Akromioklavikularledsartros

Medicinskt område:
Rörelseorganen

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Fysioterapeut eller primärvårdsrehabilitering

 • Primär bedömning vid misstänkt AC-ledsartros
 • Grund- och tilläggsbehandling
 • Artrosskola (via primärvårdsrehabilitering) vid artros i flera leder

Remiss krävs ej.

Husläkarmottagning

 • Utredning vid utebliven förbättring eller misstanke om differentialdiagnoser
 • Eventuell tilläggsbehandling med läkemedel
 • Optimering av andra sjukdomar och hälsovanor inför operation

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi

Ställningstagande till kirurgisk behandling (förutsatt att patienten är intresserad av operation) vid:

 • oacceptabel smärta och eller värk som inte svarar på analgetika
 • grav vilovärk eller nattlig smärta
 • svår funktionsinskränkning (behov av sjukskrivning)
 • kvarstående besvär trots adekvat grundbehandling.

Remissinnehåll

 • Frågeställning och relevant information från anamnes och status
 • Patientens inställning till operation
 • Effekt av grund- och tilläggsbehandling
 • Fysisk aktivitet, rökning, alkohol, övriga relevanta sjukdomar och hälsotillstånd
 • Resultat av röntgensvar (ej är äldre än 12 månader) med uppgifter om var och när denna är gjord
 • Uppdatera medicinlista innan remiss

Återremiss till primärvård

 • Sammanfattning av bedömning och behandling
 • Ändringar i läkemedelslista
 • Plan för uttrappning av insatta beroendeframkallande läkemedel
 • Förslag på lämplig uppföljning i primärvård
 • När specialiserad vård bör kontaktas på nytt

Bakgrund

Artros karaktäriseras av ledsmärta, rörelseinskränkning och strukturella förändringar i ledbrosk, ledens mjukdelar samt i lednära skelett.

Artros i akromioklavikularleden (AC-leden) ingår ofta i en allmän artrossjukdom med flera leder involverade.

Riskfaktorer

 • AC-ledsskada
 • Ålder över 45 år
 • Hereditet
 • Övervikt
 • Ensidig, långvarig ledbelastning exempelvis vid yrken som målare och frisör
 • Reumatiska sjukdomar

Utredning

Symtom

Typiska symtom är:

 • belastnings- och rörelserelaterad smärta, exempelvis när armen lyfts ovan axelplanet
 • vilovärk och störd nattsömn kan förekomma i senare skede
 • svårighet att ligga på sidan
 • nedsatt rörlighet och smärta i alla ytterlägen, exempelvis att ta upp mobiltelefonen ur bakfickan.

Typiskt för artros är smygande debut med långa perioder av lindriga besvär som avlöses av besvärsfria intervall. När patienten söker sjukvård har besvären ofta tilltagit.

Status

Undersök båda axlarna genom inspektion och palpation och testa rörligheten.

Typiska statusfynd är:

 • smärta direkt över AC-leden
 • palpabel och/eller synlig knöl över leden
 • cross-body test och painful arc abduction 160–180° positivt.

Cross-body test

Bilden visar hur cross-body test utförs

Patienten placerar handen på motsatta sidans axel. Testet är positivt om rörelsen utlöser lokal smärtaöver AC-leden.

Bild: Charlotte Lundholm

Painful arc abduction

Bilden visar hur painful arc abduction utförs

Be patienten abducera axeln.Ibland kan undersökaren hjälpa till att försiktigttrycka armen uppåt. Testet är positivt om patienten känner smärta vid sträckning >120°.

Bild: Charlotte Lundholm

Handläggning vid utredning

Diagnosen ställs kliniskt utifrån en sammanvägd bedömning av symtom, anamnes och typiska statusfynd. Uteslut att symtom uppkommit av en akut skada.

Om diagnosen inte kan ställas kliniskt komplettera utredningen med bilddiagnostik och eventuell provtagning för att utesluta andra orsaker.

Bilddiagnostik används ej för att verifiera artros då sambandet mellan synliga artrosförändringar och symtom är svagt. Det är därför viktigt att låta patientens symtom styra vidare handläggning av AC-ledsartros.

Laboratorieprover

Överväg Hb, SR, CRP, leukocyter samt eventuellt andra prover i differentialdiagnostiskt syfte.

Bilddiagnostik

I de fall röntgen är indicerad är slätröntgen standard.

Differentialdiagnoser

 • Impingementsyndrom i axelled
 • Axelledsartros
 • Akut skada (klavikelfraktur, AC-ledsluxation och rotatorkuffskada)
 • Instabilitet i axelled
 • Frusen skuldra (frozen shoulder)
 • Reumatoid artrit och psoriasis artrit
 • Tumör

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandlingsinsatsen vid artros ökar stegvis tills patienten uppnår effekt. De flesta erhåller effekt enbart av grundbehandling (första steget). En mindre andel behöver genomgå kirurgi (översta steget). Figuren är därför pyramidformad.

Behandlingen vid artros utgår från patientens behov. Grundbehandling ingår i samtliga behandlingssteg.

Bild: Lea Greim

Grundbehandling vid AC-ledsartros utgörs av fysioterapi.

Har patienten artros i flera leder rekommenderas artrosskola. Vid otillräcklig effekt ges tilläggsbehandling enligt behandlingspyramiden.

Vid fortsatt svåra besvär trots behandling kan kirurgi vara ett alternativ. Kirurgi förutsätter att patienten genomfört artrosskola och röntgats.

Kirurgi kan vara aktuell vid:

 • oacceptabel smärta och eller värk som inte svarar på analgetika
 • grav vilovärk eller nattlig smärta
 • svår funktionsinskränkning (behov av sjukskrivning)
 • kvarstående besvär trots adekvat grundbehandling.

Patienter som ska genomgå operation

Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol och tobaksrökning kan påverka organen och viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol.

 • Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter.
 • Personer med lägre konsumtion bör informeras om att det inte finns någon känd gräns för riskfritt intag och att man därför rekommenderas alkoholuppehåll fyra veckor före operation.
 • Rökstopp rekommenderas 4-6 veckor före och efter operation.

Patientinformation: Rökfri och alkoholfri operation

Personalinformation: Rökfri och alkoholfri operation

Fysioterapi

Fysioterapi vid artros innefattar individuellt anpassad, handledd träning samt ergonomiska råd. Huvudsyftet är att patienten ska återfå normal funktion i axel och skuldra samt stabilisera bål och muskulatur kring AC-leden. Tillfälligt kan det vara lämpligt minska belastningen på AC-leden.

Störst symtomlindring vid artros ses när patienten tränar, tillgodogör sig information om sjukdomen och, vid behov, minskar i vikt. Effekten är jämförbar med smärtstillande läkemedel. Träningen ger därutöver effekt på den fysiska funktionen.

Utbildning och stöd

Vid artros i flera leder erbjud artrosskola, förslagsvis enligt BOA (Bättre omhändertagande av artros). Utbildningen syftar till att öka patientens delaktighet och kunskap och inkluderar bland annat:

 • allmän information (träning, ergonomi, kost, smärthantering)
 • individuell träning och eller fysisk aktivitet på recept (FaR)
 • vid behov stöd för viktminskning.

Insatsen utvärderas efter tre månader, utvärderingen sker inom ramen för artrosskolan.

Läkemedelsbehandling

 • Paracetamol
 • COX-hämmare
 • Injektion med kortison kan övervägas vid enstaka tillfällen
 • Långvariga besvär kan behöva behandlas som långvarig nociceptiv smärta

I första hand COX-hämmare vid behov under korta perioder. I andra hand paracetamol (kan kombineras med COX-hämmare).

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.