Äggstockscancer SVF

Medicinskt område:
Cancersjukdomar

Standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke, SVF

I detta vårdförlopp kan välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp inte fastställas i primärvården (undantag bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om avancerad gynekologisk cancer, till exempel carcinos, ascites).
Vid misstanke enligt nedan skickas remiss till gynekologisk öppenvårdsmottagning, där det avgörs om välgrundad misstanke föreligger och om standardiserat vårdförlopp ska inledas.

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer

Följande inger misstanke om cancer

 • Bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om cancer med gynekologiskt ursprung (det vill säga ovarialförändring med ascites och/eller carcinos. Då tas CA 125 och direkt remiss till S-Gyncancermottagning). Observera att bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om avancerad gynekologisk cancer ger välgrundad misstanke, se nedan.
 • Bäcken- eller bukexpansivitet
 • Ascites
 • Pleuravätska utan annan uppenbar orsak
 • Bäcken- eller buksmärta (frekvent återkommande)
 • Ökat bukomfång och/eller trycksymtom från buken
 • Ökade urinträngningar (frekvent återkommande)
 • Ändrade avföringsmönster utan annan uppenbar orsak
 • Tidig mättnadskänsla eller aptitförlust utan annan uppenbar orsak
 • Nydiagnostiserad IBS hos kvinnor över 50 år
 • Djup ventrombos i nedre extremiteterna utan annan uppenbar orsak

Vid misstanke ska följande utföras

 • Allmän anamnes inklusive gynekologisk anamnes och cancerärftlighet
 • Klinisk status inklusive allmäntillstånd, palpation av ytliga lymfkörtelstationer, bukpalpation, rektalundersökning och auskultation av hjärta och lungor
 • Kreatinin

Om misstanken kvarstår ska patienten skickas till öppenvårdsgynekolog eller gynekologisk akutmottagning om patienten har dåligt allmäntillstånd.

Välgrundad misstanke föreligger vid:

 • Risk of Malignancy Index som grundas på gynekologiskt ultraljud och CA 125 (sker på gynekologisk öppenvårdsmottagning)
 • Fynd vid vaginalt ultraljud talande för cancer med ursprung i adnex eller peritoneum (sker på gynekologisk öppenvårdsmottagning)
 • Bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om avancerad gynekologisk cancer (till exempel carcinos, ascites). Kan fastställas i primärvården med direktremiss till S-Gyncancermottagning
 • Histopatologiskt eller cytologiskt fynd talande för cancer med gynekologiskt ursprung

Observera: Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Remissinnehåll

 • Anamnes, ange särskilt fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke, gynekologisk anamnes, samsjuklighet, tidigare sjukdomar och behandlingar, läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia), läkemedelsöverkänslighet, kontraindikation mot kontrastmedel, rökning, vikt och längd, social situation, eventuella språkhinder (tolkbehov) eller funktionsnedsättningar
 • Allmäntillstånd
 • Resultatet av undersökningarna inklusive provsvar med provtagningsdatum av kreatinin
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • Direktnummer till bemannad tjänstetelefon till inremitterande/vårdcentralen

Remissen skickas till

Gynekologisk öppenvårdsmottagning enligt vårdval gynekologi, se Vårdgivarguiden

Remiss till gynekolog får ta högst 3 dagar och tid för bedömning ska ske inom en vecka.

Vid påverkat allmäntillstånd skickas remiss till gynekologisk akutmottagning, ej Karolinska Solna.

Vid välgrundad misstanke där CT-svar alternativt histologi talande för gynekologisk cancer skickas remiss direkt till S-Gyncancermottagning, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • samt dela ut skriftlig information till patienten: Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.

Källa: Regionalt Cancercentrum

Det här händer på gynekologisk öppenvårdsavdelning

Bedömningen om misstanken är välgrundad utförs av gynekolog som utför gynekologisk bimanuell undersökning, vaginalt ultraljud, provtagning av CA 125 samt RMI (Risk of Malignancy Index)-beräkning enligt nationellt vårdprogram. CA 125 tas i primärvården i samband med direkt remiss till S-Gyncancermottagning vid röntgensvar som talar för ovarialcancer för skyndsam handläggning.

Direktkontakt (via växeln tel: 08-123 700 00) med gynkonsult på S-Gyncancermottagning välkomnas vid spridd sjukdom. Vid övriga symtom som inger misstanke om äggstockscancer tas CA 125 av gynekolog på öppenvårdsmottagning.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.