Tumbasartros

CMC I-artros

Medicinskt område:
Rörelseorganen

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Arbetsterapeut (primärvårdsrehabilitering)

 • Primär handläggning
 • Artrosskola
 • Ortosutprovning och hjälpmedel för dagliga aktiviteter

Remiss krävs ej.

Husläkarmottagning

 • Utredning vid utebliven förbättring eller misstanke om differentialdiagnoser
 • Eventuell läkemedelsbehandling

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi

Kirurgi kan vara aktuellt hos motiverad patient vid något av följande:

 • Oacceptabel smärta trots analgetika
 • Grava vilo- och nattliga smärtor
 • Svår funktionsinskränkning och behov av sjukskrivning
 • Kvarstående besvär trots adekvat bas- och tilläggsbehandling

Remittera direkt vid tecken till översträckning i tummens MCP-led, dvs misstanke om avancerad artros. Att först prova basbehandling behövs ej.

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Patientens inställning till operation
 • Relevant information från symtom, anamnes och status enligt rubrik Utredning
 • Effekt av bas- och tilläggsbehandling inklusive eventuell artrosskola
 • Aktivitetsnivå och relevanta tidigare/nuvarande sjukdomar
 • Dominant hand
 • Anamnes för fysisk aktivitet, rökning och alkohol
 • Röntgenutlåtande, plats och datum för röntgen (ej äldre än 1 år)

Återremiss till husläkarmottagning

 • Sammanfattning av bedömning och behandling
 • Förslag på lämplig uppföljning i primärvård
 • När specialiserad vård bör kontaktas på nytt
 • Ändringar i läkemedelslista
 • Plan för uttrappning av insatta beroendeframkallande läkemedel
 • Förväntad sjukskrivningsperiod
 • Beräknad tid för ansvarsövertagande av sjukskrivning och recept

Bakgrund

Tumbasartros engagerar carpometacarpal-led 1 och kallas även CMC-1-ledsartros. Hos många är tumbasartros en del i en allmän artrossjukdom.

Artros karaktäriseras av ledsmärta, rörelseinskränkning och strukturella förändringar i ledbrosk, ledens mjukdelar samt i lednära skelett.

Epidemiologi

Tumbasartros förekommer hos 15–25 procent av alla kvinnor i medelåldern. Sjukdomen är hälften så vanlig bland män.

Riskfaktorer

 • Ledskada
 • Ålder över 45 år
 • Kvinnligt kön
 • Övervikt
 • Ensidig, långvarig eller ofta återkommande ledbelastning, exempelvis vid yrken som möbeltapetserare

Utredning

Symtom

Typiska symtom vid tumbasartros är:

 • Belastnings- och rörelserelaterad smärta i tummen och runt handleden vid tum-pekfingergrepp (nyckelgrepp) samt smärta efter belastning
 • Ledstelhet och subluxation av CMC-I- leden
 • Nedsatt greppfunktion, till exempel vid nyckel- eller trepunktsgrepp (vrida nyckel i dörrlås eller greppa och lyfta ner en pärm från hylla)
 • Svårt att öppna upp tummen efter nyckel- eller trepunktsgrepp
 • I senare skede kan vilovärk med störd nattsömn förekomma

Smygande debut med långa perioder av lindriga besvär som avlöses av besvärsfria intervall är typiskt. När patienten söker sjukvård har besvären ofta tilltagit.

Status

Typiska statusfynd är:

 • Svullnad, palpationsömhet och eventuell värmeökning kring tumbasen
 • Smärta vid aktiv och passiv rörelse i CMC-I-leden
 • Svårt att öppna greppet mellan tumme och pekfinger (adduktionskontraktur)
 • Nedsatt styrka i tumgreppet (jämför även med den kontralaterala sidan)
 • Sekundär översträckning i tummens MCP-led talar för framskriden sjukdom
 • Positiv grinding test: undersökaren fattar metacarpale I och komprimerar CMC-I-leden under samtida rörelse varvid patienten reagerar med smärta

Handläggning vid utredning

Diagnosen ställs kliniskt efter en sammanvägd bedömning av anamnes, symtom och status.

Sambandet mellan graden av ledförändring och symtom är svagt. Det är därför viktigt att låta patientens symtom styra vidare handläggning.

Observera att radiologiska fynd som talar för artros inte utesluter differentialdiagnoser.

Bilddiagnostik

Standardundersökning är slätröntgen i de fall röntgen är indicerat.

Radiologiska fynd som talar för artros är:

 • Sänkning av ledspringan
 • Osteofyter
 • Ökad sklerosering och cystbildning i subkondrala benet

Differentialdiagnoser

 • Posttraumatisk artros, oftast efter Bennettfraktur (fraktur i basen av metacarpale I)
 • Artros i STT-leden (leden mellan skafoideum-trapezium och trapeziodeum)
 • Morbus de Quervain (radial handleds-tenosynovit)
 • Reumatoid artrit
 • Artriter som septisk artrit, gikt och psoriasisartrit
 • Tumör

Behandling

Handläggning vid behandling

Infografik: Lea Greim, 2019

Behandlingen bör alltid inledas konservativt med vila och avlastning med en ortos i kombination med information om sjukdomen, förslagsvis genom artrosskola.

Vid otillräcklig effekt ges arbetsterapeutisk tilläggsbehandling, läkemedel och hjälpmedel.

Vid fortsatt svåra besvär trots konservativ behandling kan kirurgi vara ett alternativ. Det förutsätter att patienten genomfört artrosskola och röntgats.

Observera att tecken till översträckning i tummens MCP-led talar för en framskriden sjukdom och föranleder remiss till specialistsjukvård för kirurgisk bedömning.

Kirurgi kan vara aktuellt vid:

 • Oacceptabel smärta trots analgetika
 • Grava vilo- och nattliga smärtor
 • Svår funktionsinskränkning och behov av sjukskrivning
 • Kvarstående besvär trots adekvat grundbehandling

Egenvård

Ge råd om att:

 • Fortsätta vara aktiv med sina händer men tänka på att ta pauser
 • Använda handvänliga, ergonomiska redskap
 • Undvika belastande fingertoppsgrepp och andra belastande grepp för tummen
 • Fördela belastningen på fler leder
 • Vila handen och ändra arbetsställning vid smärta

Arbetesterapi

Arbetsterapi innefattar:

 • Tillverkning av ortos
 • Utprovning av hjälpmedel för dagliga aktiviteter
 • Ergonomisk rådgivning
 • Anpassning av arbetsplatsen

Utbildning och stöd

Erbjud artrosskola, förslagsvis enligt BOA (Bättre omhändertagande av artros). Utbildningen syftar till att öka patientens delaktighet och kunskap och inkluderar bland annat:

 • Allmän information (träning, ergonomi, kost, smärthantering)
 • Individuell träning och/eller fysisk aktivitet på recept (FaR)
 • Vid behov stöd för viktminskning.

Insatsen utvärderas efter tre månader, utvärderingen sker inom ramen för artrosskolan.

Läkemedelsbehandling

 • Paracetamol
 • COX-hämmare
 • Injektion med kortison kan övervägas om basbehandling inte givit tillräcklig symtomlindring, kan upprepas vid enstaka tillfälle om smärtlindringen varat i längre än 3 månader
 • I första hand COX-hämmare per oralt vid behov eller i kortare kurer, alternativt COX-hämmare som topikal gel/salva.
 • Paracetamol i andra hand på grund av sämre dokumenterad effekt mot artros.

Kirurgisk behandling

Rutinkirurgi vid tumbasartros är trapeziektomi med eller utan interpositionsartroplastik. Därutöver finns andra etablerade metoder som steloperation (artrodes) eller insättande av protes.

Patienter som ska genomgå operation

Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol och tobaksrökning kan påverka organen och viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol.

 • Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter.
 • Personer med lägre konsumtion bör informeras om att det inte finns någon känd gräns för riskfritt intag och att man därför rekommenderas alkoholuppehåll fyra veckor före operation.
 • Rökstopp rekommenderas 4-6 veckor före och efter operation.

Patientinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Personalinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Uppföljning

Kvalitetsuppföljning

Relaterad information

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.