Uppföljning efter överviktsoperation

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Livslång uppföljning efter överviktskirurgi
 • Uppföljning av eventuell samsjuklighet till fetma

Remiss till specialiserad öppenvårdsmottagning

Återremiss till opererande enhet:

 • Vid viktrecidiv om misstanke om komplikation
 • Vid oklara buksmärtor eller misstanke om postoperativa komplikationer såsom ileus, striktur eller stenos (svårigheter med matintag, frekventa påtagliga buksmärtor)
 • Reaktiv hypoglykemi där kostrekommendationer och kontakt med dietist inte har räckt

Remissinnehåll

 • Relevant anamnes och status
 • Genomförd utredning och relevanta fynd
 • Effekt av eventuellt given behandling

Remiss till akutmottagning

 • Akuta postoperativa komplikationer såsom ileus, blödning, läckage, djup infektion, misstanke om organskada eller trombos som bör handläggas utan dröjsmål

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Relevant anamnes, status och eventuella utredningsfynd

Återremiss till husläkarmottagning

Fortsatt receptförskrivning från 1 år efter operation.

På opererande klinik sker uppföljning med provtagning efter 6 veckor, 1, 2, 5 och ibland 10 år hos sjuksköterska, med registrering i nationella kvalitetsregistret. Avvikande provsvar stäms av med patienten och eventuell åtgärd initieras.

Remissinnehåll

 • Sammanfattning kring utredning, bedömning och postoperativt förlopp
 • Eventuella komplicerande faktorer att vara uppmärksam på.
 • Aktuella läkemedel, planerad substitutionsbehandling
 • Behandlingsmål
 • Förslag på lämplig uppföljning i primärvården
 • När specialiserad vård bör kontaktas på nytt

Bakgrund

Detta vårdprogram är en bilaga till Övervikt och fetma hos vuxna och avser handläggning vid årlig uppföljning efter överviktsoperation.

Vanligaste kirurgiska metoderna är gastric bypass och gastric sleeve.

Utredning

Anamnes

 • Viktutveckling över tid
 • Eventuella symtom på komplikationer efter kirurgi
 • Levnadsvanor med fokus på fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol, stress, sömn
 • Uppföljning av behandlingsmål
 • Tidigare och nuvarande sjukdomar
 • Aktuella läkemedel, tas substitutionsbehandling enligt ordination? Biverkningar?
 • Psykosocial situation

Status

 • Längd, vikt, BMI
 • Blodtryck

Laboratorieprover

 • Blodstatus
 • Järn
 • Kobalamin
 • Folat
 • Ytterligare prover baserat på samsjuklighet
 • Eventuell kontroll av metabola komplikationer som gått i regress t.ex. fasteglukos, HbA1c, lipidstatus (särskilt vid viktrecidiv)

Behandling

Handläggning vid behandling

Optimera levnadsvanor

(minskar den kardiovaskulära risken oberoende av viktnedgång)

 • Fysisk aktivitet
 • Kostråd
 • Tobaksbruk
 • Riskbruk av alkohol – ökad känslighet kan uppstå efter överviktskirurgi
 • Stress
 • Sömn

Ha låg tröskel att remittera till dietist, särskild vid

 • För stor viktnedgång
 • Viktuppgång
 • Dumpingsyndrom
 • Reaktiv hypoglykemi
 • Malabsorption

Ge livslång substitutionsbehandling

 • Multivitamin med folsyra och järn
 • B12
 • D-vitamin och kalcium
 • Tillägg folsyra och järn vid behov

Uppföljning

Gastric bypass

Gastric bypass kan leda till sämre absorption av läkemedel (ex p-piller!) och det är inte ovanligt med B12- och järnbristanemi på sikt varför det är viktig att följa upp. Till lägre grad även brist på D-vitamin och Calcium. Obs folacin på kvinnor som är fertila och kan bli gravida!

Gastric sleeve

Gastric sleeve bibehåller tarmkontinuiteten men kompliceras ofta av refluxbesvär. Den har något sämre viktresultat. Även efter sleeve är det viktigt att ha långtidsuppföljning på järn, B12, D-vitamin och Calcium.

 • Blodprovskontroller årligen. Om allt är väl postoperativt kan fysiska kontakter begränsas till vartannat eller var tredje år efter den initiala uppföljningen på kirurgklinikerna.
 • Betydande viktrecidiv: 25 % efter gastric sleeve och 10 % efter gastric bypass, beror främst på bristande livsstilsändring.

Komplikationer

 • Totalt drabbas cirka 8 procent av någon form av tidig komplikation efter obesitaskirurgi. Det kan vara allt från livshotande läckage till urinvägsinfektion. Efter gastric bypass drabbas > 5 procent av ileus.
 • Dödlighet efter obesitaskirurgi i Sverige är mycket låg internationellt sett (0.04 procent 30-dagars mortalitet).
 • Sena komplikationer vid fem års uppföljning ses hos cirka 13 procent av patienterna och omfattar allt från anemi, vitaminbrist till ileus (SOReg årsrapport 2013).
 • Hudöverskott efter viktreduktion kan ge kosmetiska och mekaniska problem t.ex. sår, eksem, infektioner, som i vissa fall kan åtgärdas med plastikkirurgi.
  Efter obesitaskirurgi kan patienter som uppfyller remisskriterier för bukplastik remitteras vid 2-årskontrollen. Se "Sammanfattning" (sid 5) i dokument Bukplastik och liknande operationer (SKL).
  Remissindikation: överhäng på 5 cm och viktstabil 6 månader på BMI 28.
  Remissen skickas till: Kliniken för Rekonstruktiv Plastikkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
  Se även Remissinformation (Karolinska Universitetssjukhuset)
 • Dumpingsyndrom: illamående, magkramp, trötthet, darrighet, hjärtklappning, svettning och yrsel. Uppkommer inom 1 timme p.g.a. stora volymer i tunntarmen och blodtrycksfall. Rekommendation att äta oftare, långsammare, mindre portioner samt undvika måltidsdryck samt feta och söta livsmedel.
 • Reaktiv hypoglykemi: darrighet, yrsel, kramp, försämrad koordination, svaghet, svettning, synstörning, sluddrigt tal och synkope. Uppkommer 1-3 timmar efter matintag p.g.a. snabb hyperglykemi med efterföljande insulinstegring.
  Rekommendation om minskat totalt kolhydratintag samt att äta oftare, långsammare, mindre portioner samt undvika måltidsdryck samt snabba kolhydrater.
 • Förändrat läkemedelsupptag och en ökad känslighet för alkohol. Överväg serumkoncentration vid behov. Undvik depoberedningar.
 • Tandstatus. Råd om täta små måltider och ändrad saliv gör att en del patienter har kraftigt ökad kariesrisk och behöver mer intensiv tandvårdsuppföljning.
 • Mag- och tarmproblem: ileus, striktur, stenos, ulcus, GERD, gallsten, diarré, förstoppning.
 • Tarmomkopplande kirurgi som jejuno-ileal bypass eller duodenal switch är ovanligt men dessa operationer kan leda till senkomplikationer med inflammatoriska tillstånd i alla organ som är potentiellt livshotande och bara kan åtgärdas med återkoppling av tunntarmen.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.