Äldrepsykiatri

Medicinskt område:
Psykisk hälsaÄldres hälsa

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Färdigutredd patient från psykiatrin eller geriatrisk klinik
 • Patient med BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) i eget boende eller särskilt boende
 • Äldre med psykisk sjukdom som inte är i behov av psykiatrisk eller geriatrisk slutenvård

Remiss för akut psykiatrisk konsultation och psykiatrisk konsultation

 • NSP-Remissportal, Norra Stockholms psykiatri, en gemensam remissingång PSNS-Remissportal (Mobila akutenheten) Stockholm, tjänstetelefon: 08-123 484 26/27
 • Kognitiv Svikt och Demens, R71, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har ett länsuppdrag, vilket innebär att alla vårdgivare i länet kan remittera dit för utredning och behandling av akuta konfusionstillstånd och patienter med demenssjukdom med svåra BPSD beteendemässiga och psykiska symtom eller psykiatrisk sjukdom 

Remissinnehåll

 • Frågeställning: Äldrepsykiatrisk konsultation, läkemedelsförslag, behov av slutenvård
 • Anamnes: Socialt, omvårdnadsbehov, tidigare och nuvarande sjukdom
 • Status: Psykisk status, kognitiv förmåga
 • Behandling, utredningar, lab
 • Substansbruk: Tabletter, alkohol
 • Aktuell läkemedelslista

Återremiss till husläkarmottagning

Remissinnehåll

 • Bedömning
 • Insatt behandling
 • Förslag på uppföljning

Bakgrund

Epidemiologi

Befolkningen i Sverige blir allt äldre. Socialstyrelsen har uppskattat att 11–15 procent av befolkningen över 65 år vid något tillfälle har haft en depression. Ångestsjukdomar drabbar 5–10 procent av äldre och förekommer ofta tillsammans med depression. Psykossjukdomar debuterar ofta i unga år men kan utgöra en bestående funktionsnedsättning under ålderdomen.

Riskfaktorer

 • Tidigare psykiatrisk sjukdom
 • Ärftlighet
 • Kognitiv sjukdom
 • Psykosociala riskfaktorer, isolering, funktionsnedsättning, relationsförlust
 • Sömnstörning, posttraumatisk stress
 • Läkemedelsbiverkan
 • Missbruk
 • Fysisk inaktivitet
 • Hög ålder

Utredning

Symtom

 • Nedstämdhet, ångest, apati
 • Hypomani, mani, aggressivitet, obsessiva kompulsiva symtom
 • Hallucinationer, vanföreställningar
 • Kognitiva symtom, nedsatt minne, koncentrationssvårigheter, irritabilitet
 • Somatiska symtom som exempelvis smärta som kan ses vid depression och vid kognitiv nedsättning

Anamnes

 • Patientuppgifter, aktuella symtom
 • Anhöriguppgifter, andra uppgiftslämnare
 • Socialt nätverk
 • Tidsförlopp
 • Dygnsrytm, sömn
 • Livshändelser
 • Läkemedel
 • Missbruk

Juridiska aspekter

 • Behov av god man
 • Körkort
 • Innehav av skjutvapen

Status

Psykiskt status

Bedömning tvångsvård

Vårdintyg (pdf) - psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (Socialstyrelsen) Pdf, 431 kB.

Handräckningsblankett (pdf) - psykiatrisk och rättspsykiatrisk tvångsvård Pdf, 142 kB.

Somatisk status

 • Hörsel-, synnedsättning
 • Smärta
 • Infektionstecken
 • Obstipation
 • Urinstämma
 • Neurologiska bortfall

Handläggning vid utredning

Depression hos äldre

Riskfaktorer
 • Somatisk sjukdom, exempelvis hypotyreos
 • Bristtillstånd
 • Cerebrovaskulär sjukdom
 • Demens
 • Parkinsons sjukdom
 • Sorg och kris- och förlustreaktioner
 • Social isolering
 • Missbruk
 • Läkemedel, exempelvis kortikosteroider, digitalis, neuroleptika, östrogen preparat vid prostatacancer, antiepileptika, propranolol
Symtom
 • Kroppsliga symtom som smärta, yrsel, kognitiva symtom, skuldkänslor, nedsatt aptit, sömnstörning, ångest, nedstämdhet, självmordstankar.
Behandling
 • Icke farmakologisk behandling: Psykosocialt stöd, individanpassad beteendeaktivering, god omvårdnad, sömnreglering, KBT, problemlösningsfokuserad terapi, fysisk aktivitet.
 • Farmakologisk behandling: escitalopram i första hand, startdos 5 mg utvärdera efter cirka 3 veckor, maxdos 10 mg. Mirtazapin i andra hand vid samtidiga sömnproplem och ångest, ensamt eller som tillägg till SSRI, beakta risk för underbehandling.
 • Remiss till psykiatrin för optimering av antidepressiv behandling och för ställningstagande ECT vid djupa depressioner.
 • Sömnstörning: Utred bakomliggande orsak, sömnrestriktion, sömnhygieniska insatser, KBT. Farmakologisk behandling i först hand melatonin, i andra hand zopiklon.

Ångest och äldre

Generaliserade ångestsyndrom (GAD), paniksyndrom, fobier, tvångssyndrom.

Riskfaktorer
 • Somatisk sjukdom
 • Underliggande depression
 • Begynnande demens
 • Tidigare trauma, PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)
 • Nedsatt praktisk förmåga

Symtom

 • Oro, insomningssvårigheter, trötthet, somatisk oro
Behandling
 • Icke farmakologisk behandling: Psykosocialt stöd, individanpassad beteendeaktivering, god omvårdnad, sömnreglering, KBT, problemlösningsfokuserad terapi, fysisk aktivitet.
 • Farmakologisk behandling: Vid långvarig ångest escitalopram i första hand, startdos 5 mg, utvärdera efter cirka 3 veckor, maxdos 10 mg. Mirtazapin i andra hand vid samtidiga sömnproplem och ångest, ensamt eller som tillägg till SSRI. Sertralin kan prövas.
 • Tillfällig symtomlindring vid ångestbesvär: Kortvarig läkemedelsbehandling med oxazepam.

Psykos och äldre

Psykostillstånd i olika grad. Patienterna är ofta kända inom psykiatrin. Ofta ospecifik initialt till kaotiskt tillstånd med stark psykologisk stress och rädsla.

Symtom
 • Hallucination: Vanligast rösthallucinationer, sinnesintryck trots avsaknad av yttre stimuli.
 • Vanföreställningar: Nytillkomna vanföreställningar kan vara del i demensutveckling, bero på depression, ha organisk orsak, vara en läkemedelsbiverkan. Utred nytillkomna symtom.
 • Schizofrena: Schizoaffektiva svåra psykoser med defekter i verklighetsuppfattning med vanföreställningar och hallucinationer med social funktionsförlust.
Behandling
 • Icke farmakologisk behandling: Vid kortvariga psykotiska tillstånd med enbart vanföreställning eller hallucinos. Sömn, vila, stödjande insatser, social struktur.
 • Farmakologisk behandling av långvariga, återkommande psykoser: risperidon, olanazepin i låg dos insätts av psykiatrin.

Bipolär sjukdom med episoder med depression, mani eller i kombination

Differentialdiagnos
 • Konfusion med intellektuell eller psykomotorisk störning med störd sömn och vakenhet på grund av bakomliggande sjukdom.
 • Psykos sekundärt till missbruk.
 • Utvecklingsstörning, neuropsykiatriska tillstånd.
Behandling
 • Förebyggande behandling vid bipolära tillstånd: litium, insätts via psykiatrin.
 • Samverkan anhöriga och psykiatri.
 • Vid behov sociala och kommunala myndigheter för farmakologiska psykosociala insatser för att motverka isolering, ekonomisk problematik, misskötsel av hygien, somatiska sjukdomar, missbruk, suicid.

Laboratorieprover

Riktat lab mot klinisk frågeställning, exempelvis CRP, elektrolyter, Ca, TSH T4, U-sticka, CDT, PEth och övrig drogscreening.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Omvårdnad med teamsamverkan psykiatri/primärvård, behov av kommunala insatser
 • Hjälpmedelsbehov, ADL-bedömning, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist
 • Anhörigmedverkan
 • Läkemedel som sköts och utvärderas av psykiatrin

Uppföljning

Komplikationer

 • Psykisk och somatisk försämring
 • Ohållbar hemsituation
 • Missbruk

Kvalitetsindikatorer

 • Akut- eller slutenvård, tillfällen per år
 • Utvärdering läkemedelsgenomgångar

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.