Arbetsrelaterade hudbesvär och handeksem

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Merparten av alla patienter med handeksem kan handläggas av specialist i allmänmedicin, även när patienten försämras i sitt arbete.

Remiss till öppenvårdsmottagning hud

 • När lokalbehandling inte är tillräcklig för att kontrollera patientens eksem
 • Återkommande sjukskrivningar på grund av handeksem
 • Kroniskt handeksem
 • Vid misstanke om kontaktallergi som har betydelse för handeksemet

Epikutantest (lapptest) på hudklinik eller hudmottagning

 • Test med svensk basserie (2 avläsningar)
 • Vid positiv reaktion för kain-mix i basserien testas patienten vidare för de ämnen som ingår i kain-mixen. Detta för att kunna ge adekvata råd om vilka bedövningsmedel som patienten kan använda
 • Test med aluminium vid misstänkt allergi efter vaccination eller hyposensibilisering
 • Test med dentala material - vid misstänkt allergi mot dentala material när patienten har slemhinnerelaterade förändringar i munnen

Remiss till hudallergimottagningen, Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)

Adress: Solnavägen 4, plan 10, 113 65 Stockholm

TakeCare: SLSO - Hudallergimottagning, Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)

Vid hudsjukdom som misstänks vara orsakad av arbetet (till exempel irritationseksem eller allergiskt kontakteksem) eller vid försämring på arbetet av sedan tidigare känd hudsjukdom, till exempel handpsoriasis hos hantverkare, där det samtidigt föreligger behov av:

 • Fördjupad utredning med frågeställning kontaktallergi
 • Sambandsbedömning i arbetsskadeärende eller liknande
 • Handläggning av komplicerande rehabiliteringsfall, till exempel vid långvariga sjukskrivningar orsakade av hudsjukdom, eller vid bedömning av funktionsgrad och arbetsförmåga
 • Rådgivning riktad till patienter vad gäller yrkeshygieniska frågor och yrkesvalsfrågor
 • Utredning av flera fall på en viss arbetsplats eller yrkesgrupp vid stark misstanke på arbetsmiljörelaterade besvär

Observera:

 • Vid slemhinnerelaterade besvär i munnen och misstänkt allergi mot dentala material remitteras patienten i första hand till hudmottagning för bedömning och epikutantestning.
 • Aluminiumallergi - vid kliande noduli efter vaccination eller hypersensibilisering kan man med stor sannolikhet anta att det rör sig om aluminiumallergi och man behöver normalt inte epikutantesta patienten. Om patienten ändå bedöms vara i behov av epikutantest remitteras patienten i första hand till hudmottagning.

Instanser som kan remittera till Hudallergimottagningen, Centrum för arbets- och miljömedicin

 • Läkare
 • Arbetsförmedling
 • Försäkringskassan och andra försäkringsinstanser

Remissinnehåll

 • De aktuella symtomen
 • Typ av arbete
 • Besvärens relation till arbete
 • Sjukskrivning på grund av aktuella besvär
 • Nuvarande sjukdomar och aktuell medicinering

Återremiss till husläkarmottagning

Remissvar från Hudallergimottagningen.

Remissinnehåll

 • Diagnos
 • Utredningsresultat och förslag till åtgärder
 • Yrkeshygieniska åtgärder på arbetsplatsen
 • Eventuellt rehabiliteringsförslag

Bakgrund

Epidemiologi

Ungefär 75 procent av arbetsrelaterade hudbesvär/hudsjukdomar är lokaliserade till händerna, vanligtvis som handeksem. Omkring 10 procent av befolkningen har handeksem.

Fler kvinnor än män är sysselsatta i yrken med ökad risk för handeksem och det är vanligare med handeksem hos kvinnor.

Etiologi

Irritationseksem är den vanligaste typen av handeksem och orsakas av kontakt med ämnen som tvål, vatten, livsmedel, handskar eller kemikalier. Individer med atopiska eksem har ökad risk att utveckla irritationseksem. Allergiskt kontakteksem orsakas av ett ämne som vid hudkontakt ger en typ 4-allergi. Kontaktallergi mot metaller (nickel, kobolt), hudvårdsprodukter, läkemedel, parfymämnen och konserveringsmedel är vanligt förekommande i befolkningen. Ofta orsakas ett handeksem av en kombination av kontaktallergi, irritation och individens känslighet.

Vissa yrken är speciellt utsatta för arbetsrelaterade kontakteksem, till exempel frisörer, städare, köks- och restaurangpersonal, vårdpersonal och personer inom tillverkningsindustrin. Irritationseksem hos individer i "våtarbete" kan leda till kroniska besvär, sjukskrivning, arbetsbyte och i vissa fall även till varaktig nedsatt arbetsförmåga.

Riskfaktorer

 • Pågående eller tidigare atopiskt eksem ökar risken att utveckla ett handeksem
 • Arbete där man kommer i kontakt med vatten, rengöringsmedel, reaktiva kemikalier, damm, kyla, kontaktallergen och frekvent handskanvändning ökar risken för handeksem
 • Kontaktallergi mot ett ämne som man exponeras för i arbetet eller på fritiden kan försämra eller orsaka ett handeksem

Utredning

Symtom

Symtombilden kan vara mycket varierande vid arbetsrelaterad hudsjukdom. Den absolut vanligaste hudsjukdomen är handeksem, men en försämring relaterad till arbetet hos patienter med eksem, psoriasis,akne och rosacea. Många ämnen i arbetslivet kan framkalla såväl akuta toxiska reaktioner i huden som kroniska hudskador.

Akuta hudskador: Rodnad, blåsbildning (bullae) och nekroser.

Kronisk hudskada: Till exempel kroniskt kontakteksem: Erythem, fjällning, hyperkeratos, vesikler, fissurbildning med eller utan tecken på sekundär infektion.

Anamnes

Husläkarmottagning: Anamnes omfattande tidigare och aktuell hudsjukdom, debut av besvär och förlopp, aktuell sjukskrivning och yrkesverksamhet.

Handläggning vid utredning

Anamnes för att kartlägga exponering i arbetet är en viktig del av utredningen, liksom hudexponering på fritiden.

Om arbetsexponeringen är komplex med många inblandade ämnen, får patienten träffa en yrkeshygieniker som vid behov initierar ett arbetsplatsbesök tillsammans med läkare.

Vid misstänkt kontaktallergiskt eksem testas patienten med epikutantest, med svensk basserie, yrkesinriktade testserier och produkter som patienten exponeras för i arbetet och på fritiden.

Patientundersökning, anamnes, testresultat och bedömning av exponering i arbetet (ibland också arbetsplatsbesök och kemiska analyser) ger underlag för sambandsbedömningar mellan hudsjukdom och arbete.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Rådgivning och information om att minska exponering för försämrande faktorer som vatten, tvål, rengöringsmedel och plast-/gummihandskar.
 • Lokalbehandling med mjukgörande och grupp III-steroid, eventuellt kalibad och eventuell behandling av sekundärinfektion.
 • Ljusbehandling bör övervägas om läkemedelsbehandling inte räcker till (UVB respektive PUVA) eller mjukröntgen (Bucky). Dermatolog ansvarar för behandlingen

Egenvård

En viktig del av behandling av handeksem är att minska exponering för hudirriterande ämnen och undvika hudkontakt med ämnen som man är kontaktallergisk mot. Fortsatt exponering för sådana ämnen i arbetet eller på fritiden försvårar eller omöjliggör läkning.

Rehabilitering

När patientens eksem orsakas/försämras av arbetet och där skyddsutrustning eller förändrade arbetsrutiner inte kan ta bort den skadliga exponeringen inleds rehabilitering. Likaså i de fall där individer med eksem inte tillåts vara kvar i sitt arbete på grund av smittrisk (till exempel vid livsmedelshantering och i sjukvård).

Rehabiliteringen syftar till att patienten återfår bästa möjliga hälsa och att patienten får stöd att finna ett arbete med minimal skadlig hudexponering.

Hudallergimottagningens kurator medverkar i alla rehabiliteringsärenden och informerar även om arbetsskadelagstiftningen och sjukförsäkringssystemet.

Hudallergimottagningen kan ge råd om förbättringar på arbetsplatsen men har ingen myndighetsfunktion. Det är Arbetsmiljöverket som svarar för tillsynen och att arbetsplatsen uppfyller Arbetsmiljölagens krav.

Läkemedelsbehandling

För behandling av handeksem behövs nästan alltid en grupp 3-steroid med uttrappning över en längre tid. Man kan behandla handeksem enligt nedan:

 • Grupp 3-steroid en gång dagligen i två-tre veckor, följt av varannan dag under två-tre veckor. Därefter en-två gånger per vecka i en-två månader
 • Smörjning med steroid kompletteras med användning av mjukgörande kräm ett par gånger dagligen
 • Vid akuta, vätskande eksem är det ofta effektivt med "Kalibad", 5 ml Kaliumpermanganatlösning, 3%, späds i tre liter ljummet vatten, 15-20 minuter handbad en gång dagligen under tre dagar
 • Vid svårt infekterade eksem som inte förbättras av behandling enligt ovan kan man överväga att lägga till ett peroralt antibiotikum som är verksamt mot stafylokocker
 • Perorala läkemedel som Metotrexat, Sandimmun, Azathioprin och Dupixent är verksamma mot handeksem, Dermatolog ansvarar för behandlingen

Sjukskrivning

Att tänka på vid sjukskrivning

Om patientens arbetsplats är ansluten till en företagshälsovård kan den fungera som en resurs för att identifiera problem i arbetet och hur det kan anpassas.

Att tänka på vid bedömning av arbetsförmågan

I vilken utsträckning hindrar symtomen arbetet? Finns risk för försämring vid fortsatt exponering?

Att tänka på vid utfärdande av sjukintyg

Att noga beskriva patientens besvär och aktivitetsbegränsning till diagnos och arbete. Identifiera tidigt de patienter där arbetslivsinriktad rehabilitering behövs, till exempel individer som utvecklar handeksem redan efter kort tid i ett manuellt arbete.

Rekommenderad tid för sjukskrivning

Se Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen: Eksemsjukdomar

Uppföljning

Sker vanligtvis hos inremitterande. Åtgärderna på arbetsplatsen kan behöva följas upp av företagshälsovården.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.