Sårinfektion

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Omhändertar behandling av infekterade bensår, traumatiska sårinfektioner. Postoperativa sårinfektioner ska handläggas i samråd med opererande specialitet.

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi/kirurgi eller infektion

Vid:

 • Infektioner efter ortopediska ingrepp
 • Diabetesfotsår, sevårdprogram Diabetesfoten
 • Utebliven effekt av systemisk antibiotika eller försämring under behandlingen
 • Patient med hög feber, allmänpåverkan, lokala cirkulationsproblem eller svårighet att röra en led vid bett

Remissinnehåll

 • Trauma
 • Operation
 • Cirkulationsstatus
 • Smärta
 • Temperatur
 • Eventuell antibiotikabehandling
 • Odlingsresultat

Återremiss till husläkarmottagning

Remissinnehåll

 • Behandlingsresultat i form av slutanteckning med rekommendation kring såromläggning, behandlingstid, kontrollintervall etc

Bakgrund

Etiologi

 • Bensår (venösa eller arteriella) med nytillkommen rodnad, ökande smärta, purulent sekretion, fördröjd sårläkning, ödem runt såret, eventuell feber.
 • Postoperativa eller posttraumatiska sår med lokala och allmänna tecken till infektion såsom rodnad, ömhet, eventuell sekretion, eventuell feber.
 • Sår-/mjukdelsinfektioner efter katt-/hundbett. Pasteurella multocida vanligaste patogen, snabb symtomutveckling med rodnad, svullnad, smärta inom 2-4 timmar.
 • Abscesser i huden.

Utredning

Handläggning vid utredning

 • Utred genes till bensår (arteriellt, venöst, kombination av arteriellt-venöst). Se vårdprogram Bensår
 • Sårodling behöver endast tas om resultatet väntas påverka handläggningen. Screening för multiresistenta bakterier görs i enlighet med nationella riktlinjer. Vid postoperativa sår, infektion efter djurbett, utebliven effekt av lokal infektionsbehandling vid bensår och efter utlandsvistelse ska odling alltid tas. Om djurbett ska detta anges på odlingsremissen.

Laboratorieprover

 • CRP

Differentialdiagnoser

Oinfekterat bensår (rodnad, värme, smärta och sekretion förekommer även vid oinfekterade sår) - majoriteten är oinfekterade.

Behandling

Handläggning vid behandling

Sårinfektioner orsakade av Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA)
Infektioner orsakade av MRSA är ett mycket vanligt problem i stora delar av världen och även i Sverige har man sett en ökning under senare år. Andelen MRSA från hud- och mjukdelsinfektioner var 1,8 procent år 2017. Den kliniska bilden skiljer sig inte från andra infektioner orsakade av känsliga Staphylococcus aureus och domineras av hud- och mjukdelsinfektioner.

Vissa av de samhällsförvärvade bakteriestammarna har tendens till att ge djupa bölder i huden. Symtomgivande infektioner behandlas på samma sätt som andra stafylokockinfektioner och antibiotikavalet styrs av resistensbestämningen. Tag gärna kontakt med infektionskonsult för diskussion kring val av antibiotika.

Nyupptäckt MRSA ska anmälas enligt Smittskyddslagen och patienten informeras.

Remiss till Infektionsmottagningen på Danderyds sjukhus, se information på Smittskydd Stockholm.

Omvårdnad

Lokal infektion i bensår behandlas primärt med sårtvätt, tätare omläggningar, debridering och aseptiska lösningar, samt kompression vid venösa sår.

Vid abscesser är incision och spolning viktigaste åtgärd.

Läkemedelsbehandling

Antibiotika är endast indicerat vid kliniska tecken på sårinfektion: feber, allmänpåverkan, ökande sekretion och smärta, samt när incision eller lokal infektionsbehandling inte givit effekt.

Vid bett av katt eller hund rekommenderas dessutom förebyggande antibiotikabehandling i 3 dagar vid bett i ansiktet, lednära bett och till patient med nedsatt immunförsvar. Ska då påbörjas inom 24 timmar.

Dosering hänför sig till normalviktig patient med normal njur- och leverfunktion

Skriv tabellbeskrivning här

Vuxna

Endast vid infektionsbild

Vid erysipelasbild är PcV förstahandsval, se detta avsnitt.

Flukloxacillin 1 g x 3 i 7 dygn.Endast vid PC-allergi

Klindamycin 300 mg x 3 i 7 dygn.

Vid kattbett som debuterar inom 2 dygn efter bettet

PcV 1g x 3 i 10 dygn (2 g x 3 vid vikt >90 kg).

Kattbett, sent debuterande (>2 dygn) eller lednära infektion

Amoxicillin-klavulansyra 500 mg x 3 i 10 dygn.


Vid hund- och människobett

Amoxicillin-klavulansyra 500 mg x 3 i 10 dygn.

Vid katt-/hundbett och PC-allergiTrimetoprim-sulfametoxazol 160 mg/800 mg x 2 i 10 dygn alternativt
vid allergi: Doxycyklin 100 mg. 2 tabletter dag 1, därefter 1 x 1 i 10 dygn.

Förebyggande vid bett av katt och hund i ansiktet, lednära eller vid nedsatt immunförsvar 

Samma läkemedel och dosering som ovan men i 3 dygn.

 

Skriv tabellbeskrivning här

Barn

Endast vid infektionsbild 

Flukloxacillin 25 mg/kg x 3 i 7 dygn (max 1 g x 3).
Eventuellt Cefadroxil 15 mg/kg x 2 i 7 dygn (max 500 mg x 2).
Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.

Endast vid PC-allergi

Klindamycin 5 mg/kg x 3 i 7 dygn (max 300 mg x 3).

Vid kattbett

PcV 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 1 g x 3).

Kattbett, sent debuterande (>2 dygn) eller lednära infektion

Amoxicillin-klavulansyra 20 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 500 mg x 3).

Vid hund- och människobett

Amoxicillin-klavulansyra 20 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 500 mg x 3).

Vid katt-/hundbett och PC-allergi

Trimetoprim-sulfametoxazol mixtur 8 mg/ml+40 mg/ml, 0,4 ml/kg x 2 i 10 dygn (max 160 mg/800 mg x 2).

OBS! Behandla ej gramnegativa bakterier såsom E-coli, Klebsiella med flera (undantag Pasteurella). Flukloxacillin, klindamycin, erytromycin och po cefalosporiner saknar effekt på Pasteurella.

Uppföljning

Omläggning av distriktssköterska och löpande läkarkontroll tills läkning skett.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.