Degenerativ meniskskada i knäled

Medicinskt område:
Rörelseorganen

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Fysioterapeut eller primärvårdsrehabilitering

 • Primär bedömning
 • Fysioterapi är förstahandsval vid behandling

Remiss behövs ej.

Husläkarmottagning

 • Primär bedömning av patient som söker husläkarmottagning
 • Vid behov av vidare utredning

Remiss till akutmottagning ortopedi

 • Vid akut komplett låsning där knäet helt fastnat i ett läge

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi

 • Vid återkommande mekaniska besvär som förlorad extensionsförmåga, upphakningar eller tillfälliga icke kompletta låsningar. Akutmärk remissen om ovan besvär är ihållande.
 • Vid utebliven eller otillräcklig effekt av fysioterapi efter 3 månader.

Remissinnehåll

 • Frågeställning, inställning till operation
 • Relevant information från symtom, anamnes och status
 • Röntgenutlåtande och datum/plats för röntgen ifall denna är utförd
 • Relevanta tidigare/nuvarande sjukdomar, tidigare knäskador eller knäoperationer
 • Anamnes för fysisk aktivitet, rökning och alkohol
 • Läkemedel (se över att läkemedelslistan är aktuell)

Återremiss till primärvårdsrehab och/eller husläkarmottagning

 • Sammanfattning av bedömning och behandling inklusive vilken operation som utförts
 • Förslag på lämplig uppföljning
 • Eventuella restriktioner
 • När specialiserad vård bör kontaktas på nytt

För husläkarmottagning även:

 • Ändringar i läkemedelslista
 • Plan för uttrappning av insatta beroendeframkallande läkemedel
 • När eventuell sjukskrivning går ut

Bakgrund

Denna rekommendation berör endast degenerativa meniskskador i knäled. Se separata rekommendationer för traumatiska knäledsskador och knäledsartros.

Epidemiologi

Tillståndet är vanligast från medelåldern och ökar med stigande ålder. Det är ovanligt i yngre åldrar, i dessa fall föregås den degenerativa processen ofta av trauma.

Etiologi

Menisken har en stötdämpande och stabiliserande funktion genom att fördela vikten över knäets ledytor.

Degenerativa meniskskador är en vanlig orsak till knäledsbesvär. Åtta av tio har även artros i knäleden. Den mediala menisken påverkas oftare än den laterala, och då oftast dess bakhorn.

En degenerativ process i menisken är ofta en del i artrossjukdomen men kan även förekomma ensamt. Tillståndet kan även medföra ruptur med lösa meniskfragment.

Riskfaktorer

 • Ålder >45 år
 • Hereditet
 • Ensidig långvarig ledbelastning, exempelvis knästående arbete
 • Övervikt
 • Felställning (genu varum eller genu valgum)
 • Tidigare knäledsskada
 • Tidigare kirurgiskt ingrepp i knäled

Samsjuklighet

Artros.

Utredning

Symtom

 • Smärta och värk – ofta ömhet i knävecket
 • Låsningar och upphakningar i knät
 • Svullnad kan förekomma

Anamnes

 • Riskfaktorer
 • Smärtutveckling över tid
 • Smärtlokalisation

Status

Undersök båda knän. Följande kan förekomma:

 • Ömhet över ledspringan
 • Inskränkt rörelseomfång
 • Låsningar, upphakningar och krepitationer
 • Svullnad och bakercysta
 • Positiva menisktester (McMurrey´s och Apley´s test).

Observera att status kan vara utan anmärkning. I dessa fall komplettera med ett höftstatus.

Stabilitets- och menisktester i knäet (pdf) Pdf, 496 kB.

Förtydligande om inskränkt rörelseomfång jämfört med låsning

En måttlig rörelseinskränkning på grund av smärta kan förekomma vid meniskskada (och andra intraartikulära orsaker) och ger vanligen en rörelseinskränkning på 10 grader i extension och 10-30 grader i flektion.

En låsning är sällan komplett, dvs en viss rörelseförmåga finns oftast kvar. De viktigaste fynden som talar för en låsning är en mer uttalad plötsligt uppkommen fast extensionsinskränkning.

Handläggning vid utredning

Diagnosen ställs kliniskt efter en sammanvägning av anamnes, symtom och status. Uteslut artros. Samtidig stelhet och belastningssmärta talar för manifest artros.

Slätröntgen rekommenderas endast vid:

 • Låsningar eller upphakningar
 • Misstanke om fri kropp
 • Uttalad smärta längre än 1 månad
 • Utebliven behandlingseffekt efter 3 månaders fysioterapi
 • Misstanke om differentialdiagnos

Bilddiagnostik

I de fall bilddiagnostik är indicerat används slätröntgen med stående bilder och patellaprojektion.

MR används i andra hand och inom specialiserad vård.

Differentialdiagnoser

 • Akut trauma, till exempel ligamentskada, patellaluxation, broskskada eller fri kropp
 • Artros i knäled eller höftled
 • Osteonekros
 • Tumör
 • Osteokondrit (unga vuxna)

Behandling

Handläggning vid behandling

Fysioterapi är förstahandsbehandling.

Vid artros, behandla enligt separat rekommendation om knäledsartros.

Överväg remiss till ortoped vid återkommande mekaniska besvär som upphakningar och låsningar eller vid utebliven eller otillräcklig effekt av fysioterapi efter 3 månader.

Patienten ska bedömas av ortoped snarast vid ihållande eller akut låsning i knät.

Fysioterapi

Fysioterapi vid degenerativ meniskskada innefattar individuellt anpassad och regelbunden träning i minst tre månader. Målsättningen är att stärka muskulaturen kring knäleden. Om patienten undvikit att belasta knät är det viktigt att träna för att återfå en bilateral, jämn muskelstyrka.

Fysioterapi syftar också till att etablera en träningsvana samt vid behov minska i vikt.

Läkemedelsbehandling

 • Paracetamol
 • COX-hämmare

Kirurgisk behandling

I de fall kirurgi är indicerat genomförs vanligen partiell meniskresektion. I sällsynta fall genomförs suturering.

Patienter som ska genomgå operation

Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol och tobaksrökning kan påverka organen och viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol.

 • Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter.
 • Personer med lägre konsumtion bör informeras om att det inte finns någon känd gräns för riskfritt intag och att man därför rekommenderas alkoholuppehåll fyra veckor före operation.
 • Rökstopp rekommenderas 4-6 veckor före och efter operation.

Patientinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Personalinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Sjukskrivning

Vissa knäledsskador (Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd)

Patientinformation

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.