Några av nyheterna i det uppdaterade kunskapsstödet:

  • Ändrade gränser i Vägledning för remittering, på basen av nedsatt eGFR och/eller albuminuri
  • Sjunkande njurfunktionen är en del av normalt åldrande, GFR uppskattas sjunka med 0,5-1 ml/min/1,73 m² årligen fr.o.m ca 50 års åldern. Därför finns många äldre patienter med måttligt nedsatt njurfunktion enbart på grund av åldern. Namnet "Njursvikt" används enbart för njursjukdom i slutstadiet CKD5 (GFR < 15 ml/min). För övriga diagnoser bör termen kronisk njursjukdom stadium 1-4 användas.
  • Målblodtryck < 130/80 mmHg för alla patienter med CKD, oberoende av om de har hypertonidiagnos.
  • Tilläggsbehandling med SGLT2-hämmaren, dapagliflozin, om kvarstående makroalbuminuri trots högsta tolerabla dos RAAS-blockad och optimalt blodtryck eller om nedsatt njursjukdom och samsjuklighet med diabetes typ 2.
  • Uppdaterade laboratoriekontroller i samband med uppföljning

Gå till kunskapsstödet Njursjukdom – nedsatt njurfunktion och/eller albuminuri