Inför möten med patienter med funktionsnedsättning


Medicinskt område:
Psykisk hälsa

Denna rekommendation avser anpassningar inför sjukvårdsbesök för patienter med autism, intellektuell funktionsnedsättning eller flerfunktionsnedsättning i syfte att underlätta och skapa bättre förutsättningar i vårdsituationen.

Förberedelse

Kontrollera om det finns samtycke. För att kunna ta del av andra vårdgivares journaluppgifter krävs att du har patientens samtycke till att ta del av informationen, har en aktuell patientrelation med patienten och har ett behov av informationen för att kunna ge rätt vård. Vårdgivaren behöver inte få en permanent beslutsoförmögen patients aktiva samtycke till att få ta del av hens uppgifter eller för att tillgängliggöra uppgifter via sammanhållen journalföring. Detta förutsätter dock att patientens inställning i frågan så långt det går är klarlagd och att det inte finns någon anledning att tro att hen skulle ha motsatt sig detta.

Tips för ett bättre besök:

 • Första besök i lugnt skede för ny patient gynnar fortsatt kontakt. Att se patienten i sitt habitualtillstånd underlättar bedömning vid senare akuta/icke akuta behov.
 • Om möjligt, försök se till att det finns gott om tid för besöket.
 • Det är värdefullt och ibland helt nödvändigt att någon som känner personen väl kan vara med vid besöket.
 • Försök ta del av medicinska sammanfattningar, till exempel tidigare intyg i journalen, samt eventuell information om kommunikativ och kognitiv förmåga. Vilka andra vårdgivare är involverade? Ibland kan en titt i patientens bokningslista ge information om involverade vårdgrannar.

Mottagningsbesöket

 • Minimera tid i väntrummet om möjligt. En funktionsnedsättning kan medföra svårigheter att bedöma tid, odefinierad väntan bli omöjlig att hantera. För en del patienter är det svårt att vänta tillsammans med andra. Försök minimera väntetiden så mycket som möjligt. Finns det ett mer avskilt utrymme som patienten kan vänta i?
 • Vänd dig alltid först direkt till patienten. Markera vem som är huvudperson. Det kan vara svårt att veta hur mycket patienten förstår och kan medverka. Utgå från att patienten förstår. Känn in situationen. Ställ kontrollfrågor, har patienten förstått?
 • Prata lugnt och tydligt med normal röst. Uttryck dig konkret och koncist. Var tydlig med vad som ska göras och varför. Undvik abstrakta och krångliga ord, visa med egna kroppen, peka eller gestikulera. Använd inte för många ord, rita gärna.
 • Använd bildstöd vid behov.
 • Förbered för fler besök. Viktigt att vänta in patienten om planerade undersökningar inte hinns med vid ett besök. Ta inte i patienten i onödan och förbered på vad som ska ske.
 • Om samtyckesproblem uppstår: Lirka och motivera till vård om det krävs, kommunicera med medföljare, hur har patienten vårdats förut? Var fantasirik, kreativ. Kanske kan det gå bättre vid ett kommande besök när patienten känner igen sig på mottagningen. Finns det någon person som har lyckats få patienten med sig?
 • Skapa trygghet, vänta ut, forcera inte. Prata inte över patientens huvud, prata inte onormalt högt. T.ex: Är det okej att jag ställer några frågor till ... (den medföljande)?
 • Om patienten inte kan ge information: Kan medföljande person hjälpa till? Kan information inhämtas per telefon? Är situationen sådan att det inte gör något för säkerheten att vänta, kan det ibland vara bättre att boka en ny tid och begära att den som följer med verkligen vet något om anamnesen. Be personalen använda Besökshjälpen.
 • Säkra bra beslutsunderlag med tidsregistrering för att få en bättre bild av hur stort ett problem är och hur ofta det uppstår, be gärna personalen använda blanketten för tidsregistrering.
 • Det finns ingen lag som anger vem som kan företräda en vuxen person som inte kan föra sin egen talan i medicinska beslut eller medge tillgång till andra vårdgivares journaler. God man eller förvaltare har inte detta mandat. Förankra om möjligt med anhöriga.
 • Tänk efter om informationen behöver nå någon annan för att beslutade medicinska åtgärder verkligen ska kunna genomföras. Ge patienten en skriftlig sammanfattning, använd gärna Besökshjälpen. Ta kontakt med närstående per telefon vid behov (med patientens samtycke).

Avslut

Planera för uppföljning utifrån de medicinska behov som finns. Om besöket inte gick så bra, misströsta inte, nu vet du mer om vad som behöver göras annorlunda och vilket stöd som behövs nästa gång.

 • Dokumentera vilka särskilda behov av kognitivt och kommunikativt stöd som framkommit.
 • Dokumentera vilka andra vårdgivare som är involverade eller behöver involveras.
 • Komplettera information om patienten vid behov; kontakta anhöriga med patientens samtycke.
 • Remittera vid behov.
 • Kalla till Samordnad individuell plan (SIP) vid behov.
 • Ta del av vårdprogram som du inte hunnit ta del av före besöket.
 • Förbered nästa besök, eventuellt särskild kallelse med bildstöd.

Relaterad information

Möta patienter med funktionsnedsättning (Lärtorget Region Stockholm, webbutbildning)

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.