Skelett- och mjukdelssarkom SVF

Medicinskt område:
Cancersjukdomar

Standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke, SVF

Barn och unga under 18 år: Vid misstanke om mjukdels- eller skelettumör (oavsett lokalisation), kontakta närmaste sarkomcentrum och/eller barnonkologiska klinik redan samma dag för skyndsam vidare utredning.

Följande ska föranleda misstanke om skelettsarkom

(För symtom på mjukdelssarkom, se nedan)

 • Djup, bestående skelettsmärta utan annan uppenbar förklaring
 • Ensidig svullnad eller vilovärk som kan härledas till skelettet och utan annan uppenbar förklaring
 • Palpabel resistens i skelettet

Vid misstanke ska följande utföras

 • Konventionell röntgenundersökning. Svaret ska snabbt tas om hand!

Om undersökningen ger välgrundad misstanke ska patienten remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Om undersökningen är invändningsfri ska patienten informeras om att oförändrade symtom efter 1-2 månader bör föranleda en ny bedömning.

Välgrundad misstanke om skelettsarkom föreligger vid ett eller flera av följande fynd

 • Fynd vid bilddiagnostik som ger misstanke om skelettsarkom
 • Misstanke om patologisk fraktur utan uppenbar orsak
 • Vävnadsbundet diagnostiskt fynd (histopatologiskt, cytologiskt eller molekylärpatologiskt) som ger misstanke om malign mesenkymal tumör

Följande ska föranleda misstanke om mjukdelssarkom

 • Resistens/knöl framförallt om större än 5 cm alternativt lokaliserad under muskelfascian

Observera att misstänkta sarkom enligt ovan endast ska biopseras på sarkomcentrum!

Vid misstanke ska följande utföras

 • Bilddiagnostik, helst MRT med frågeställning sarkom

Välgrundad misstanke om mjukdelssarkom föreligger vid ett eller flera av följande fynd

 • En resistens som uppvisar ett av följande två kliniska fynd (om inte MRT kunnat avskriva den som ett lipom):
  • storlek över 5 cm
  • lokalisering under muskelfascian (inte ruckbar vid spänd muskulatur)
 • Fynd vid bilddiagnostik (helst MRT) som ger misstanke om mjukdelssarkom
 • Vävnadsbundet diagnostiskt fynd (histopatologiskt, cytologiskt eller molekylärpatologiskt) som ger misstanke om malign mesenkymal tumör

Remissinnehåll

 • Anamnes, ange särskilt symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke, företagen utredning, allmäntillstånd och samsjuklighet, tidigare sjukdomar och behandlingar, längd och vikt, kreatinin, läkemedel (särskilt trombocythämmare, metformin eller antikoagulantia), social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive aktuella mobiltelefonnummer
 • Uppgift om att patienten är informerad
 • Direktnummer till bemannad tjänstetelefon till inremitterande/vårdcentralen

Remissen skickas till

Sarkomcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

För remittenter som saknar TakeCare ska remissen faxas till 08-517 746 99.

Markera i TakeCare konsultationsremiss att det gäller SVF - standardiserat vårdförlopp.

Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • samt dela ut skriftlig information till patienten: Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.

Källa: Regionalt Cancercentrum

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.