Sarkoidos

Medicinskt område:
Andningsorganen

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Utreder med lungröntgen och blodprover vid misstanke om sarkoidos.

Remiss till lungmedicinsk mottagning

Vid lungröntgenbild som inger misstanke om sarkoidos.

Bakgrund

Epidemiologi

Prevalens

I Sverige cirka 50/100.000.

Incidens

15-20/100.000, den högsta i världen. Två ålderstoppar, en mellan 20-45 år (lika man=kvinna) och en efter 50 år (framförallt kvinnor). Etiologin okänd.

Utredning

Symtom

Granulomatös sjukdom av oklar orsak som oftast drabbar lungorna och dess mediastinala lymfkörtlar (>90 procent) men flera andra organ kan också engageras bland annat ögon, hud, perifera lymfkörtlar, spottkörtlar, CNS, njure och hjärta.

Ungefär en tredjedel insjuknar med akut sarkoidos. Övriga har ett mer smygande insjuknande. Symtomen kan även först manifestera sig genom till exempel nytillkomna hudförändringar där biopsi visar granulom, uveit som inger misstanke om sarkoidos eller hyperkalcemi.

De flesta med akut sarkoidos tillfrisknar spontant inom två år medan ett mer långdraget sjukdomsförlopp är vanligt hos patienter med ett mer smygande insjuknande. Recidiv förekommer.

Akut debut

  • Löfgrens syndrom: Feber, knölros (framförallt kvinnor), fotledsartrit (framförallt män), bilaterala hiluslymfom
  • Övriga: Sjukdomskänsla, feber

Smygande debut (kronisk sarkoidos)

  • Trötthet, torrhosta, ibland viktnedgång, nattliga svettningar och dyspné

Handläggning vid utredning

Sarkoidos kan ses som en uteslutningsdiagnos.

Laboratorieprover

  • Sjukdomsförlopp och komplikationer: SR, blodstatus, leverstatus, elektrolyter + kreatinin, kalcium + albumin, urinsticka
  • För differentialdiagnoser eventuellt: b-celler (diff), CRP, eventuell tuberkulintest (PPD)
  • Specialistvård: S-ACE är förhöjd hos drygt hälften av patienterna med aktiv sarkoidos, men är inte specifikt för sarkoidos


Spirometri: Ej konklusivt. Ofta ”hängmatta”. Restriktion och/eller obstruktion.

Undersökningar

  • Lungröntgen (vanligen bilaterala hiluslymfom)
  • EKG (normalt EKG hos kardiellt symtomfri utesluter betydelsefull hjärtsarkoidos)

Differentialdiagnoser

Behandling

Läkemedelsbehandling

Primärvård

Artrit/ledbesvär kan behandlas med antiflogistika.

Specialistsjukvård

Ibland kortisonbehandling eller annan immunmodulerande terapi om risk för till exempel fibrosutveckling, hyperkalcemi, uveit eller hjärtengagemang.

Uppföljning

  • Följs vanligen på lungklinik
  • Komplicerade fall kan remitteras till Sarkoidoscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Komplikationer

Hos ett fåtal utvecklas avancerad lungfibros med kronisk andningssvikt.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.