Livmoderhalscancer inklusive SVF

Cervix

Medicinskt område:
Cancersjukdomar

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdförlopp och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvård
 • Initiera utredning enligt standardiserat vårdförlopp när kriterier är uppfyllda
 • Uppföljning av vissa patienter som får palliativ behandling som inte kräver gynekologisk kompetens eller där avancerad sjukvård i hemmet inte är indicerad

Standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke, SVF

I detta vårdförlopp kan välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp inte fastställas i primärvården. Vid misstanke enligt nedan skickas remiss till gynekologisk öppenvårdsmottagning, där det avgörs om välgrundad misstanke föreligger och om standardiserat vårdförlopp ska inledas.

Följande inger misstanke om cancer

 • Kontaktblödningar (till exempel blödning vid samlag)
 • Postmenopausal blödning (>12 månader efter menopaus)
 • Upprepade blödningar under graviditet utan obstetrisk orsak
 • Ihållande, vattniga flytningar
 • Uni- eller bilateral hydronefros utan annan rimlig förklaring
 • Bilddiagnostiskt fynd talande för livmoderhalscancer
 • Synliga förändringar på livmoderhalsen som föranleder misstanke om cancer

Vid misstanke ska följande utföras

Remiss skickas till gynekologisk öppenvårdsmottagning med önskemål om bedömning enligt SVF.

Remissinnehåll

Remissinnehåll vid SVF:

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Följsamhet till screeningprogrammet, tid för senaste cellprov alternativt HPV-test
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Hereditet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt metformin, trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Remissen skickas till

Gynekologisk öppenvårdsmottagning enligt vårdval gynekologi. Klicka i SVF-rutan i remissen, när det finns, eller skriv SVF i frågeställning, när SVF- rutan saknas.

Vårdgivare med avtal - specialiserad gynekologi (Vårdgivarguiden)

Tid ska erbjudas inom en vecka efter mottagen remiss.

Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • samt dela ut skriftlig information till patienten: Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.

I detta förlopp är det öppenvårdsgynekolog som kan ta beslut om välgrundad misstanke.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd:

 • Stark klinisk misstanke om livmoderhalscancer vid gynekologisk undersökning, till exempel synlig tumör på livmoderhalsen
 • Histopatologiskt fynd av livmoderhalscancer

Källa: Regionalt Cancercentrum

Bakgrund

Epidemiologi

 • Varje år diagnostiseras 450–550 patienter i Sverige med livmoderhalscancer.
 • Livmoderhalscancer utgör 1,9% av all cancer hos kvinnor i Sverige.
 • Medelåldern vid insjuknande är cirka 50 år med stor spridning mellan åldrarna.

Prognos

Femårsöverlevnaden är cirka 73% med stor spridning beroende på stadium vid diagnos.

Riskfaktorer

 • Persisterande infektion med onkogent humant papillomvirus (HPV)

Utredning

Symtom

Symtom som ger misstanke:

 • Kontaktblödningar (till exempel blödning vid samlag)
 • Postmenopausal blödning (>12 månader efter menopaus)
 • Upprepade blödningar under graviditet utan obstetrisk orsak
 • Ihållande, vattniga flytningar
 • Uni- eller bilateral hydronefros utan annan rimlig förklaring
 • Bilddiagnostiskt fynd talande för livmoderhalscancer
 • Synliga förändringar på livmoderhalsen som föranleder misstanke om cancer

Anamnes

 • Allmän anamnes
 • Gynekologisk anamnes
 • Följsamhet till screeningprogrammet. Tid för det senaste gynekologiska cellprovet.

Status

 • Allmäntillstånd
 • Överväg gynekologisk undersökning

Handläggning vid utredning

Handläggning vid misstanke

Vid symtom som ger misstanke, skicka omgående remiss för fortsatt utredning inom ramen för SVF, om inte anamnes och status ger misstanke om annan diagnos.

Välgrundad misstanke kan endast uppkomma efter fortsatt utredning av gynekolog.

Differentialdiagnoser

 • Annan malignitet som endometriecancer, urinblåsecancer, rektumcancer, lymfom, sarkom eller melanom
 • Infektioner
 • Kondylom

Komplikationer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Under pågående cellgiftsbehandling är risken för allvarliga infektioner förhöjd på grund av nedsatt immunförvar. Feber >38 grader C under pågående eller efter nyligen avslutad cellgiftsbehandling ska alltid bedömas akut avseende neutropeni.

Efter bukkirurgi och strålbehandling föreligger förhöjd risk för ileus varför akuta buksmärtor och upphävd tarmpassage måste handläggas skyndsamt.

Relaterad information

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.