Uppföljning av hypertoni/preeklampsi efter graviditet

Medicinskt område:
Hjärta och kärlKvinnohälsa

Vårdnivå och remissrutiner

Återremiss till specialist i allmänmedicin

För övertagning av blodtryckskontroller efter förlossning ska remiss skickas till den vårdcentral där patienten är listad.

Remissinnehåll

 • Sammanfattning kring utredning, bedömning och behandling av blodtrycket i samband med graviditet
 • Aktuella läkemedel
 • Förslag på lämplig uppföljning i primärvården.

Bakgrund

 • Efter förlossning ska alla kvinnor som under graviditeten utvecklat hypertoni/preeklampsi följas upp.
 • Kvinnoklinikerna i regionen följer upp dessa kvinnor under 1-2 veckor efter förlossningen på specialist-MVC för att därefter remittera till vårdcentral.

Definition

 • Graviditetshypertoni: Blodtryck systoliskt 140 mm Hg eller diastoliskt 90 mm Hg mätt med 15 minuters intervall efter graviditetsvecka 20 och som normaliseras 12 veckor efter partus.
 • Preeklampsi: Multiorgansyndrom med hypertoni och nydebuterat engagemang av ett eller flera organsystem och/eller fostret. Proteinuri är ej obligat för diagnos om annat organengagemang såsom njurpåverkan, leverpåverkan, hematologisk påverkan, neurologisk påverkan eller cirkulationspåverkan.

Epidemiologi

 • Hypertonisjukdom drabbar cirka 8 % av alla gravida och 3-5 % insjuknar i preeklampsi som manifesterar sig efter graviditetsvecka 20 och är ett allvarligt tillstånd som kan påverka både mor och barn under graviditeten.

Etiologi

Patofysiologin är ej fullt klarlagd men defekt placentation, oxidativ stress och generell endotelskada i maternella cirkulationen ger upphov till organsymtom och kan även påverka cirkulationen i placenta och leda till tillväxthämning hos barnet. Enda botande behandling är förlossning.

Utredning

Symtom

Alarmerande symtom för gravid eller nyförlöst kvinna:

 • nytillkommen huvudvärk
 • synstörning
 • smärta i epigastriet eller under höger arcus
 • ansiktssvullnad
 • skakighet
 • frånvarokänsla

Misstänk alltid preeklampsi!

Behandling

Läkemedelsbehandling

Aktuella blodtryckssänkande läkemedel godkända vid amning:

 • Betablockad: Metoprolol
 • Alfa/Betablockad: Labetalol/ (Trandate)
 • Kalciumblockad: (Adalat Oros, Amlodipin)
 • ACE-hämmare: (Enalapril)

Vidare se Amning (Janusmed)

Uppföljning

 • De kvinnor som under graviditeten behandlats med blodtryckssänkande läkemedel ska kontrolleras de första två veckorna via S-MVC och remitteras därefter för snar uppföljning via listad vårdcentral. Blodtrycksmedicinering sänks vid blodtryck 130/80 och utsätts vid normaliserat blodtryck. Därefter rekommenderas fortsatt regelbundna kontroller p.g.a. ökad risk för hypertoni och hjärtkärlsjukdom senare i livet.
 • Kvinnor som utvecklat en hypertoni/preeklampsi men som inte behövt läkemedelsbehandling rekommenderas följas regelbundet p.g.a. ökad risk för hypertoni och hjärtkärlsjukdom senare i livet.

Uppföljning på vårdcentral, hos läkare eller sjuksköterska:

 1. Livsstilsråd
 2. Blodtryck, vikt, längd, BMI
 3. Kardiovaskulära riskfaktorer

Komplikationer

 • De allvarligaste komplikationerna av preeklampsi för modern är risk för intrakraniell blödning vid förhöjt blodtryck 160/110, vilket omgående ska behandlas. Barnet löper ökad risk p.g.a. placentakomplikationer som kan leda till placentaavlossning och intrauterin tillväxthämning.
 • På lång sikt är risken ökad att utveckla hypertoni senare i livet, cirka 4 gånger förhöjd risk, 15-30 % har hypertoni efter 10 år.
 • Det är också cirka 2 gånger ökad risk för ischemisk hjärtsjukdom och för typ 2 diabetes, cirka 4 gånger ökad risk för kronisk njursvikt samt 3-4 gånger ökad risk för vaskulär demens. De kvinnor som drabbas bör därför följas upp efter förlossningen samt därefter regelbundet, årligen eller enligt individuell bedömning.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.