Fotledsdistorsion

Före detta Ligamentär instabilitet.

Medicinskt område:
Rörelseorganen

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Fysioterapeut eller primärvårdsrehabilitering

 • Bedömning, behandling och rehabilitering

Remiss krävs ej.

Husläkarmottagning

 • Primär bedömning och behandling av patient som söker husläkarmottagning

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi

 • För bedömning av kirurgi hos patient med instabilitetsbesvär efter minst 3 månaders aktiv rehabilitering

Remissinnehåll

 • Frågeställning, inställning till operation
 • Anamnes och status inklusive lokalstatus, hjärta, lungor och blodtryck
 • Relevanta tidigare/nuvarande sjukdomar
 • Anamnes för fysisk aktivitet, aktivitetsnivå, rökning och alkohol
 • Röntgenutlåtande fotled belastande bilder och datum/plats för radiologisk undersökning

Återremiss till primärvårdsrehab och/eller husläkarmottagning

 • Sammanfattning av bedömning och behandling inklusive vilken operation som utförts
 • Förslag på lämplig uppföljning
 • Eventuella restriktioner
 • När specialiserad vård bör kontaktas på nytt

För husläkarmottagning även:

 • Ändringar i läkemedelslista
 • Plan för uttrappning av insatta beroendeframkallande läkemedel
 • När eventuell sjukskrivning går ut

Bakgrund

Definition

Med fotledsdistorsion avses stukning av fotleden.

Epidemiologi

Skadan är vanligast i samband med fysisk aktivitet och förekommer i högre utsträckning hos kvinnor.

Etiologi

Vid en fotledsdistorsion töjs ledbanden tillfälligt ut och kan gå av eller släppa från sitt fäste. Vävnadsskadan leder till en lokal blödning och svullnad.

En vanlig orsak till distorsion är patienten trampar snett med foten inåtroterad och supinerad (lateral distorsion). Skada av ligamentum fibulotalare anterior är mest förekommande. Anledningen är att ledbandsstrukturen lateralt är svagare än medialt.

Fotledsdistorsion

Schematisk skiss av fotledens benstruktur och ledband lateralt. Fotleden utgörs av talus, tibia och fibula, stabiliserat av ligamentum fibulotalare anterior, ligamentum calcaneofibulare och ligamentum fibulotalare posterior.

Bild: Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Utredning

Anamnes

 • Tidpunkt för skada och skademekanism
 • Belastningssmärta och/eller vilosmärta
 • Förmåga att stå eller gå direkt efter skadetillfället
 • Tidigare fotledsdistorsion

Status

Låt patienten stödja på benet och gå några steg. Inspektera svullnad, missfärgning och felställning.

Palpera systematiskt underben, fotled och mellanfot. Lokalisera var ömheten är mest påtaglig.

Palpera även peroneus- och akillessenor och genomför kompressionstest samt utåtrotationstest för att utesluta annan ligamentskada eller fraktur.

Typiska fynd vid fotledsdistorsion är ömhet, svullnad över ligamentum fibulotalare anterior samt begränsat rörelseomfång.

Instruktioner om hur man gör specifika fotledstester (pdf) Pdf, 109 kB.

Handläggning vid utredning

Diagnosen ställs utifrån anamnes och status. Ottawa-kriterierna kan användas för att bedöma behov av bilddiagnostik.

Röntga fotleden vid:

 • Ömhet över den bakre delen av mediala malleolen inom ett område om 6 centimeter.
 • Ömhet övre den laterala malleolen inom ett område om 6 centimeter.
 • Ömhet över femte metatarsalbenets bas eller över båtbenet.
 • Oförmåga att stödja på foten.

Var frikostig med röntgen till:

 • Unga som växer
 • Äldre
 • Patienter med känd osteoporos oavsett ålder

Bilddiagnostik

I de fall bilddiagnostik är indicerat används slätröntgen av fot och fotled i frontal och lateral projektion.

Differentialdiagnoser

 • Fotledsfrakturer som tibia, fibula eller talus
 • Hälbensfraktur, processus anterior av calcaneus
 • Mellanfotsfraktur, femte metatarsalbenet
 • Syndesmosruptur
 • Hälseneruptur
 • Peroneusluxation

Behandling

Handläggning vid behandling

Patienten söker ofta dagar efter skadans uppkomst. Behandling utgörs i första hand av egenvård.

Majoriteten av dem som skadas blir återställda med tidig mobilisering och rehabilitering. För att få tillbaka rörligheten och undvika ytterligare distorsion under läkningstiden kan fysioterapeut ge stöd i rehabiliteringen.

Vid bestående instabilitet efter minst tre månaders rehabilitering bör patienten handläggas inom specialiserad vård.

Egenvård

I akutläge ge råd om:

 • Högläge i minst 30 minuter och så ofta som möjligt under efterföljande dygn.
 • Kompressionsförband med elastisk binda runt fotleden i 1 timme, därefter tryckförband i 1–2 dygn.
 • Kyla intermittent i perioder om 10 minuter.
 • Smärtlindrande läkemedel.

För mobilisering och rehabilitering ge råd om att:

 • Belasta foten så snart som möjligt, vila endast de första 24–48 timmarna.
 • Undvik kryckor så snart foten kan belastas.
 • Använda stödjande elastisk binda, tejpning eller ortos i 10–14 dagar vid behov.
 • Muskelträna och balansträna till exempel med en balansplatta.

Fysioterapi

Successivt ökad träning av rörlighet, stabilitet och styrka med stöd av fysioterapeut i minst 3 månader.

Fotledsortos, elastisk linda och tejpning kan användas som sekundärprevention. En fotledsstabiliserande ortos hindrar ny distorsion och förebygger risken för sekundär artros.

Kirurgisk behandling

I de fall kirurgisk behandling är indicierat används direktsutur eller ligamentplastik.

Patienter som ska genomgå operation

Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol och tobaksrökning kan påverka organen och viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol.

 • Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter.
 • Personer med lägre konsumtion bör informeras om att det inte finns någon känd gräns för riskfritt intag och att man därför rekommenderas alkoholuppehåll fyra veckor före operation.
 • Rökstopp rekommenderas 4-6 veckor före och efter operation.

Patientinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Personalinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Sjukskrivning

Skador på nedre extremiteten (Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd)

Komplikationer

Inadekvat behandling kan leda till kroniska besvär som nedsatt rörlighet, smärta, ledinstabilitet och artros.

Patientinformation

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.