Om Viss

Viss är ett kliniskt kunskapsstöd för primärvården i Region Stockholm.

Målgrupp och syfte

Innehållet på Viss fungerar som ett beslutsstöd i mötet med patienten. Målet är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet. Fokus ligger på samverkan mellan olika vårdnivåer inom primärvården. Informationen om vårdnivå och remissrutiner, och handläggningsrekommendationer gäller för vårdgivare som har vårdöverenskommelse/avtal med Region Stockholm.

Innehåll

Viss innehåller över 300 aktuella kunskapsstöd, kontaktuppgifter till telefonkonsulter samt blanketter och länkar till regionala och nationella vårdprogram.

Kunskapsstöden produceras inom Region Stockholm eller hämtas in från Nationellt kliniskt kunskapsstöd (SKR) och kompletteras med regionala tillämpningar. Texterna granskas av berörda Regionala programområden (RPO).

Webbplatsen har funnits sedan 1996 och är ett samarbete mellan allmänläkare och sjukhusspecialister. Förkortningen Viss står för Vårdinformation i Storstockholm. I dag har Viss omkring 150.000 besök per månad.

Illustrationerna på startsidan är gjorda av Stina Wirsén. Foton på webbplatsen är hämtade från Getty Images, om inget annat anges.

Ansvarsförhållanden

Information som visas på webbplatsen hämtas från olika källor. Viss ansvarar inte för fel eller brister i källornas innehåll. Det gäller oavsett om felet beror på nya vetenskapliga rön, brister i bearbetat underlag, misstag vid sammanställningar eller uppkomna tryckfel. Ansvaret för felaktigt givna rekommendationer och skador uppkomna till följd av användning av informationen på webbplatsen ligger på den enskilde vårdgivaren.

Ersättning för sakkunniga i primärvård

Ersättning för sakkunniga i primärvård som ledamöter i Regionala programområden (RPO) och som författare/granskare till kunskapsstöd i Viss respektive i Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) faktureras Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ersättning utgår till arbetsgivare och kompenserar för lönekostnader och produktionsbortfall vid klinisk tjänstgöring. Vid fortlöpande engagemang ska fakturering ske kvartalsvis, senast dag 10 i mars, juni, september respektive december. Nedanstående blankett bifogas fakturan.

Jävsdeklaration

Sakkunniga inom Region Stockholm ska deklarera nedanstående jävsförhållanden. Du ombeds därför att besvara denna deklaration. Deklarationen kommer ligga till grund för den enskilda regionens bedömning av om det föreligger en risk för jäv.

Jävsdeklaration Sakkunniga Region Stockholm

Fakturan som skickas av arbetsgivaren/vårdcentralen ska specificera följande:

  • Den sakkunniges namn, yrkestitel och arbetsplats
  • Vad uppdraget avser och den sakkunniges roll
  • Vilket möte ersättningen avser
  • Ersättning utgår för faktisk mötestid inklusive 30 minuters restid till och från mötet

För författare/granskare till Viss/NKK som har sin dagliga verksamhet inom primärvården, ska arbetsgivaren/vårdcentralen fakturera till:

HSN-förvaltningen 1500
Ref. 1500705
Frikod: 8635 Viss
Box 120 81
102 23 Stockholm

Timredovisning avseende Viss- och NKK-engagemang - blankett att fylla i Excel, 15 kB.

För ledamöter i RPO som har sin dagliga verksamhet inom primärvården, ska arbetsgivaren/vårdcentralen fakturera till:

HSN-förvaltningen 1500
Ref. 1500705
Frikod: 8634 RPO
Box 120 81
102 23 Stockholm

Timredovisning avseende RPO-engagemang - blankett att fylla i Excel, 15 kB.

Ersättningsnivåer enligt överenskommelse

  • 1.900 kr/tim till arbetsgivaren för läkare i primärvård
  • 1.100 kr/tim till arbetsgivaren för övriga yrkeskategorier i primärvård

Tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse för Viss

Kakor

Om kakor

Kontakta redaktionen

E-post: viss.hsf@regionstockholm.se

Region Stockholm, telefon växel: 08-737 40 40

Besöksadress

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Lindhagensgatan 98
112 18 Stockholm

Postadress

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 17533
118 91 Stockholm

Redaktion

Jennie Cardell
Medicinskt ansvarig, specialist i allmänmedicin
072-468 97 65
jennie.cardell@regionstockholm.se

Carina Ekner
Redaktör och webbansvarig
070-737 31 61
carina.ekner@regionstockholm.se

Karin Eklöf Lignell
Redaktör
072-468 99 34
karin.eklof-lignell@regionstockholm.se

Redaktionsråd

Anna Barnéus Lendau, specialist i allmänmedicin
anna.barneus@lendau.se

Carina Ekner, redaktör, webbansvarig
carina.ekner@regionstockholm.se

Erika Hörnfeldt, specialist i allmänmedicin
erika.hornfeldt@ptj.se

Jennie Cardell, specialist i allmänmedicin
jennie.cardell@regionstockholm.se

Karin Eklöf Lignell, redaktör
karin.eklof-lignell@regionstockholm.se

Ove Oksvold, specialist i allmänmedicin
ove@oksvold.com

Panteha Hatefi, specialist i allmänmedicin
panteha.hatefi@regionstockholm.se

Pontus Bostrom, specialist i allmänmedicin
pontus820@gmail.com

Stephanie Liotier, specialist i allmänmedicin
stephanie.liotier@regionstockholm.se

Teknisk förvaltare

Gunnar Borg
Webbkoordinator, förvaltningsledare
072-582 29 35
gunnar.borg@regionstockholm.se

Publicerat:

Uppdaterat: