Subakut tyreoidit

de Quervain-tyreoidit

Medicinskt område:
Endokrina organ

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Utreds och behandlas i primärvården
 • Remiss till specialist endast vid atypiska symtom och förlopp eller kraftigt påverkad patient

Remiss till öppenvårdsmottagning endokrinologi

 • Vid mycket uttalade symtom, atypiskt förlopp efter insatt kortisonbehandling

Remissinnehåll

 • Status, labprover: SR, TSH och fritt T4
 • Anamnes

Utredning

Symtom

Lokala symtom

 • Patienten beskriver smärtor ”i halsen” som vid närmare penetration lokaliseras till utsidan och framsidan av halsen. Smärtorna kan radiera till käkarna/svalget eller öronen och misstolkas som tandvärk/tonsillit respektive otitsmärtor. Smärtorna är inte sällan asymmetriska.

Allmänna symtom

 • Sjukdomskänsla som ibland kan vara uttalad
 • Feber upp till 40 grader
 • Symtom som vid tyreotoxikos kan ibland ses initialt

Status

 • Olika grader av påverkat allmäntillstånd
 • Ofta feber, ibland hög
 • Öm och ofta förstorad tyreoidea, ibland asymmetrisk förstoring med fasta kraftigt ömmande ”knölar”

Handläggning vid utredning

 • Noggrann anamnes inklusive när och var smärtan debuterade och eventuell smärtutstrålning.
 • Status inklusive palpation av sköldkörteln.
 • Typisk bild är en kraftigare stegring av SR än CRP i kombination med lågt TSH och högt fritt T4 som vid tyreotoxikos. Orsaken till detta är läckage av tyreoideahormon från en kraftigt inflammerad sköldkörtel (destruktionstyreotoxikos).
 • Om subakut tyreoidit misstänks, komplettera med anti-TPO eftersom det är en riskmarkör för bestående hypotyreos i efterförloppet.
 • Vid typisk bild behövs ingen ytterligare utredning.
 • Vid atypisk bild eller dåligt svar på kortisonbehandling komplettera med finnålspunktion som visar typiska jätteceller (de Quervain-celler) eller Tc-scint som visar upphävt upptag. I normalfallet behövs inte dessa undersökningar.

Differentialdiagnoser

 • Initialt misstolkas ofta bilden som tonsillit eller otit om sköldkörteln inte palperas.
 • Septisk tyreoidit med abscess. Ska misstänkas hos äldre person, immunosupprimerad patient, hög CRP, kraftig allmänpåverkan, eller dålig effekt av insatt kortisonbehandling.
 • Autoimmun tyreoidit, framförallt postpartum, kan i enstaka fall och vid hög aktivitet ge lokala symtom från halsen och tyreotoxiska labvärden, men det är ovanligt.
 • Blödning i sköldkörteln, typiskt med akut debut och avsaknad av feber och tecken till inflammation.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Avvakta provsvar på SR och CRP, övriga prover kan bekräfta diagnosen även efter att behandling satts in.
 • NSAID i lindriga fall.
 • De flesta behöver steroider. Vid allmänpåverkan eller SR >50 mm ges prednisolon 30 mg x 1, övriga 20 mg x 1.
 • Effekt kan förväntas inom enstaka dygn. När symtomen avklingat kan prednisolondosen trappas ner med cirka 5 mg per vecka de första veckorna och därefter ofta långsammare beroende på symtom och SR.
 • Om dossänkning ger upphov till förnyade symtom går man tillbaka till närmast föregående dos prednisolon som var effektiv.
 • Behandlingstiden överstiger sällan 3 månader men kan ibland vara längre än så.

Uppföljning

 • I normalfallet följs den tyreotoxiska fasen av en hypotyreotisk period med förhöjt TSH och lågt fritt T4. Denna övergående hypotyreos behöver sällan substitueras med tyroxin. Därefter normaliseras vanligen proverna. I vanliga fall normaliseras sköldkörtelproverna inom 6-12 månader. I enstaka fall, framförallt om patienten är anti-TPO-positiv kan hypotyreosen kvarstå och kräva tyroxinbehandling.
 • TSH och fritt T4 bör följas tills nivåerna normaliseras.
 • Risken för recidiv är liten men finns.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.