvens/blodtryck/saturation
 • Given behandling

Bakgrund

Riskfaktorer

A. Samhällsförvärvad klassisk bakteriell pneumoni

 • Rökning
 • Immunbrist
 • Hjärt-kärlsjukdom
 • KOL emfysem
 • Patienter med försvagad hostreflex, exempelvis beroende av hög ålder, status post stroke, alkoholism

Utredning

Symtom

Svårighetsgraden av sjukdomen kan hos vuxna uppskattas genom ett score-system - CRB-65 - enligt 4 variabler:

 1. Nytillkommen konfusion
 2. Andningsfrekvens >30/minut
 3. Blodtryck <90 systoliskt eller <60 diastoliskt
 4. Ålder >65 år

Varje markör ger 1 poäng, där allvarlighetsgraden ökar för varje poäng. Vid >1 poäng bör inläggning övervägas och är i princip obligat vid >2 poäng.

Underliggande sjukdomar och immunosuppression bör läggas till i bedömningen.

A. Samhällsförvärvad klassisk bakteriell pneumoni

Pneumokocker i cirka 50 procent och Hemophilus influenzae i cirka 5-10 procent av fallen.

 • Akut feber, frossa, produktiv hosta, eventuellt hållsmärta, eventuell andnöd
 • Vid auskultation rassel, dämpning, nedsatt andningsljud ofta ensidigt. Kan saknas tidigt i förloppet, vid septiskt insjuknande

B. Samhällsförvärvad atypisk bakteriell pneumoni

Mycoplasma

Ofta känd smittkälla. Inkubationstid 1-3 veckor. Som regel yngre till medelålders patienter, ytterst sällan >65 år.

 • Smygande eller akut insjuknande i rethosta, feber, huvudvärk, illamående
 • Vid auskultation oftast diskreta biljud, eventuellt rassel
Legionella

Legionella-pneumoni bör man ha i åtanke om immunsupprimerad patient i ålder >65 år och utlandsvistelse med luftkonditionering.

C. Samhällsförvärvad pneumoni barn

I 75 procent av fallen virusorsakad infektion: RS, parainfluensavirus, adenovirus, influensa.

Kan ge en klinisk bild med slemmig hosta, obstruktivitet och andningspåverkan. Hos spädbarn ses indragningar och takypné med andningsfrekvens >50/min hos barn <1 år respektive >40/min hos barn >1år samt påverkat allmäntillstånd.

Vid bakteriell etiologi insjuknar barn ofta med hög feber, allmänpåverkan, buksmärta, kräkningar men inte med påtagligt mycket hosta. Ökad andningsfrekvens, näsvingespel och andra tecken på ansträngd andning. Kliniskt kan de ha normala andningsljud eller dämpning/rassel.

Handläggning vid utredning

A. Samhällsförvärvad klassisk bakteriell pneumoni

 • Eventuell lungröntgen
 • Sputumodling om möjligt, annars nasofarynxodling
 • CRP (>100 mg/l) vuxna och (>80 mg/ml) barn om ≥1 dygns anamnes kan stödja misstanken om bakteriell genes
 • Leukocytantal: LPK >15 x 109/l (ej relevant barn) kan stödja misstanken om bakteriell genes

B. Samhällsförvärvad atypisk bakteriell pneumoni

 • Lungröntgen
 • PCR mycoplasma från nasofarynx eller bakre svalgväggen
 • CRP oftast måttligt förhöjd (50-150 mg/ml)

Test av legionellaantigen i urin har hög specificitet för Legionella pneumophilia serogrupp 1 (80-90 procent av humanainfektioner).

Differentialdiagnoser

Behandling

Läkemedelsbehandling

Infektioner orsakade av Haemophilus influenzae ska behandlas med hög dos amoxicillin när det är aktuellt (amoxicillin svaras alltid ”I” i resistensbeskedet, om stammen inte är resistent) vilket innebär 750 mg x 3 för vuxna och 20 mg/kg (upp till ca 40 kg) x 3 för barn.

Skriv tabellbeskrivning här

Vuxna - Dosering hänför sig till normalviktig patient med normal njur- och leverfunktion

A. Samhällsförvärvad
klassisk bakteriell pneumoni

PcV 1 g x 3 i 7 dygn.


Till KOL-patientAmoxicillin 750 mg x 3 i 7 dygn.
Resistens förekommer. Överväg sputumodling, särskilt för patienter med frekventa exacerbationer eller som inte förbättras på initial behandling.

Till PC-allergiker


Doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn, därefter 100 mg x 1 i 4 dygn.

Alternativt, i andra hand 

Tablett Abboticin 500 mg x 4 eller 1 g x 2 alternativt erytromycin oral suspension 100 mg/ml 5 ml x 4 eller 10 ml x 2 i 7 dygn.

B. Samhällsförvärvad
Mycoplasma-pneumoni

Doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn, därefter 100 mg x 1 i 4 dygn.

Alternativt, i andra hand 

Tablett Abboticin 500 mg x 4 eller 1 g x 2 alternativt erytromycin oral suspension 100 mg/ml 5 ml x 4 eller 10 ml x 2 i 7 dygn.

Barn

A. Samhällsförvärvad bakteriell

Barn >5 år

PcV 25 mg/kg x 3 i 7 dygn (max 1 g x 3)

Barn <5 år

Amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 5 dygn.

(Gäller även då Haemophilus influenzae svarats som ”I” vid odling).

PcV 25 mg/kg x 3 i 7 dygn.

B. Samhällsförvärvad atypisk/PC-allergi typ 1

Erytromycin mixtur/granulat till oral suspension 10 mg/kg x 4 i 7 dygn (max 500 mg x 4)


Barn >8 år

Doxycyklin 2 mg/kg x 1 i 7 dygn (max 100 mg x 1)

Se Ersättning till Erytromycin enterokapsel (Strama)

Sjukskrivning

Att tänka på vid sjukskrivning

Sjukdomens konsekvenser för funktionstillståndet varierar från obetydligt till kraftig påverkan på allmäntillståndet.

Att tänka på vid bedömning av arbetsförmåga

Hur sjukdomen tillsammans med komplicerande grundsjukdomar som astma eller KOL påverkar arbetsförmågan.

Att tänka på vid utfärdande av sjukintyg

Beskriv noggrant hur sjukdomen tillsammans med komplicerande sjukdomar påverkar arbetsförmågan.

Rekommenderad tid för sjukskrivning

Se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Pneumoni

Uppföljning

A. Samhällsförvärvad klassisk bakteriell pneumoni

Klinisk kontroll efter 6-8 veckor.

Barn behöver normalt inte följas upp om de inte haft upprepade pneumonier. Om täta lobära infiltrat med volymsminskning eller atelektaser bör kontrollröntgen göras på barn efter cirka 2-3 månader. Liberal kontroll av kliniskt förlopp och CRP under behandling och efter avslutad antibiotikakur.

Vid kvarstående symtom eller KOL, epidemiologi för tbc eller rökare >40 år: lungröntgen.

Förebyggande

Vaccination mot pneumokocker för personer >65 år samt andra riskgrupper (barn från 2 års ålder och vuxna), erbjuds kostnadsfri vaccination i samband med årlig influensakampanj mot säsongsinfluensa, se Smittskydd Stockholm.

B. Samhällsförvärvad atypisk bakteriell pneumoni

Klinisk kontroll eller telefonkontakt efter 4-6 veckor.

Komplikationer

A. Samhällsförvärvad klassisk bakteriell pneumoni

 • Andningsinsufficiens
 • Empyem
 • Lungabscess

B. Samhällsförvärvad atypisk bakteriell pneumoni

 • Långdragen nedsättning av andningskapacitet, obstruktivitet
 • Exantem
 • Artrit
 • Perimyokardit
 • Serös meningit

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.